Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-02-22
Program jednání 46 kB
142 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 45 kB
Záznam z jednání 117 kB
Usnesení č.129 26 kB
44 kB
62/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.130 26 kB
43 kB
1740/09 Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Usnesení č.131 27 kB
44 kB
39/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.132 17 kB
43 kB
8/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Usnesení č.133 25 kB
41 kB
146/10 Návrh poslanců Karla Šplíchala, Robina Böhnische, Olgy Zubové, Stanislava Křečka a Jana Látky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1029)
Příloha č.1 28 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.133
Usnesení č.134 25 kB
41 kB
161/10 Návrh poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)
Příloha č.1 23 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
Usnesení č.135 25 kB
41 kB
162/10 Návrh poslanců Robina Böhnische, Františka Dědiče, Ladislava Libého a Pavla Vanouška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1037)
Příloha č.1 22 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 25 kB
40 kB
163/10 Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1032)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.136
Usnesení č.137 25 kB
42 kB
164/10 Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1038)
Příloha č.1 33 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.137
Usnesení č.138 24 kB
40 kB
165/10 Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Petra Bratského na vydání zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 1039)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.138
Usnesení č.139 25 kB
40 kB
166/10 Návrh poslance Cyrila Svobody na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1036)
Příloha č.1 33 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.139
Usnesení č.140 26 kB
44 kB
125/10 Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury
Příloha č.1 27 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.140
ikonka - mění usnesení usn. 222/2009 , usn. 170/2008
Usnesení č.141 29 kB
46 kB
122/10 Návrh aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010-2013
Příloha č.1 22 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.141
ikonka - ruší usnesení usn. 829/2006
ikonka - mění usnesení usn. 560/2006
Usnesení č.142 26 kB
43 kB
144/10 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2010
Příloha č.1 23 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.142
Usnesení č.143 18 kB
42 kB
138/10 Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
Usnesení č.144 25 kB
42 kB
160/10 Projekt Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku - Podpora Pracovní skupiny pro migrační informační systém
Usnesení č.145 21 kB
48 kB
73/10 Ustavení hodnotící komise podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Rámcová smlouva pro hlavní lesnické činnosti v lesích obhospodařovaných Správou NP a CHKO Šumava na období let 2010 - 2011
Usnesení č.146 34 kB
58 kB
159/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2010
Usnesení č.147 25 kB
42 kB
157/10 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2009
Usnesení č.148 25 kB
44 kB
117/10 Informace o činnosti Programu podpory při potírání nelegální migrace za rok 2009
Usnesení č.149 18 kB
42 kB
134/10 Návrh na uskutečnění návštěvy předsedy vlády Jana Fischera v Maďarské republice dne 24. února 2010 u příležitosti účasti na summitu V4+ k energetické bezpečnosti
Usnesení č.150 18 kB
42 kB
155/10 Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti 22. února 2010 v Bruselu
Usnesení č.151 18 kB
42 kB
152/10 Návrh na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Maďarské republice dne 2. března 2010 u příležitosti účasti na summitu V4+ k Východnímu partnerství
Usnesení č.152 18 kB
41 kB
153/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Spolkové republice Německo dne 4. března 2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.153 24 kB
42 kB
148/10 Návrh změny Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.153
ikonka - bylo změněno usn. 436/2019
ikonka - mění usnesení usn. 288/2006
Usnesení č.154 25 kB
42 kB
140/10 MEZ Mohelnice, státní podnik - návrh na zrušení podniku s likvidací dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.155 26 kB
43 kB
141/10 Změna příslušnosti hospodařit s objekty náměstí Dr. E. Beneše č.p. 584 a Mariánská č.p. 369 v Liberci
Příloha č.1 11 kB
Příloha č.1 k usnesení č.155
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.156 25 kB
42 kB
147/10 Návrh na ukončení činnosti státního podniku ÚSTAV TEXTILNEJ TECHNIKY se sídlem v Bratislavě a jeho zrušení s likvidací
Usnesení č.157 26 kB
42 kB
41/10 Návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.158 29 kB
48 kB
176/10 Návrh usnesení vlády ČR o opatřeních při zadávání veřejných zakázek a při hodnocení nabídek
Příloha č.1 20 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.158
ikonka - bylo zrušeno usn. 246/2013
ikonka - bylo změněno usn. 481/2010
Usnesení č.159 27 kB
43 kB
171/10 Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
Příloha č.1 56 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 18 kB
43 kB
174/10 Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010
Usnesení č.161 23 kB
40 kB
172/10 Návrh na jmenování profesorů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.162 18 kB
41 kB
168/10 Poskytnutí peněžního daru městu Mollendo v Peru výměnou za postoupení tanku Praga LTP 38 ve prospěch Ministerstva obrany České republiky
ikonka - bylo zrušeno usn. 516/2011
Usnesení č.163 27 kB
43 kB
177/10 Návrh na přístup České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
Usnesení č.164 27 kB
46 kB
180/10 Dodatek č. 4 k usnesení vlády č. 1413 ze dne 19.11.2009 o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice
Usnesení č.165 18 kB
44 kB
179/10 Odvolání a jmenování členů Správní rady České průmyslové zdravotní pojišťovny
Usnesení č.166 25 kB
41 kB
175/10 Informace o návrhu legislativních změn, které zajistí pro volby do Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního města Prahy minimální 30% podíl jak žen, tak mužů na kandidátních listinách
ikonka - mění usnesení usn. 964/2009
Usnesení č.167 19 kB
43 kB
Zaměření činnosti Správy státních hmotných rezerv v letech 2010 - 2014 č.j. V27/2010
Usnesení č.168 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci č.j. T4/2010
Usnesení č.169 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci č.j. T5/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk