Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-02-08
Program jednání 34 kB
112 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 92 kB
Usnesení č.100 26 kB
42 kB
58/10 Konvergenční program České republiky (leden 2010)
Usnesení č.101 17 kB
43 kB
1835/09 Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Usnesení č.102 25 kB
41 kB
101/10 Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)
Příloha č.1 36 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.102
Usnesení č.103 25 kB
40 kB
100/10 Návrh poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
Příloha č.1 21 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.103
Usnesení č.104 25 kB
42 kB
105/10 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009
Usnesení č.105 26 kB
42 kB
52/10 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k zajištění respektování odpovídajícího soukromí zaměstnanců na pracovišti
Usnesení č.106 23 kB
40 kB
67/10 Souhrnné zprávy ze zasedání monitorovacích výborů operačních programů období 2004-2006 a monitorovacích výborů tématických a regionálních operačních programů období 2007-2013, které se konaly ve 2. pololetí 2009
Usnesení č.107 17 kB
40 kB
111/10 Výsledek výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva - předložení kandidátní listiny České republiky
Příloha č.1 19 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.107
Usnesení č.108 20 kB
48 kB
72/10 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce "Komplexní zajištění IS/ICT resortu zdravotnictví"
Usnesení č.109 18 kB
40 kB
113/10 Návrh programu "Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace"
Usnesení č.110 24 kB
41 kB
99/10 Analýza důsledků restriktivních opatření v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na schopnost rezortu Ministerstva obrany plnit úkoly vyplývající ze závazku účasti v nejpravděpodobnějších operacích
Usnesení č.111 28 kB
47 kB
87/10 Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 24. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 23. července až 12. srpna 2008 v Ženevě
Příloha č.1 20 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.111
Usnesení č.112 24 kB
42 kB
92/10 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2006 č. 87 k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
ikonka - mění usnesení usn. 87/2006
Usnesení č.113 18 kB
42 kB
103/10 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 v Bruselu
Usnesení č.114 29 kB
48 kB
88/10 Návrh na obeslání 11. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a 11. Globálního fóra ministrů životního prostředí (Bali, Indonésie, 24. – 26. února 2010)
Příloha č.1 27 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.114
Usnesení č.115 18 kB
41 kB
102/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jana Fischera na XXI. Zimních olympijských hrách ve Vancouveru a pracovní cesty do Spojených států amerických ve dnech 11. – 18. února 2010
Usnesení č.116 18 kB
42 kB
83/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Syrské arabské republice a v Libanonské republice ve dnech 16.-18. února 2010
Usnesení č.117 18 kB
41 kB
104/10 Oficiální návštěva předsedy vlády Makedonie/FYROM Nikoly Gruevského v České republice ve dnech 8. – 10. února 2010
Usnesení č.118 18 kB
43 kB
109/10 Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
Příloha č.1 25 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.118
ikonka - mění usnesení usn. 14/2007 , usn. 1355/2006 , usn. 1406/2008 , usn. 767/2008 , usn. 297/2008 , usn. 42/2008
Usnesení č.120 25 kB
42 kB
130/10 Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu
Usnesení č.121 17 kB
67 kB
63/10 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA"
Usnesení č.122 26 kB
42 kB
127/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
Usnesení č.123 18 kB
42 kB
131/10 Uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa na realizaci civilních rekonstrukčních projektů v rámci PRT Lógar v roce 2010
Usnesení č.124 18 kB
42 kB
132/10 Rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11 a rušení usnesení vlády č. 1296 ze dne 15. října 2008
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.124
ikonka - ruší usnesení usn. 1296/2008
Usnesení č.125 25 kB
40 kB
136/10 Návrh poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1033)
Příloha č.1 21 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.125
Usnesení č.126 25 kB
40 kB
137/10 Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1041)
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.126
Usnesení č.127 30 kB
48 kB
133/10 Návrh na obeslání simultánních mimořádných zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Příloha č.1 26 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.127
Usnesení č.128 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V30/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk