Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-01-18
Program jednání 35 kB
95 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.54 34 kB
82 kB
31/10 Návrh výdajových opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2010
Příloha č.1 25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.54
Usnesení č.55 18 kB
64 kB
1792/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.56 18 kB
66 kB
1752/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
Usnesení č.57 25 kB
66 kB
5/10 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/03 Dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů poskytovatelům sociálních služeb regionálního charakteru
Usnesení č.58 25 kB
66 kB
1/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/02 "Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí"
Usnesení č.59 25 kB
67 kB
1688/09 Stanovisko ke zjištěním vyplývajícím z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/07 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008"
Usnesení č.60 27 kB
71 kB
1703/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/06 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008“
Usnesení č.61 27 kB
68 kB
14/10 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013
Usnesení č.62 26 kB
68 kB
1767/09 Změna dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.62
ikonka - mění usnesení usn. 911/2008
Usnesení č.63 24 kB
64 kB
22/10 Možnosti systémového řešení agendy denní péče o děti do zahájení povinné školní docházky
Usnesení č.64 23 kB
64 kB
9/10 Zřízení meziresortní koordinační skupiny pro Partnerství pro mobilitu
Příloha č.1 46 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.64
Usnesení č.65 23 kB
63 kB
23/10 Návrh Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu
Příloha č.1 66 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.65
ikonka - mění usnesení usn. 511/2006
Usnesení č.66 18 kB
66 kB
19/10 Stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2010
Usnesení č.67 28 kB
72 kB
7/10 Návrh na sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
Usnesení č.68 26 kB
66 kB
30/10 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice ve dnech 21. a 22. ledna 2010
Usnesení č.69 30 kB
73 kB
34/10 Využití objektu Svatováclavská č.p. 568 v Uherském Hradišti
Příloha č.1 11 kB
Příloha č.1 k usnesení č.69
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.70 31 kB
77 kB
1770/09 Návrh na provoz utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady Evropské unie v letech 2010 až 2012
Usnesení č.71 24 kB
66 kB
43/10 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech (sněmovní tisk č. 1006)
Příloha č.1 20 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.71
Usnesení č.72 25 kB
68 kB
44/10 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.1028)
Příloha č.1 22 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.72
Usnesení č.73 27 kB
72 kB
45/10 Návrh na uvolnění mimořádných finančních prostředků na humanitární pomoc České republiky pro Republiku Haiti
Usnesení č.74 Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit zpravodajských služeb České republiky č.j. T1/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk