Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-01-11
Program jednání 35 kB
94 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.31 26 kB
43 kB
1621/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.32 27 kB
42 kB
1790/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.33 26 kB
42 kB
1753/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.34 18 kB
42 kB
1745/09 Návrh nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Usnesení č.35 26 kB
41 kB
6/10 Návrh poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 999)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.35
ikonka - bylo změněno Usnesení č.36 25 kB
43 kB
1777/09 Návrh změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 66 kB
136 kB
Příloha č.1 k usnesení č.36
Příloha č.2 41 kB
110 kB
Příloha č.2 k usnesení č.36
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018 , usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998 , usn. 188/1998
ikonka - bylo změněno Usnesení č.37 29 kB
48 kB
1850/09 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 622/2015
Usnesení č.38 16 kB
40 kB
1845/09 Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2009
Usnesení č.39 25 kB
42 kB
1841/09 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008
ikonka - bylo změněno Usnesení č.40 34 kB
50 kB
1842/09 Návrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na odvolání a jmenování některých členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Příloha č.1 53 kB
72 kB
Příloha č.1 k usnesení č.40
ikonka - bylo změněno usn. 630/2012 , usn. 787/2011
ikonka - mění usnesení usn. 1154/2007
ikonka - bylo změněno Usnesení č.41 27 kB
68 kB
1788/09 Návrh usnesení vlády ČR o úpravě a doplnění usnesení vlády č. 1100 ze dne 31. srpna 2005, č. 550 ze dne 10. května 2006 a č. 641 ze dne 28. května 2008
Příloha č.1 31 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.41
ikonka - bylo změněno usn. 824/2013
ikonka - mění usnesení usn. 550/2006 , usn. 1100/2005 , usn. 641/2008
Usnesení č.42 26 kB
42 kB
1817/09 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Usnesení č.43 24 kB
40 kB
4/10 Zpráva o splnění cílů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup k internetu (Broadband strategie ČR)
Usnesení č.44 18 kB
42 kB
1828/09 Převod likvidačního zůstatku společnosti OSINEK, a.s. v likvidaci, do státních finančních aktiv
ikonka - bylo změněno Usnesení č.45 18 kB
41 kB
2/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Srbsku a Černé Hoře ve dnech 20. – 21. ledna 2010
ikonka - bylo změněno usn. 1/2012
Usnesení č.46 29 kB
44 kB
20/10 Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (zákon o protikorupčních opatřeních)
Usnesení č.47 17 kB
66 kB
18/10 Návrh nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v něm
Usnesení č.48 27 kB
44 kB
15/10 Rozšíření vakcinační strategie pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice o další skupiny zdravotně stigmatizovaných osob a o další zdravotnické pracovníky. Dodatek č. 2) k usnesení vlády č. 1413 ze dne 19. listopadu 2009 o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice
Usnesení č.30 24 kB
41 kB
21/10 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění Dělnické strany - změna usnesení vlády
ikonka - mění usnesení usn. 1211/2009
Usnesení č.49 25 kB
40 kB
28/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 32 kB
47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.49
Usnesení č.50 25 kB
40 kB
32/10 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky
Usnesení č.51 15 kB
38 kB
Statut Vojenského zpravodajství V826/2009
Usnesení č.52 Dohoda o spolupráci mezi Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím D593/2009
Usnesení č.53 Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro zahraniční styky a informace a Vojenským zpravodajství D594/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk