Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-01-04
Program jednání 50 kB
135 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 99 kB
Usnesení č.1 26 kB
66 kB
1780/09 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
Usnesení č.2 26 kB
66 kB
1813/09 Finanční řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009
Usnesení č.3 25 kB
64 kB
1816/09 Metodický pokyn k doplnění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, do českého právního řádu
Usnesení č.4 19 kB
66 kB
1789/09 Zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za rok 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.5 25 kB
64 kB
1812/09 Návrh Statutu Výboru pro Evropskou unii
Příloha č.1 82 kB
163 kB
Příloha č.1 k usnesení č.5
ikonka - bylo změněno usn. 664/2014
ikonka - mění usnesení usn. 148/2008
Usnesení č.6 18 kB
66 kB
1758/09 Návrh financování projektů rychlého dopadu v provinčním rekonstrukčním týmu Lógar v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany
Usnesení č.7 25 kB
66 kB
1802/09 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 991)
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.7
Usnesení č.8 25 kB
64 kB
1804/09 Návrh poslanců Vladimíra Šoltyse a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 989)
Příloha č.1 22 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.8
Usnesení č.9 25 kB
64 kB
1807/09 Návrh poslanců Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Josefa Šenfelda a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 997)
Příloha č.1 27 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.9
Usnesení č.10 25 kB
64 kB
1824/09 Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 993)
Příloha č.1 21 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.10
Usnesení č.11 25 kB
64 kB
1805/09 Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 988)
Příloha č.1 39 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.11
Usnesení č.12 25 kB
64 kB
1806/09 Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 987)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.12
Usnesení č.13 25 kB
64 kB
1803/09 Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 990)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.13
Usnesení č.14 25 kB
64 kB
1810/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) (sněmovní tisk č. 994)
Příloha č.1 31 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.14
Usnesení č.15 25 kB
64 kB
1795/09 Návrh poslanců Robina Böhnische, Lubomíra Zaorálka, Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 982)
Příloha č.1 28 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.15
Usnesení č.16 25 kB
66 kB
1799/09 Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Koníčka, Jana Látky a Jitky Vojtilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.16
Usnesení č.17 27 kB
66 kB
1800/09 Návrh poslanců Libora Ježka, Josefa Čerňanského, Václava Snopka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 984)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.17
Usnesení č.18 25 kB
64 kB
1798/09 Návrh poslance Libora Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 986)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.18
Usnesení č.19 25 kB
66 kB
1808/09 Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jiřího Petrů a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 996)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.19
Usnesení č.20 25 kB
64 kB
1794/09 Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 998)
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.20
Usnesení č.21 25 kB
64 kB
1797/09 Návrh poslankyň Kateřiny Konečné a Zuzky Bebarové - Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 983)
Příloha č.1 23 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.21
Usnesení č.22 24 kB
64 kB
1796/09 Návrh poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherského Hradiště (sněmovní tisk č. 981)
Příloha č.1 31 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.22
Usnesení č.23 25 kB
64 kB
1809/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 995)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.23
Usnesení č.24 18 kB
64 kB
1781/09 Povolení výjimky vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro vinařský rok 2009/2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.25 28 kB
70 kB
1778/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
ikonka - bylo změněno usn. 678/2010
Usnesení č.26 28 kB
68 kB
1825/09 Návrh na přijetí změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Usnesení č.27 25 kB
64 kB
1820/09 Zpráva o pracovní návštěvě spolkového ministra zahraničních věcí a vicekancléře Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho dne 2. prosince 2009 v České republice
Usnesení č.28 23 kB
62 kB
1838/09 Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Praze
Usnesení č.29 26 kB
68 kB
1837/09 Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, v platném znění, a usnesení vlády ze dne 20. srpna 2008 č. 1013
ikonka - mění usnesení usn. 687/2006 , usn. 1013/2008

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk