Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-12-21
Program jednání 41 kB
128 kB
Dodatek č.1 40 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.1 555 28 kB
70 kB
1319/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 556 26 kB
42 kB
1680/09 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
Usnesení č.1 557 18 kB
42 kB
1602/09 Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Usnesení č.1 558 19 kB
44 kB
1744/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
Usnesení č.1 559 18 kB
43 kB
1603/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Usnesení č.1 560 18 kB
42 kB
1638/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Usnesení č.1 561 17 kB
42 kB
1773/09 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
Usnesení č.1 562 19 kB
42 kB
1556/09 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
Usnesení č.1 563 18 kB
40 kB
1626/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
Usnesení č.1 564 26 kB
40 kB
1774/09 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 973)
Příloha č.1 25 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1564
Usnesení č.1 565 25 kB
40 kB
1775/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 971)
Příloha č.1 32 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1565
Usnesení č.1 566 25 kB
40 kB
1776/09 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 972)
Příloha č.1 37 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1566
Usnesení č.1 567 25 kB
41 kB
1759/09 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2010 a návrh Výhledu implementačních prací vlády na rok 2011 a další léta
Příloha č.1 331 kB
812 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1567
Příloha č.2 64 kB
212 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1567
Usnesení č.1 568 17 kB
40 kB
1771/09 Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2010 a výhled na 2. pololetí 2010
Příloha č.1 339 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1568
Příloha č.2 217 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1568
Usnesení č.1 569 32 kB
48 kB
1706/09 Ideový záměr k "Postupu realizace Krajinných integrovaných plánů rozvoje"
Usnesení č.1 570 26 kB
42 kB
1748/09 Konečné vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy
Usnesení č.1 571 28 kB
46 kB
1724/09 Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 572 20 kB
45 kB
1743/09 Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013
Příloha č.1 80 kB
75 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1572
ikonka - bylo změněno usn. 416/2016 , usn. 831/2012 , usn. 750/2011
Usnesení č.1 573 25 kB
42 kB
1756/09 Zpráva o vyhodnocení povodně v červnu a červenci 2009 na území České republiky
Příloha č.1 40 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1573
Usnesení č.1 574 27 kB
68 kB
1726/09 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 a návrh jeho zajištění v roce 2010
Usnesení č.1 575 26 kB
67 kB
1741/09 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.1 576 23 kB
39 kB
1751/09 Jmenování soudců
Příloha č.1 30 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1576
Usnesení č.1 577 17 kB
40 kB
1762/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.1 578 17 kB
40 kB
1754/09 Odvolání a jmenování 1. místopředsedy Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice
Usnesení č.1 579 37 kB
64 kB
1772/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2009
Usnesení č.1 580 15 kB
39 kB
1723/09 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009
Usnesení č.1 581 18 kB
41 kB
1769/09 Čtvrtá a pátá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání za období 2001-2009
Usnesení č.1 582 24 kB
39 kB
1768/09 Zpráva k průběhu a výsledkům státní návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Peru a Brazilské federativní republice ve dnech 18. - 27. listopadu 2009
Usnesení č.1 583 25 kB
40 kB
1742/09 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických ve dnech 4. - 8. listopadu 2009
Usnesení č.1 584 36 kB
52 kB
1787/09 Zpráva o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech
ikonka - mění usnesení usn. 621/2005 , usn. 626/1996
Usnesení č.1 585 26 kB
42 kB
1811/09 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010
Příloha č.1 20 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1585
Usnesení č.1 586 24 kB
40 kB
1791/09 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2009 č. 1296, k uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
ikonka - mění usnesení usn. 1296/2009
Usnesení č.1 587 27 kB
43 kB
1783/09 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk