Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-12-14
Program jednání 31 kB
77 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.1 536 26 kB
66 kB
1501/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.1 537 27 kB
68 kB
1653/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
Usnesení č.1 538 18 kB
66 kB
1695/09 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.1 539 27 kB
72 kB
1704/09 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
Usnesení č.1 540 26 kB
67 kB
1739/09 Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize
Usnesení č.1 541 23 kB
62 kB
1692/09 Informace o plnění usnesení vlády ze dne 19. října 2009 č. 1300, ke Zprávě o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi
Usnesení č.1 542 18 kB
64 kB
1722/09 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2010 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2011 až 2015
Příloha č.1 303 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1542
Usnesení č.1 543 27 kB
68 kB
1718/09 Návrh na sjednání Dodatku k Mnohostrannému memorandu o porozumění o programu spolupráce NATO E-3A, týkajícího se přistoupení vlády České republiky a Dodatku k Memorandu o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO, týkajícího se přistoupení vlády České republiky
Usnesení č.1 544 23 kB
62 kB
1733/09 Návrhy na jmenování 13 rektorů veřejných vysokých škol
Usnesení č.1 545 28 kB
68 kB
1737/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.1 546 25 kB
64 kB
1730/09 Zpráva o účasti delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném neformálním zasedání Evropské rady dne 19. listopadu 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 547 25 kB
64 kB
1764/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1461, o obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu
ikonka - mění usnesení usn. 1461/2009
Usnesení č.1 548 28 kB
69 kB
1765/09 Návrh na obeslání 27. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Ženeva, Švýcarská konfederace, 14. až 18. prosince 2009)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1548
Usnesení č.1 549 23 kB
62 kB
1763/09 Informace o projektu "Pořízení lehkých obrněných vozidel"
Usnesení č.1 550 21 kB
68 kB
1536/09 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Usnesení č.1 551 26 kB
66 kB
1760/09 Zabezpečení sídla Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 11 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1551
ikonka - mění usnesení usn. 841/2006 , usn. 1324/2001
Usnesení č.1 552 26 kB
66 kB
1761/09 Návrh usnesení vlády o změně Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva a o změně usnesení vlády ze dne 26. srpna 2009 č. 1063
Usnesení č.1 553 19 kB
71 kB
1757/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávky kardiovertrů-defibrilátorů
Usnesení č.1 554 19 kB
66 kB
Návrh řešení situace vzniklé po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk