Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-12-07
Program jednání 85 kB
Dodatek č.1 36 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.1 515 18 kB
42 kB
1510/09 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Usnesení č.1 516 17 kB
42 kB
1511/09 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Usnesení č.1 517 18 kB
44 kB
1512/09 Návrh nařízení, kterým se stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu trestního zákoníku, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu trestního zákoníku
Usnesení č.1 518 25 kB
41 kB
1715/09 Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 960)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1518
Usnesení č.1 519 25 kB
40 kB
1716/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 961)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1519
Usnesení č.1 520 26 kB
42 kB
1717/09 Návrh poslanců Petra Braného, Miloslavy Vostré, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 956)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1520
Usnesení č.1 521 18 kB
41 kB
1596/09 Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Usnesení č.1 522 26 kB
44 kB
1693/09 Změna termínu realizace programu Ministerstva dopravy 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů“
Příloha č.1 95 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1522
ikonka - mění usnesení usn. 606/2006 , usn. 551/2003
Usnesení č.1 523 25 kB
42 kB
1694/09 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2010
Usnesení č.1 524 29 kB
49 kB
1701/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.1 525 25 kB
42 kB
1711/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 12. – 13. listopadu 2009
Usnesení č.1 526 25 kB
42 kB
1712/09 Zpráva o uskutečnění pracovní cesty ministra pro evropské záležitosti dne 13. listopadu 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 527 26 kB
44 kB
1683/09 Využití vybraných administrativních objektů na území statutárního města Karviná
ikonka - mění usnesení usn. 687/2006 , usn. 663/2002
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 528 30 kB
47 kB
1679/09 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 235)
Příloha č.1 138 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1528
ikonka - bylo změněno usn. 573/2012 , usn. 159/2011
ikonka - mění usnesení usn. 1665/2005 , usn. 118/2009
Usnesení č.1 529 24 kB
41 kB
1729/09 Informace o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 530 15 kB
38 kB
1635/09 Návrh Statutu Technologické agentury České republiky
Příloha č.1 55 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1530
ikonka - bylo změněno usn. 991/2013
Usnesení č.1 531 17 kB
41 kB
1727/09 Návrh způsobu financování volitelných programů Evropské kosmické agentury
Usnesení č.1 532 26 kB
44 kB
1735/09 Návrh na zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních institucí
Usnesení č.1 533 18 kB
41 kB
1736/09 Návrh na neúčelovou dotaci pro obce Brdska
Usnesení č.1 534 17 kB
64 kB
1731/09 V. fáze poskytnutí dobrovolných finančních příspěvků mezinárodním organizacím a finančních darů vybraným institucím v zahraničí v roce 2009 v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.1 535 17 kB
66 kB
1732/09 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 10. – 11. prosince 2009 v Bruselu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk