Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-11-30
Program jednání 67 kB
176 kB
Dodatek č.1 52 kB
Záznam z jednání 162 kB
Usnesení č.1 448 25 kB
52 kB
1676/09 Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 952)
Příloha č.1 29 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1448
Usnesení č.1 449 25 kB
52 kB
1677/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 954)
Příloha č.1 35 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1449
Usnesení č.1 450 25 kB
52 kB
1678/09 Návrh poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 955)
Příloha č.1 32 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1450
Usnesení č.1 451 25 kB
52 kB
1629/09 Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy
Usnesení č.1 452 18 kB
64 kB
1597/09 Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení č.1 453 24 kB
52 kB
1646/09 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008
Usnesení č.1 454 25 kB
51 kB
1628/09 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k využívání kamerových a dalších sledovacích systémů
Příloha č.1 25 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1454
Usnesení č.1 455 25 kB
52 kB
1627/09 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010
Usnesení č.1 456 29 kB
60 kB
1645/09 Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 457 24 kB
51 kB
1581/09 Návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Příloha č.1 58 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1457
ikonka - bylo změněno usn. 252/2015 , usn. 286/2012
ikonka - mění usnesení usn. 82/2005 , usn. 769/2002
Usnesení č.1 458 25 kB
54 kB
1636/09 Změna usnesení vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233, o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ikonka - mění usnesení usn. 1233/2009
Usnesení č.1 459 16 kB
51 kB
1652/09 Návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru Evropské unie pro období let 2010 až 2016
Usnesení č.1 460 28 kB
57 kB
1639/09 Návrh na přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko - euroasijských stěhovavých vodních ptáků
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 461 36 kB
76 kB
1637/09 Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. až 18. prosince 2009, Kodaň, Dánské království)
Příloha č.1 34 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1461
ikonka - bylo změněno usn. 1547/2009
Usnesení č.1 462 25 kB
52 kB
1643/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause a předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. a 10. listopadu 2009
Usnesení č.1 463 25 kB
52 kB
1644/09 Státní návštěva prezidenta Řecké republiky Karolose Papouliase v České republice ve dnech 1. až 4. prosince 2009
Usnesení č.1 464 24 kB
52 kB
1623/09 Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 737/2006
Usnesení č.1 465 18 kB
52 kB
1592/09 Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů
Usnesení č.1 466 18 kB
50 kB
1630/09 Přírodní rezervace Maštale - umístění dvounápravové mobilní buňky na p.č. 629/4 v k.ú. Zderaz, žadatel František Rompotl, Zderaz č.p. 113, 539 44 Proseč
Usnesení č.1 467 19 kB
52 kB
1631/09 Žádost Rybářství Třeboň a.s., o povolení výjimky podle § 43 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek v CHKO Třeboňsko pro rybářské hospodaření na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích
Usnesení č.1 468 18 kB
52 kB
1632/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace Kokořínský důl - umístění nové stavby rodinného domu na pozemku KN p.č. 578 v k.ú. Olešno, žadatel Milan Javanský, Nerudova 463, 276 01 Mělník
Usnesení č.1 469 17 kB
50 kB
1633/09 Žádost pana Daniela Waclawka o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší za účelem vstupu pro fotografování
Usnesení č.1 470 17 kB
51 kB
1647/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem pokračování realizace projektu "Revitalizace Bohdanečského rybníka, sekce VI-VIII" na území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
Usnesení č.1 471 18 kB
51 kB
1648/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky pro umístění stavby „R 305.1 repeater (opakovač) Bzenec“
Usnesení č.1 472 18 kB
52 kB
1649/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavby lávky pro pěší přes Metuji na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály a první zóny CHKO Broumovsko
Usnesení č.1 473 19 kB
54 kB
1650/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací ke vstupu, vjezdu a provádění výzkumných a monitorovacích prací v územích zařazených do Databanky přirozených lesů
Usnesení č.1 474 18 kB
50 kB
1651/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné botanické činnosti na území Národní přírodní rezervace Čertoryje
Usnesení č.1 475 18 kB
51 kB
1654/09 Žádost Ing. Pavla Petra, bytem Hamry 83, 539 01 Hlinsko, o změnu platnosti usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 704, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a v § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a k.ú. Blatno u Hlinska
ikonka - ruší usnesení usn. 704/2008
Usnesení č.1 476 18 kB
50 kB
1655/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Magistrát města Plzně vjezd na účelovou komunikaci Horská Kvilda – Výhledy za účelem umožnění přístupu k objektu, údržby a zásobování objektu č.p. 9
Usnesení č.1 477 18 kB
52 kB
1656/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a CHKO Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro obchodní firmu David Keliš za účelem zajištění náhradní přepravy při výlukách na železničních tratích
Usnesení č.1 478 17 kB
51 kB
1657/09 Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště - uložení kanalizačního řadu Obce Jihlávka, žadatel Obec Jihlávka, 588 51 Batelov
Usnesení č.1 479 18 kB
52 kB
1658/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích za účelem provádění výzkumu v rámci diplomové práce
Usnesení č.1 480 18 kB
52 kB
1659/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícího střediska a dopravy do zaměstnání
Usnesení č.1 481 18 kB
52 kB
1660/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Marii Dědkovou, Pitkovická 92, Čestlice, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti a příjezdu k rekreačnímu zařízení
Usnesení č.1 482 18 kB
51 kB
1661/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Lukáše Malínského, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti
Usnesení č.1 483 18 kB
52 kB
1662/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a i), § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací za účelem provádění studia hmyzu z čeledi Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melsidae a Throscidae
Usnesení č.1 484 18 kB
51 kB
1663/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to pro stavbu „Silnice III/50736: Brumov - Návojná“ v úsecích zasahujících do první zóny CHKO
Usnesení č.1 485 18 kB
52 kB
1664/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka a Národní přírodní památky Šipka
Usnesení č.1 486 17 kB
51 kB
1665/09 Žádost manželů Medkových o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda
Usnesení č.1 487 18 kB
52 kB
1666/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky
ikonka - ruší usnesení usn. 1196/2009
Usnesení č.1 488 18 kB
51 kB
1667/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Galovské lúky za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů výzkumu entomogamie vstavačovitých, Přírodní rezervace V Podolánkách za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů a Přírodní rezrvace Plané loučky za účelem provádění faunistického průzkumu rodů Jepice (Epheremoptera) a Vážky (Odonata)
Usnesení č.1 489 18 kB
52 kB
1668/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda
Usnesení č.1 490 18 kB
52 kB
1669/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří, NPR Polanská Niva, PR Bartošovický luh, PR Polanský les, PR Bařiny a PP Meandry Staré Odry uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. d), § 34 odst. 1 písm. b) a v § 36 odst. 2 zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem potlačení invazních rostlin
Usnesení č.1 491 18 kB
52 kB
1670/09 Přírodní rezervace Údolí Brtnice - stavba nového venkovního vedení VN v k.ú. Přímělkov a připojení hradu Rokštýn a sousedních objektů k síti elektrické energie, žadatel ELEON, s.r.o., Bílý Kámen 58, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou na základě zmocnění společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice
Usnesení č.1 492 17 kB
51 kB
1671/09 Žádost společnosti Hyalit s.r.o., o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem uspořádání hromadné akce " Výstup na Zhůří proti kouření" na území NP Šumava
Usnesení č.1 493 18 kB
51 kB
1672/09 Žádost České pošty, s.p., o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) a v § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu pěti motorových vozidel na účelové komunikace na území NP a CHKO Šumava
Usnesení č.1 494 19 kB
52 kB
1673/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumu listonoha jarního ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích
Usnesení č.1 495 82 kB
50 kB
1674/09 Přírodní rezervace Niva Doubravy - stavba rybníka na pozemcích p.č. 718/1 až 718/5 v k.ú. Sobíňov, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace Krucemburk, pan Aleš Málek, předseda, bytem 582 62 Sobíňov 176
Usnesení č.1 496 19 kB
52 kB
1675/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) zákona pro paní Marcelu Sázavovou, předsedkyni sdružení Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, za účelem stavby "Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová“ v CHKO Žďárské vrchy
Usnesení č.1 497 20 kB
54 kB
1686/09 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky
ikonka - ruší usnesení usn. 415/1998
Usnesení č.1 498 16 kB
50 kB
1697/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení č.1 499 18 kB
55 kB
1696/09 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotní pojišťovny
Usnesení č.1 500 18 kB
52 kB
1690/09 Posunutí splatnosti splátek návratných finančních výpomocí - půjček poskytovaných v letech 1991 až 1995 včetně v agropotravinářském komplexu, původně splatných do 31. prosince, na nový termín splatnosti ke dni 31. března
Usnesení č.1 501 26 kB
54 kB
1687/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2009 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.1 502 24 kB
52 kB
1689/09 Převod evidencí Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. – Informace o vývoji a návrh postupu
Usnesení č.1 503 17 kB
52 kB
1700/09 Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti dne 7. prosince 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 504 17 kB
51 kB
1699/09 Žádost Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) tohoto zákona, a to pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.1 505 26 kB
34 kB
1705/09 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky
Usnesení č.1 506 17 kB
52 kB
1708/09 Střednědobá koncepce působení České republiky v operacích v zahraničí
Usnesení č.1 507 24 kB
51 kB
1707/09 Perspektivy účasti České republiky na stabilizaci Afghánistánu v letech 2010 až 2012
Usnesení č.1 508 25 kB
52 kB
1710/09 Návrh na stažení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 661), z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.1 509 25 kB
51 kB
Změna usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2009 č. 1389, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 1385/2009
Usnesení č.1 510 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V809/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk