Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-11-23
Program jednání 48 kB
132 kB
Dodatek č.1 40 kB
Záznam z jednání 104 kB
Usnesení č.1 414 17 kB
42 kB
1522/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 247/2007 Sb.
Usnesení č.1 415 25 kB
40 kB
1601/09 Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony (sněmovní tisk č. 945)
Příloha č.1 30 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1415
Usnesení č.1 416 24 kB
41 kB
1576/09 Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk č. 946)
Příloha č.1 24 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1416
Usnesení č.1 417 24 kB
41 kB
1577/09 Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk č. 947)
Příloha č.1 25 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1417
Usnesení č.1 418 25 kB
41 kB
1575/09 Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Jaroslava Krákory, Michaely Šojdrové, Petra Bratského a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 949)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1418
Usnesení č.1 419 27 kB
43 kB
1537/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/38 "Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie"
Usnesení č.1 420 25 kB
42 kB
1446/09 Stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/35 "Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství"
Usnesení č.1 421 25 kB
42 kB
1548/09 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/25 Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER
Usnesení č.1 422 25 kB
42 kB
1523/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/05 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008"
Usnesení č.1 423 25 kB
40 kB
1598/09 Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi
Usnesení č.1 424 26 kB
42 kB
1600/09 Podnět ministra pro lidská práva ke sterilizacím žen v ČR provedeným v rozporu s právem
Usnesení č.1 425 29 kB
62 kB
1615/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2009
Usnesení č.1 426 18 kB
42 kB
1580/09 Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program "Podpora nákupu půdy"
Usnesení č.1 427 27 kB
42 kB
1579/09 Postoupení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za dlužníky 1. Hradecká zemědělská a.s., IČ 63479401, Hradec nad Moravicí, E Q U I Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ 44564520, Svinčice a Michalem Batelkou, IČ 11295589, Kolín formou výběru postupníka metodou veřejného výběrového řízení
Usnesení č.1 428 26 kB
43 kB
1614/09 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy
Usnesení č.1 429 28 kB
43 kB
1605/09 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2010
Usnesení č.1 430 29 kB
45 kB
1574/09 Návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
Usnesení č.1 431 26 kB
43 kB
1604/09 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
Usnesení č.1 432 29 kB
48 kB
1611/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Usnesení č.1 433 27 kB
46 kB
1613/09 Návrh na obeslání 26. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu – 4. prosince 2009
Příloha č.1 30 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1433
Usnesení č.1 434 18 kB
42 kB
1582/09 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí do Bruselu ve dnech 2. - 4. prosince 2009 na zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Usnesení č.1 435 18 kB
41 kB
1606/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Irácké republice ve dnech 24. – 25. listopadu 2009
Usnesení č.1 436 25 kB
42 kB
1607/09 Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Evropského parlamentu dne 11. listopadu 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 437 25 kB
42 kB
1608/09 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy viceprezidenta USA Josepha Bidena v ČR ve dnech 22.-23. října 2009
Usnesení č.1 438 17 kB
40 kB
1588/09 Žádost Horské služby ČR, o.p.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání hromadných preventivních a školících akcí pro širokou veřejnost na území KRNAP a NP Šumava
Usnesení č.1 439 17 kB
40 kB
1589/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Babiččino údolí pro umístění chráněného odběrného místa užitkové vody a pro odběr vody z vodního toku – řeky Úpy
Usnesení č.1 440 17 kB
40 kB
1591/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací na území Města Rožnov pod Radhoštěm
Usnesení č.1 441 29 kB
44 kB
1622/09 Vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 625), z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.1 442 18 kB
42 kB
1619/09 Návrh na podporu projektu HiLASE (High average-power pulsed LASErs) v kontextu strategie umístění projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) na území České republiky
Usnesení č.1 443 25 kB
42 kB
1640/09 Informace o projektu "Voják 21. století"
Usnesení č.1 444 26 kB
42 kB
1634/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného průřezového ukazatele státního rozpočtu na rok 2009 v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 445 29 kB
48 kB
1642/09 Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech č.j. V801/2009
Příloha č.1 19 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1445
ikonka - bylo změněno usn. 461/2011
Usnesení č.1 446 Strategie dalšího postupu ve věci vízové problematiky s Kanadou č.j. V795/09
Usnesení č.1 447 25 kB
40 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2009 č. 1401, o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členů předsednictva Grantové agentury České republiky a členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
ikonka - mění usnesení usn. 1401/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk