Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-11-16
Program jednání 45 kB
116 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 32 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.1 384 26 kB
66 kB
1397/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 385 26 kB
64 kB
1562/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
ikonka - bylo změněno usn. 1509/2009
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 386 19 kB
66 kB
1561/09 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.1 387 25 kB
64 kB
1566/09 Návrh na stažení vládního návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (sněmovní tisk č. 663) z projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.1 388 21 kB
71 kB
1438/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Usnesení č.1 389 17 kB
66 kB
1474/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Usnesení č.1 390 25 kB
64 kB
1560/09 Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Jana Kasala a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 935)
Příloha č.1 32 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1390
Usnesení č.1 391 25 kB
64 kB
1568/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 941)
Usnesení č.1 392 24 kB
62 kB
1569/09 Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům (sněmovní tisk č. 940)
Usnesení č.1 393 25 kB
64 kB
1570/09 Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 942)
Usnesení č.1 394 25 kB
64 kB
1571/09 Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 939)
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1394
Usnesení č.1 395 25 kB
63 kB
1572/09 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 944)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1395
Usnesení č.1 396 25 kB
63 kB
1573/09 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 943)
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1396
Usnesení č.1 397 28 kB
68 kB
1547/09 Harmonogram prací při realizaci Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek
Usnesení č.1 398 25 kB
42 kB
1514/09 Opatření k řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1398
Usnesení č.1 399 18 kB
68 kB
1567/09 Navýšení výdajů státního rozpočtu a prodloužení termínu realizace programu č. 217 110 Podpora regionálního rozvoje
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 400 19 kB
66 kB
1554/09 Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe
ikonka - bylo zrušeno usn. 12/2019
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 401 27 kB
70 kB
1555/09 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2009
Příloha č.1 21 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1401
Příloha č.2 22 kB
31 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1401
Příloha č.3 23 kB
24 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1401
ikonka - bylo změněno usn. 1447/2009
Usnesení č.1 402 28 kB
69 kB
1545/09 Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkajícího se elektronického nákladního listu
Usnesení č.1 403 20 kB
70 kB
1558/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele projektu "Práce spojené s distribucí a sběrem sčítacích formulářů pro realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011"
Usnesení č.1 404 18 kB
63 kB
1538/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem částečného odbahnění Dubového rybníka včetně obnovy obtočného koryta a rekonstrukce hráze a technických objektů Černého rybníka se zřízením rozdělovacího objektu na nátoku na území Přírodní rezervace Meandry Smědé
Usnesení č.1 405 17 kB
62 kB
1542/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro SÚS Královéhradeckého kraje pro provádění chemického posypu cest na území národního parku, a to za účelem zimní údržby silnice II. třídy č. 295 v úseku Vrchlabí – Špindlerův Mlýn
Usnesení č.1 406 19 kB
64 kB
1543/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem obnovy hráze rybníka Starý, rekonstrukce hrázových objektů, odbahnění vybraných částí rybníka včetně vybudování tůní na území Přírodní rezervace Rybník Starý v k. ú. Řeženčice
Usnesení č.1 407 17 kB
62 kB
1544/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro SÚS Královéhradeckého kraje pro provádění chemického posypu cest na území národního parku, a to za účelem zimní údržby silnice II. třídy č. 296 v úseku Horní Maršov – Pec pod Sněžkou
Usnesení č.1 408 26 kB
68 kB
1586/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 409 25 kB
66 kB
1578/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2009 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy
Usnesení č.1 410 20 kB
72 kB
1587/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na „Nákup speciálního zdravotnického materiálu“
Usnesení č.1 411 22 kB
62 kB
1594/09 Příroda a krajina České republiky - zpráva o stavu 2009
Usnesení č.1 412 18 kB
62 kB
1590/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace záměru podle dokumentace "3D seismické měření na podzemním zásobníku plynu Lobodice" na území Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk