Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-11-09
Program jednání 31 kB
74 kB
Dodatek č.1 30 kB
Upozornění 28 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.1 368 25 kB
40 kB
1533/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 930)
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1368
Usnesení č.1 369 25 kB
40 kB
1534/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 931)
Příloha č.1 37 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1369
Usnesení č.1 370 25 kB
41 kB
1535/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 932)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1370
Usnesení č.1 371 22 kB
46 kB
1530/09 Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU a přesun finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví
Příloha č.1 27 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1371
Usnesení č.1 372 25 kB
40 kB
1513/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 586, ke strategickým investicím v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2009
ikonka - mění usnesení usn. 586/2009
Usnesení č.1 373 29 kB
48 kB
1526/09 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souhlas s jejich použitím do oblasti ostatních běžných výdajů a výdajů na financování programů a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR v rámci rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2009
Usnesení č.1 374 26 kB
42 kB
1516/09 Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na implementaci základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností a informačního systému základních registrů
Příloha č.1 29 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1374
Usnesení č.1 375 26 kB
42 kB
1518/09 Nabídka Spolkové finanční správy SRN na převod automatických zbraní na Celní správě ČR
Příloha č.1 29 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1375
Usnesení č.1 376 29 kB
45 kB
1524/09 Návrh na obeslání VII. Konference ministrů členských států Světové obchodní organizace delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.1 377 26 kB
42 kB
1532/09 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Peru a Brazilské federativní republice ve dnech 18. - 27. listopadu 2009
Usnesení č.1 378 24 kB
40 kB
1531/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. října 2009 č. 1289, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 19. a 20. října 2009
ikonka - mění usnesení usn. 1289/2009
Usnesení č.1 379 18 kB
40 kB
1529/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří a NPR Polanská Niva uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 29 odst. 1 písm. d) a h) zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem provádění terénních prací při potlačení invazních rostlin
Usnesení č.1 380 26 kB
43 kB
1550/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti
Usnesení č.1 381 24 kB
40 kB
1557/09 Přehled připravovaných projektů k připomenutí dvacátého výročí 17. listopadu 1989

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk