Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-11-02
Program jednání 33 kB
74 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.1 351 26 kB
42 kB
1377/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 352 26 kB
41 kB
1509/09 Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 926)
Příloha č.1 25 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1352
Usnesení č.1 353 23 kB
38 kB
1490/09 Vyhodnocení plnění dokumentu Národní akční plán boje proti terorismu, aktualizované znění pro léta 2007 až 2009
Usnesení č.1 354 30 kB
48 kB
1472/09 Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č. 00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o., a č. 00714-2003-241-S-237/03/01 se společností ČSAP, s.r.o.
Usnesení č.1 355 25 kB
42 kB
1507/09 Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 356 25 kB
40 kB
1489/09 Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Havlíčkův Brod
Usnesení č.1 357 28 kB
47 kB
1508/09 Návrh na obeslání 5. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (10. až 12. listopadu 2009, Ženeva, Švýcarská konfederace)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1357
Usnesení č.1 358 26 kB
42 kB
1505/09 Návrh na obeslání schůzek předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí členských států Středoevropské iniciativy v Bukurešti ve dnech 12. a 13. listopadu 2009
Usnesení č.1 359 25 kB
42 kB
1506/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky v Ruské federaci dne 14. října 2009
Usnesení č.1 360 18 kB
40 kB
1495/09 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.1 361 17 kB
40 kB
1491/09 Žádost společnosti GNOSIS s.r.o., o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace na území NP Šumava
Usnesení č.1 362 17 kB
39 kB
1492/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace Kokořínský důl - trvalé vynětí pozemku p.č. 777 v k.ú. Kokořín v I. zóně odstupňované ochrany CHKO z pozemků určených k plnění funkcí lesa, žadatel společnost Emeran 1791, s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most
Usnesení č.1 363 18 kB
40 kB
1493/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro konání Mistrovství ČR v motoskijöringu v obci Olešnice v Orlických horách
Usnesení č.1 364 18 kB
40 kB
1498/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro paní Danu Večerníkovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci na trase Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy, vedoucí k objektu č.p. 81 v k.ú. Pec p. Sněžkou
Usnesení č.1 365 18 kB
40 kB
1499/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost O.K. Služby s.r.o., Pec pod Sněžkou, za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP
Usnesení č.1 366 18 kB
40 kB
1500/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro pracovníka Zeměměřického úřadu za účelem vstupu na území I. zóny KRNAP z důvodu provádění aktualizace mapového operátu
Usnesení č.1 367 18 kB
41 kB
1517/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Vatikánu ve dnech 13. a 14. listopadu 2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk