Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-10-26
Program jednání 30 kB
72 kB
Dodatek č.1 37 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.1 328 18 kB
64 kB
1476/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
Usnesení č.1 329 17 kB
50 kB
577/09 Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
Usnesení č.1 330 24 kB
52 kB
1471/09 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009
Usnesení č.1 331 28 kB
70 kB
1480/09 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2009
Příloha č.1 8 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1331
Příloha č.2 11 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1331
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 332 27 kB
73 kB
1422/09 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období let 2007 až 2013
ikonka - bylo zrušeno usn. 444/2014
Usnesení č.1 333 25 kB
53 kB
1462/09 Změna podmínek, které jsou přílohou k usnesení vlády ze dne 17. března 2004 č. 260, ke změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2003 č. 1207, k aktuálním problémům Moravskoslezského kraje
ikonka - mění usnesení usn. 260/2004 , usn. 1207/2003
Usnesení č.1 334 17 kB
52 kB
1468/09 Nominace zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro nové funkční období let 2010 až 2014
Usnesení č.1 335 53 kB
88 kB
1485/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2009
Usnesení č.1 336 18 kB
64 kB
1486/09 Zpráva o plnění Národního programu reforem České republiky 2008 až 2010
Usnesení č.1 337 30 kB
72 kB
1473/09 Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
Příloha č.1 13 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1337
ikonka - mění usnesení usn. 622/2006 , usn. 663/2002
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 338 27 kB
68 kB
1481/09 Ke změně usnesení vlády ze dne 31. května 2006 č. 672, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje - Východočeské galerie
Příloha č.1 19 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1338
ikonka - bylo změněno usn. 653/2010
ikonka - mění usnesení usn. 672/2006 , usn. 551/2002
Usnesení č.1 339 29 kB
62 kB
1467/09 Návrh na obeslání Světového summitu o potravinovém zabezpečení a 36. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
Usnesení č.1 340 28 kB
60 kB
1464/09 Návrh na obeslání 21. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Příloha č.1 26 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1340
Usnesení č.1 341 18 kB
64 kB
1482/09 Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 1. a 2. prosince 2009 v Aténách
Usnesení č.1 342 25 kB
66 kB
1483/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády dne 13. října 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 343 29 kB
72 kB
1494/09 Návrh dalšího postupu v rámci veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 344 27 kB
42 kB
1487/09 Návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
Příloha č.1 47 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1344
ikonka - bylo změněno usn. 138/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1304/2005
Usnesení č.1 345 17 kB
62 kB
1497/09 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 29. – 30. října 2009 v Bruselu
Usnesení č.1 346 24 kB
62 kB
1503/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. října 2009 č. 1294, o změně usnesení vlády ze dne 5. října 2009 č. 1247, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
ikonka - mění usnesení usn. 1294/2009 , usn. 1247/2009
Usnesení č.1 347 19 kB
66 kB
1504/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem provozu lyžařských vleků a sjezdovek "A", "B", "C" a "Velký Václavák" na území Národní přírodní rezervace Praděd a CHKO Jeseníky.
Usnesení č.1 348 24 kB
62 kB
Změna usnesení vlády ze dne 19. října 2009 č. 1323, k návrhu na podpis Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk