Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-10-19
Program jednání 45 kB
110 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 95 kB
Usnesení č.1 297 26 kB
42 kB
1323/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 298 17 kB
40 kB
1295/09 Návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.1 299 25 kB
40 kB
1461/09 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Vlasty Parkanové, Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dočasným snížením příspěvků politickým stranám a hnutím (sněmovní tisk č. 922)
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1299
Usnesení č.1 300 28 kB
44 kB
1454/09 Zpráva o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi
Usnesení č.1 301 26 kB
44 kB
1318/09 Návrh dalšího postupu řešení pro centrální část monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013
Usnesení č.1 302 31 kB
48 kB
1441/09 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015
Usnesení č.1 303 28 kB
47 kB
1442/09 Realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 - 2013
Usnesení č.1 304 18 kB
41 kB
1443/09 Program podpory filmového průmyslu
Usnesení č.1 305 26 kB
44 kB
1451/09 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu
Usnesení č.1 306 18 kB
42 kB
1459/09 Změna dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně"
Příloha č.1 30 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1306
Usnesení č.1 307 25 kB
43 kB
1426/09 Informace o plnění Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Usnesení č.1 308 25 kB
42 kB
1448/09 Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Albánii ve dnech 5. – 6. října 2009
Usnesení č.1 309 25 kB
42 kB
1447/09 Zpráva o účasti delegace ČR vedené ministrem pro evropské záležitosti na ministerské konferenci "EU Strategy for the Baltic Sea Region" ve dnech 17. - 18. září 2009 ve Stockholmu
Usnesení č.1 310 25 kB
41 kB
1445/09 Brněnské papírny, státní podnik – návrh na zrušení podniku s likvidací dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 311 18 kB
40 kB
1427/09 Přírodní rezervace (PR) Kamenná Trouba - realizace akce "Stavební úpravy a odbahnění vodní nádrže Kamenná Trouba", žadatel MVDr. V. Žižkovský, DrSc., Jezerní 5, 150 00 Praha 5
Usnesení č.1 312 18 kB
40 kB
1428/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. a), d), h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavebních prací k zajištění stability silničního tělesa účelové komunikace MSK Hvězda - Ovčárna na území Národní přírodní rezervace Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
Usnesení č.1 313 18 kB
40 kB
1429/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné činnosti na lesních plochách ponechaných samovolnému vývoji na území Národní přírodní rezervace Mionší
Usnesení č.1 314 18 kB
40 kB
1430/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), b) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výstavby nové hráze rybníka Velký Váček a rekonstrukce spojovací hráze mezi rybníkem Velký Váček a Velký Budní na území Národní přírodní rezervace Polanská niva a I. zóny CHKO Poodří
Usnesení č.1 315 18 kB
40 kB
1431/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Milana Doláka za účelem vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci v trase Strážné - Zadní Rennerovky
Usnesení č.1 316 19 kB
41 kB
1432/09 Přírodní rezervace (PR) Červená louka a PR Milská stráň - faunistický průzkum druhů rodu Čmelák a PR Podhrázský rybník, PR Tonice - Bezedná, PR Černínovsko, PR Hrbáčkovy tůně, PR Vrť a PR Podhůrka - faunistický průzkum druhů rodů Jepice a Vážky, žadatel Petr Záruba, Na Závěrce - Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice
Usnesení č.1 317 16 kB
39 kB
1433/09 Přírodní rezervace (PR) Údolí Oslavy a Chvojnice - dodatečné povolení stavby chaty na p.č. 2657/1 v k.ú. Senorady, žadatelka paní Hana Bretfeldová, Lomená 36 e, 617 00 Brno
Usnesení č.1 318 17 kB
40 kB
1455/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Petru Prausovou pro pořádání hromadné veřejné akce na území národního parku za účelem organizace Hubertovy jízdy
Usnesení č.1 319 19 kB
40 kB
1456/09 Žádost Ing. Ivo Goedharta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem užívání a zajištění zásobování a provozu rekreačních objektů č.p. 81 a 84 v katastrálním území Rynartice ve vlastnictví žadatele na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.1 320 18 kB
40 kB
1457/09 Žádost Ústavu fyziky atmosféry AVČR o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, a to v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod na Milešovce
Usnesení č.1 321 17 kB
40 kB
1458/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory ze zákazu používání chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.1 322 17 kB
40 kB
1460/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí. Pavlínu Bratršovskou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy, vedoucí k objektu č.p. 81 v k.ú. Pec p. Sněžkou
Usnesení č.1 323 25 kB
43 kB
1466/09 Návrh na podpis Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé
Usnesení č.1 324 26 kB
42 kB
1477/09 Návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2009
Usnesení č.1 325 27 kB
43 kB
1484/09 Informace o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 326 27 kB
44 kB
1475/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009 v rámci rozpočtové kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na podpory v nezaměstnanosti
Usnesení č.1 327 18 kB
42 kB
1478/09 Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 26. – 27. října 2009 v Lucemburku

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk