Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-10-12
Program jednání 35 kB
82 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 40 kB
Záznam z jednání 92 kB
Usnesení č.1 270 24 kB
64 kB
1415/09 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2009
Usnesení č.1 271 25 kB
64 kB
1423/09 Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 916)
Příloha č.1 25 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1271
Usnesení č.1 272 25 kB
64 kB
1424/09 Návrh poslance Juraje Ranince na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 915)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1272
Usnesení č.1 273 26 kB
64 kB
1418/09 Porovnání kandidatury České republiky na sídlo Úřadu pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem a zvažované kandidatury České republiky na sídlo Evropského azylového podpůrného úřadu a návrh dalšího postupu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 274 26 kB
66 kB
1413/09 Informace o přípravě opatření ústředních správních úřadů a dalších institucí přijatých v souvislosti s pandemií chřipky A(H1N1) v České republice
ikonka - bylo změněno usn. 1413/2009
Usnesení č.1 275 25 kB
64 kB
1407/09 Návrh na jmenování do hodností generálů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 276 35 kB
85 kB
1419/09 Návrh na změnu některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 22 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1276
Příloha č.2 20 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1276
Příloha č.3 24 kB
32 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1276
Příloha č.4 20 kB
28 kB
Příloha č.4 k usnesení č.1276
ikonka - bylo zrušeno usn. 704/2011
ikonka - mění usnesení usn. 53/2007 , usn. 1356/2006 , usn. 815/2008
Usnesení č.1 277 18 kB
66 kB
1410/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci (9. celek)
Příloha č.1 136 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1277
Usnesení č.1 278 18 kB
66 kB
1409/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci (10. celek)
Příloha č.1 156 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1278
Usnesení č.1 279 25 kB
66 kB
1421/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.1 280 18 kB
63 kB
1402/09 Žádost Obecního úřadu Horní Podluží o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to v souvislosti se zavezením a zalesněním terénní deprese ve II. zóně CHKO
Usnesení č.1 281 17 kB
62 kB
1403/09 Žádost podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Nasavrky o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro použití biocidů při likvidaci kůrovců na území CHKO Železné hory
Usnesení č.1 282 18 kB
62 kB
1404/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Přírodní památky Nad závodištěm, pro realizaci stavby „Účelové komunikace – lesní svážnice"
Usnesení č.1 283 17 kB
63 kB
1405/09 Přírodní rezervace Hořejší rybník - redukce ostrova a odstranění orobincového porostu na rybníce Hořejší na p.č. 2180 v k.ú. Tchořovice, žadatel Dvůr Lnáře, spol. s r.o., 387 42 Lnáře č. 18
Usnesení č.1 284 17 kB
62 kB
1406/09 Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, ze zákazu provádět chemický posyp cest
Usnesení č.1 285 29 kB
73 kB
1417/09 Informace o plnění usnesení vlády o převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha a Ministerstvo obrany, do vlastnictví místně příslušných samosprávných celků (21., 24. a 28. celek)
ikonka - mění usnesení usn. 1623/2008 , usn. 1597/2008 , usn. 1328/2007
Usnesení č.1 286 23 kB
64 kB
1435/09 Návrh kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
Usnesení č.1 287 23 kB
64 kB
1434/09 Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009
Usnesení č.1 288 25 kB
66 kB
1437/09 Návrh na zpětvzetí návrhu zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) (sněmovní tisk č. 561)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 289 17 kB
66 kB
1439/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 19. a 20. října 2009
ikonka - bylo změněno usn. 1378/2009
Usnesení č.1 290 26 kB
66 kB
1450/09 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců a příslušníků k zajištění úkolů resortu Ministerstsva spravedlnosti a nových úkolů uložených zákonem pro rok 2010
Usnesení č.1 291 27 kB
67 kB
1453/09 Návrh na vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu v Kábulu v Afghánistánu
Usnesení č.1 292 28 kB
68 kB
1452/09 Návrh na podpis Evropsko - středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Syrskou arabskou republikou na straně druhé
Usnesení č.1 293 25 kB
64 kB
1436/09 Návrh na jmenování do hodností generálů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 294 24 kB
64 kB
Změna usnesení vlády ze dne 5. října 2009 č. 1247, o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
ikonka - bylo změněno usn. 1346/2009
ikonka - mění usnesení usn. 1247/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk