Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-10-05
Program jednání 101 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 31 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.1 246 26 kB
42 kB
1351/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 247 17 kB
42 kB
1372/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
ikonka - bylo změněno usn. 1346/2009 , usn. 1294/2009
Usnesení č.1 248 18 kB
42 kB
1251/09 Návrh nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
Usnesení č.1 249 29 kB
46 kB
1401/09 Návrh konkrétních opatření ke zlepšení stavu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
Příloha č.1 35 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1249
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 250 19 kB
44 kB
1392/09 Návrh koordinace problematiky e-skills
ikonka - bylo zrušeno usn. 503/2011
ikonka - bylo změněno usn. 381/2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 251 19 kB
46 kB
1395/09 Návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"
ikonka - bylo změněno usn. 659/2011
Usnesení č.1 252 17 kB
41 kB
1364/09 Návrh na jmenování členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
Usnesení č.1 253 28 kB
46 kB
1396/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.1 254 28 kB
46 kB
1387/09 Návrh na sjednání Dohody o převozu těl zemřelých, Štrasburk, 26. října 1973
Usnesení č.1 255 25 kB
42 kB
1390/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 16. září 2009
Usnesení č.1 256 25 kB
41 kB
1391/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Polské republice dne 10. září 2009 (účast na 19. Ekonomickém fóru v Krynici)
Usnesení č.1 257 18 kB
40 kB
1398/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti v Maďarské republice a na Ukrajině ve dnech 8. a 9. října 2009
Usnesení č.1 258 26 kB
43 kB
1400/09 Žádost o souhlas Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2009 v kapitole 355 – Ústav pro studium totalitních režimů
Usnesení č.1 259 18 kB
43 kB
1378/09 Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Turecké republiky
Usnesení č.1 260 25 kB
64 kB
1399/09 Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném nebo užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 261 18 kB
40 kB
1375/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Václava Kůrku za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci KRNAP, vedoucí k objektu, jehož je žadatel spoluvlastníkem
Usnesení č.1 262 20 kB
42 kB
1380/09 Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.1 263 19 kB
40 kB
1381/09 Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.1 264 18 kB
40 kB
1382/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce pro zajištění opuštěného průzkumného důlního díla
Usnesení č.1 265 18 kB
40 kB
1383/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen za účelem účasti v mezinárodním radioamatérském závodu
Usnesení č.1 266 17 kB
39 kB
1384/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem stavby Skanzen lesnických činností na území NPR Karlštejn
Usnesení č.1 267 31 kB
50 kB
1414/09 Návrh na sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňkové dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
Usnesení č.1 268 18 kB
42 kB
1207/09 Navýšení rozpočtu na rok 2009 kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na zajištění nákupu očkovacích látek
Usnesení č.1 269 25 kB
40 kB
1420/09 Návrh na jmenování do hodností generálů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk