Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-09-29
Program jednání 29 kB
72 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.1 232 56 kB
78 kB
1393/09 Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 34 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1232
ikonka - mění usnesení usn. 1175/2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 233 26 kB
42 kB
1363/09 Podmínky pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Příloha č.1 29 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1233
ikonka - bylo změněno usn. 325/2011 , usn. 1458/2009
ikonka - mění usnesení usn. 322/2006
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 234 24 kB
40 kB
1362/09 Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky
Příloha č.1 34 kB
97 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1234
ikonka - bylo změněno usn. 267/2018
ikonka - mění usnesení usn. 770/2002
Usnesení č.1 235 22 kB
40 kB
1370/09 Akční plán Aliance civilizací v České republice pro léta 2009 a 2010
Usnesení č.1 236 26 kB
42 kB
1371/09 Zpráva o realizaci projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" v letech 2008 a 2009 a návrhu dalších změn
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1236
Usnesení č.1 237 29 kB
49 kB
1365/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.1 238 29 kB
50 kB
1368/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.1 239 18 kB
40 kB
1355/09 Žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, a to v souvislosti se stavbou návštěvnického střediska „Dům přírody Moravského krasu“, k.ú. Vilémovice u Macochy, k.ú. Suchdol v Moravském krasu a k.ú. Těchov
Usnesení č.1 240 18 kB
40 kB
1356/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn pro rekonstrukci stavby muzea v areálu skanzenu Solvayovy lomy
Usnesení č.1 241 18 kB
40 kB
1357/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd za účelem provedení komplexního posouzení vlivu stavby kabelového vedení na ekosystémy NPR Praděd
Usnesení č.1 242 25 kB
42 kB
1386/09 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010
Usnesení č.1 243 27 kB
44 kB
1388/09 Vyjádření vlády k návrhu skupiny senátorů Ústavnímu soudu na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 162/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, pro rozpor s ústavním pořádkem
Usnesení č.1 244 18 kB
40 kB
1376/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem realizace stavby „Revitalizace rybníka Šimonův“ v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou
Usnesení č.1 245 26 kB
43 kB
1385/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009 v rámci rozpočtové kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na podpory v nezaměstnanosti a insolvenci

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk