Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-09-21
Program jednání 78 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.1 213 28 kB
45 kB
1297/09 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Usnesení č.1 214 27 kB
68 kB
1265/09 Úprava použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu
ikonka - mění usnesení usn. 364/2009
Usnesení č.1 215 20 kB
43 kB
1314/09 Návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.1 216 41 kB
77 kB
1340/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2009
Usnesení č.1 217 28 kB
47 kB
1344/09 Součinnost rozpočtových kapitol na další fázi Integrovaného informačního systému Státní pokladna (IISSP)
Usnesení č.1 218 26 kB
42 kB
1348/09 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2009
Usnesení č.1 219 29 kB
49 kB
1333/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.1 220 18 kB
42 kB
1341/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Jordánském hášimovském království a v Egyptské arabské republice ve dnech 5. až 8. října 2009
Usnesení č.1 221 25 kB
42 kB
1325/09 Změna usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 179, o ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v soutěžním dialogu o vybranou veřejnou zakázku
ikonka - mění usnesení usn. 179/2008
Usnesení č.1 222 18 kB
40 kB
1335/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost JVS Semilská pekárna, s.r.o., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci na trase Pec pod Sněžkou - Richterovy boudy na území KRNAP
Usnesení č.1 223 18 kB
40 kB
1336/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem stavby „Oprava a odbahnění retenční nádrže Jezero v Jezerném“ v k.ú. Velké Karlovice
Usnesení č.1 224 18 kB
40 kB
1337/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a Národní přírodní rezervace Polanská Niva, a to pro vstup osob a pro vjezd vozidel mimo silnice a místní komunikace v k.ú. Polanka, Stará Bělá a Svinov za účelem opravy stávajícího vedení VVN 110 kV č. 615/616 Třebovice - Lískovec
Usnesení č.1 225 18 kB
40 kB
1338/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace Kokořínský důl - oplocení pozemku p.č. KN 1698 v k.ú. Mšeno, osada Romanov, žadatelé manželé Alena a Miloš Raškovi, Hloubětínská 373/8, 198 00 Praha 9
Usnesení č.1 226 18 kB
40 kB
1339/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace Kokořínský důl - změna umístění části plotu při jeho rekonstrukci na pozemku KN p.č. 491/5 v k.ú. Kokořín, žadatel Jaroslav Pavlis, Strouhalova 2806, 272 01 Kladno
Usnesení č.1 227 18 kB
40 kB
1349/09 Žádost Sdružení HOBY KROS Slavičín o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, pro konání motokrosového závodu „Přebor dětí a mládeže“  
Usnesení č.1 228 30 kB
46 kB
1353/09 Průběh a výsledky Konference k osudu majetku obětí holocaustu, pořádané v České republice ve dnech 26. až 30. června 2009, a založení a činnost Evropského institutu odkazu Šoa
Usnesení č.1 229 25 kB
42 kB
1352/09 III. fáze poskytnutí dobrovolných finančních příspěvků mezinárodním organizacím a finančních darů vybraným institucím v zahraničí v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.1 230 28 kB
47 kB
1350/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října 1996 v Praze
Usnesení č.1 231 29 kB
58 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů a kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk