Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-08-31
Program jednání 42 kB
98 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 30 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.1 109 25 kB
40 kB
1244/09 Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 886)
Příloha č.1 24 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1109
Usnesení č.1 110 18 kB
43 kB
1163/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
Usnesení č.1 111 19 kB
44 kB
1162/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 112 18 kB
43 kB
1164/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 113 25 kB
41 kB
1230/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č.1014, o nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
ikonka - mění usnesení usn. 1014/2009
Usnesení č.1 114 18 kB
41 kB
1227/09 Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Teplice
Usnesení č.1 115 18 kB
41 kB
1237/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Polské republice dne 1. září 2009
Usnesení č.1 116 18 kB
41 kB
1235/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Makedonii/FYROM a v Bosně a Hercegovině ve dnech 2. a 3. září 2009
Usnesení č.1 117 19 kB
42 kB
1236/09 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (Stockholm, 4. a 5. září 2009)
Usnesení č.1 118 18 kB
42 kB
1238/09 Oficiální návštěva ministryně zahraničních věcí Knížectví Lichtenštejnsko Aurelie Frick ve dnech 7. a 8. září 2009 v České republice
Usnesení č.1 119 18 kB
40 kB
1219/09 Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby a Přírodní rezervace Svatý kopeček - vstup, sběr či odchyt rostlin a živočichů za účelem sledování jejich biodiverzity v rámci projektu Ministerstva zemědělství, žadatel společnost Biocont laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno - Slatina
Usnesení č.1 120 19 kB
40 kB
1220/09 Žádost podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Choceň, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro použití chemických prostředků při likvidaci buřeně na lesních cestách
Usnesení č.1 121 18 kB
40 kB
1221/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro pana Jana Šaška, Chotovická 1751, 182 00 Praha, za účelem zřízení dočasné plantáže vánočních stromků ve třetí zóně ochrany přírody v CHKO Broumovsko
Usnesení č.1 122 18 kB
40 kB
1222/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pana Jaroslava Makovičku za účelem vjezdu 2 motorových vozidel na účelovou komunikaci v trase Výrovka - Chalupa na Rozcestí - Strážné
Usnesení č.1 123 18 kB
40 kB
1224/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., za účelem zásobování vybraných provozoven na území KRNAP
Usnesení č.1 124 18 kB
40 kB
1239/09 Žádost společnosti LEXUS CENTRUM s.r.o., Jeseník nad Odrou, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV v obci Pustějov“
Usnesení č.1 125 18 kB
40 kB
1240/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou sportovního areálu v obci Kameničky
Usnesení č.1 126 18 kB
40 kB
1241/09 Žádost Města Nové Město na Moravě o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.1 127 18 kB
40 kB
1242/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu na Lysou horu
Usnesení č.1 128 18 kB
40 kB
1243/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumu měkkýšů v lomech
Usnesení č.1 129 18 kB
40 kB
1248/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek první zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro realizaci stavby „Hospodářského objektu s kamenným sklepem“ v areálu "Valašského muzea v přírodě"
Usnesení č.1 130 18 kB
40 kB
1249/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska
Usnesení č.1 131 18 kB
40 kB
1250/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Jankovský potok pro vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Jankov
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 132 28 kB
46 kB
1105/09 Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou
ikonka - bylo změněno usn. 1350/2009
Usnesení č.1 133 18 kB
42 kB
967/09 Návrh Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.
Usnesení č.1 134 33 kB
59 kB
1141/09 Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2012
Příloha č.1 15 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1134
Příloha č.2 14 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1134
Příloha č.3 17 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1134
ikonka - mění usnesení usn. 1063/2008

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk