Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-08-26
Program jednání 54 kB
142 kB
Dodatek č.1 48 kB
Dodatek č.2 32 kB
Záznam z jednání 133 kB
Usnesení č.1 054 27 kB
42 kB
986/09 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
Usnesení č.1 055 26 kB
42 kB
1199/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 056 26 kB
41 kB
1157/09 Informace o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu
Usnesení č.1 057 26 kB
44 kB
1206/09 Informace o škodách způsobených záplavou v důsledku přívalových dešťů v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Usnesení č.1 058 25 kB
67 kB
1194/09 Informace o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření
Usnesení č.1 059 27 kB
44 kB
1183/09 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souhlas s jejich použitím do ostatních běžných výdajů a programového financování v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2009
Usnesení č.1 060 25 kB
64 kB
1130/09 Komentář České republiky ke Zprávě Výboru expertů pro Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou (MIN-LANG (2009) 7)
Usnesení č.1 061 17 kB
39 kB
1184/09 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2010, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 30 kB
94 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1061
Usnesení č.1 062 24 kB
38 kB
1101/09 Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
Usnesení č.1 063 17 kB
40 kB
1214/09 Návrh Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva
Příloha č.1 38 kB
94 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1063
Usnesení č.1 064 25 kB
42 kB
1209/09 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2009
Usnesení č.1 065 18 kB
42 kB
1205/09 Aktualizace úprav pietního místa v Letech u Písku, schválených usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 589
Usnesení č.1 066 28 kB
44 kB
1215/09 Návrh na obeslání 64. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
Usnesení č.1 067 30 kB
46 kB
1210/09 Návrh na obeslání 53. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. 9. - 18. 9. 2009 ve Vídni
Příloha č.1 52 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1067
Usnesení č.1 068 18 kB
40 kB
1208/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Mongolsku a na Filipínách a pracovní návštěvy předsedy vlády v Hongkongu a Macau ve dnech 2.-8. září 2009
Usnesení č.1 069 18 kB
40 kB
1171/09 Národní přírodní rezervace (NPR) Kaluža - povolení vjezdu motorových vozidel sloužících k odtěžování nánosů, odstraňování vývratů z koryta vodního toku a k opravě spádových objektů na pravém břehu řeky Moravice v ř. km 16,850 až 17,350, Povodí Odry,s.p., 701 26 Ostrava 1, Varenská 49
Usnesení č.1 070 18 kB
40 kB
1172/09 Žádost Karla Švandy, Hlinsko, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou „Obnova MVE Stan, rekonstrukce jezu na řece Chrudimce v ř.km 82,930“, k.ú. Stan u Hlinska a k.ú. Vítanov
Usnesení č.1 071 17 kB
40 kB
1173/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Jiřího Vágnera za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí z důvodu ukončení činnosti (stěhování) v objektu Chalupa na Rozcestí
Usnesení č.1 072 18 kB
40 kB
1174/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm. d) zákona pro pí. Marii Adamcovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 113 v k.ú. Pec p. Sněžkou
Usnesení č.1 073 17 kB
40 kB
1175/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Myslivecké sdružení Rýchory za účelem vjezdu na území honitby Rýchory I v souvislosti s výkonem práva myslivosti
Usnesení č.1 074 17 kB
40 kB
1176/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. Vectris s.r.o. pro vjezd na účelové komunikace na území KRNAP za účelem vyhotovení fotografií a filmového materiálu o východních Krkonoších
Usnesení č.1 075 17 kB
40 kB
1177/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem čerpání vody z pískovny pro cvičení SDH Adršpach
Usnesení č.1 076 18 kB
40 kB
1178/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro Mgr. Jana Kučeru, Ph.D. a Bc. Julii Jandovou za účelem vstupu k provádění monitoringu druhu Dicranum viride
Usnesení č.1 077 17 kB
39 kB
1179/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály k pořádání sportovně-kulturní akce „ÁDRKROS“
Usnesení č.1 078 18 kB
40 kB
1180/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro výstavbu oplocení
Usnesení č.1 079 17 kB
40 kB
1181/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro společnost Miligal s.r.o., pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Šumava za účelem geofyzikálního mapování
Usnesení č.1 080 17 kB
40 kB
1182/09 Žádost Agentury pro Lípu, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání mezinárodního běžeckého závodu s názvem „Parkmaraton 2009“ na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.1 081 17 kB
39 kB
1185/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.1 082 18 kB
40 kB
1186/09 Žádost LČR, s.p., lesní správy Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro obnovu meliorační sítě na revíru Lány
Usnesení č.1 083 18 kB
40 kB
1187/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - stavba zapuštěného bazénu na p.č. KN 694 v k.ú. Nedamov, žadatelka Ing. Jiřina Franceová, ul. Boženy Němcové 2940, 470 01 Česká Lípa
Usnesení č.1 084 19 kB
40 kB
1188/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou „Oprava a odbahnění rybníka Nový Jimramov“, k.ú. Nový Jimramov
Usnesení č.1 085 18 kB
40 kB
1189/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, Přírodní rezervace Hubský, Přírodní rezervace Strádovka, a to pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků Hubský, Rohozenský malý a Rohozenský velký v k.ú. Rohozná, v I. zóně CHKO
Usnesení č.1 086 18 kB
40 kB
1190/09 Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj a Přírodní rezervace Příhrazské skály
Usnesení č.1 087 17 kB
39 kB
1191/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v ustanovení § 26 odst. 2 písm.a) zákona pro firmu GEVOS, za účelem stavby "Koberovy- rozšíření vodovodní sítě v k.ú. Besedice" v 1. zóně ochrany přírody v CHKO Český ráj
Usnesení č.1 088 18 kB
40 kB
1192/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka pro stavbu kabelového vedení
Usnesení č.1 089 19 kB
40 kB
1193/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky
Usnesení č.1 090 18 kB
40 kB
1203/09 Přírodní rezervace (PR) Maštale - povolení použití fungicidních přípravků proti sypavce borové, žadatel Ing. Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů, Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Usnesení č.1 091 18 kB
40 kB
1204/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě
Usnesení č.1 092 18 kB
40 kB
1212/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska
ikonka - ruší usnesení usn. 253/2009
Usnesení č.1 093 26 kB
43 kB
1228/09 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009
Usnesení č.1 094 27 kB
43 kB
1217/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.1 095 28 kB
44 kB
1232/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 096 26 kB
42 kB
1233/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 097 25 kB
43 kB
1231/09 Informace o obnově území po povodních 2009 v gesci Ministerstva životního prostředí
Usnesení č.1 098 26 kB
45 kB
1234/09 Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku v důsledku povodní v červnu a červenci 2009
Usnesení č.1 099 24 kB
39 kB
1226/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 300, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
ikonka - mění usnesení usn. 300/2007
Usnesení č.1 100 26 kB
45 kB
1246/09 Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na municipální infrastruktuře vodovodů a kanalizací v důsledku povodní v červnu a červenci 2009
Usnesení č.1 101 25 kB
40 kB
1252/09 Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 896)
Příloha č.1 24 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1101
Usnesení č.1 102 19 kB
42 kB
1258/09 Bezúplatný převod akcií společnosti ČEPS, a.s. a OSINEK, a.s. "v likvidaci", s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí na Ministerstvo průmyslu a obchodu
Usnesení č.1 103 26 kB
43 kB
1260/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 104 Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2008 T67/2009
Usnesení č.1 105 Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2008 T69/2009
Usnesení č.1 106 Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2008 T70/2009
Usnesení č.1 107 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci T71/2009
Usnesení č.1 108 24 kB
40 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 481, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 22. a 25. dubna 2009.
ikonka - mění usnesení usn. 481/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk