Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-08-17
Program jednání 59 kB
190 kB
Dodatek č.2 38 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.1 010 29 kB
74 kB
1159/09 Strategie obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
Usnesení č.1 011 25 kB
64 kB
1166/09 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009
Usnesení č.1 012 26 kB
64 kB
423/09 Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
Usnesení č.1 013 18 kB
68 kB
1017/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 014 18 kB
66 kB
1018/09 Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou podporovaných sociálních nájemních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
ikonka - bylo změněno usn. 1113/2009
Usnesení č.1 015 18 kB
76 kB
1006/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Usnesení č.1 016 18 kB
63 kB
942/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
Usnesení č.1 017 25 kB
64 kB
1156/09 Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 882)
Příloha č.1 27 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1017
Usnesení č.1 018 25 kB
64 kB
1161/09 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2009
Příloha č.1 34 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1018
Usnesení č.1 019 23 kB
75 kB
1107/09 Postup při zabezpečení financování základních registrů
Příloha č.1 41 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1019
Usnesení č.1 020 16 kB
62 kB
1063/09 Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 021 18 kB
64 kB
1119/09 Návrh Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ikonka - bylo změněno usn. 697/2019
Usnesení č.1 022 18 kB
64 kB
1109/09 Návrh programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II
Usnesení č.1 023 19 kB
66 kB
1102/09 Návrh na čerpání zůstatku zvláštního účtu Ministerstva pro místní rozvoj na účelné humanitární projekty navržené Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 024 26 kB
66 kB
1154/09 Návrh Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva
Příloha č.1 67 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1024
ikonka - bylo změněno usn. 772/2018 , usn. 391/2017 , usn. 155/2017
Usnesení č.1 025 18 kB
66 kB
1126/09 Nominace zástupců za Asociaci krajů České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions)
ikonka - ruší usnesení usn. 115/2009
Usnesení č.1 026 17 kB
62 kB
1140/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.1 027 23 kB
62 kB
1153/09 Návrh na jmenování profesorů
Usnesení č.1 028 25 kB
64 kB
1169/09 Jmenování guvernéra České republiky v mezinárodních finančních institucích
Usnesení č.1 029 27 kB
68 kB
786/09 Zpráva o průběhu a výsledcích 20. shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby IMSO (Malta, 29. 9. - 3. 10. 2008) a změna gesce
ikonka - mění usnesení usn. 699/1992
Usnesení č.1 030 26 kB
66 kB
1099/09 Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2008
Usnesení č.1 031 22 kB
61 kB
1151/09 Informace o plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2009 - 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 032 18 kB
64 kB
1143/09 Harmonogram zpracování Národního plánu ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
ikonka - bylo zrušeno usn. 605/2010
Usnesení č.1 033 26 kB
63 kB
1114/09 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2008
Usnesení č.1 034 17 kB
62 kB
1149/09 Dořešení pohledávek České republiky za Alžírskou lidově demokratickou republikou
Usnesení č.1 035 25 kB
64 kB
1128/09 Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací základních dokumentů Mezinárodní telekomunikační unie přijatých v Ženevě (1992) a jejich změn z Minneapolis (1998) a Marrakeše (2002) Parlamentem České republiky
Usnesení č.1 036 27 kB
68 kB
1106/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
Usnesení č.1 037 25 kB
66 kB
1135/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
Usnesení č.1 038 25 kB
64 kB
1125/09 Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnami příloh A, B a C Stockholmské úmluvy
Usnesení č.1 039 18 kB
64 kB
1167/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Jana Fischera v Rakouské republice a oficiální návštěvy v Maďarské republice ve dnech 24. a 25. srpna 2009
Usnesení č.1 040 24 kB
62 kB
1168/09 Změna usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 476 ke zprávě o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 1. března 2009 v Bruselu
ikonka - mění usnesení usn. 476/2009
Usnesení č.1 041 26 kB
64 kB
1121/09 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Indie v ČR a zasedání Trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Indií ve dnech 28.-30. června 2009
Usnesení č.1 042 24 kB
62 kB
1152/09 Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky - další postup v realizaci usnesení vlády ČR ze dne 19. listopadu 2008 č. 1455
ikonka - mění usnesení usn. 1455/2008
Usnesení č.1 043 22 kB
69 kB
1148/09 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 233)
Příloha č.1 181 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1043
ikonka - mění usnesení usn. 824/2007 , usn. 1138/1999
Usnesení č.1 044 18 kB
66 kB
1150/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 8
Příloha č.1 294 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1044
Usnesení č.1 045 17 kB
64 kB
1104/09 Majetkové změny u vybraného nemovitého majetku České republiky, ke kterému má příslušnost hospodaření Diplomatický servis
Příloha č.1 38 kB
102 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1045
Usnesení č.1 046 20 kB
68 kB
1136/09 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Kostomlaty pod Milešovkou, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 047 18 kB
64 kB
1137/09 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 048 18 kB
66 kB
1138/09 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 049 20 kB
64 kB
1129/09 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví obcí Hamr na Jezeře, Horní Suchá a do vlastnictví Karlovarského kraje dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 41 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1049
Příloha č.2 37 kB
34 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1049
Příloha č.3 42 kB
46 kB
Příloha č.3 k usnesení č.1049
Usnesení č.1 050 19 kB
64 kB
1139/09 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví města Litvínov dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 63 kB
144 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1050
Usnesení č.1 051 16 kB
61 kB
1195/09 Návrh na jmenování zástupce hlavního hygienika České republiky
Usnesení č.1 052 17 kB
64 kB
1201/09 Poskytnutí peněžního daru Indira Gandhi Memorial Trust na opravu plastiky "Skleněná řeka" v Dillí, Indie

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk