Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-07-27
Program jednání 55 kB
140 kB
Dodatek č.1 40 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.970 26 kB
36 kB
501/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.971 28 kB
36 kB
785/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.972 19 kB
36 kB
648/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.973 17 kB
31 kB
824/09 Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
Usnesení č.974 25 kB
31 kB
1097/09 Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (sněmovní tisk č. 878)
Usnesení č.975 29 kB
61 kB
1023/09 Koncepce elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu
Usnesení č.976 28 kB
38 kB
1062/09 Úvěrová smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
Usnesení č.977 17 kB
34 kB
1065/09 Návrh změny ve složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.978 16 kB
32 kB
1052/09 Návrh na odvolání členky a jmenování člena a náhradnice Státní volební komise
Usnesení č.979 22 kB
42 kB
1082/09 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.980 25 kB
33 kB
1085/09 Státní a pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. až 28. září 2009
Usnesení č.981 18 kB
32 kB
1084/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Maďarské republice a oficiální návštěvy v Polské republice ve dnech 29. a 30. července 2009
Usnesení č.982 25 kB
32 kB
1086/09 Zpráva o účasti delegace České republiky, vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, na summitu Evropská unie - Pákistánská islámská republika v Bruselu dne 17. června 2009
Usnesení č.983 25 kB
33 kB
1050/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Gruzínské republice ve dnech 3. a 4. července 2009
Usnesení č.984 25 kB
32 kB
1087/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Chorvatské republice ve dnech 9. a 10. července 2009 a schválení nákladů spojených s návštěvou
Usnesení č.985 18 kB
62 kB
1054/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blaník pro vjezd automobilu obce Louňovice pod Blaníkem
Usnesení č.986 17 kB
62 kB
1055/09 Žádost Klub českých turistů Krásná Lípa o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných turistických akcí na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.987 18 kB
62 kB
1056/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro o.s. Hnutí Duha, za účelem pořádání 8. a 9. ročníku poznávacího turistického pochodu napříč národními parky Šumava a Bavorský les
Usnesení č.988 18 kB
62 kB
1058/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy pro umístění dočasné stavby dřevníku na pozemku p.č. 512/69 v k.ú.Těchov
Usnesení č.989 17 kB
62 kB
1059/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Vrbenské rybníky pro aplikaci biocidu k likvidaci výmladků nežádoucích dřevin
Usnesení č.990 18 kB
62 kB
1060/09 Národní přírodní rezervace Žebračka - povolení vstupu za účelem zpracování bakalářské práce na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno, žadatel Václav Závěšický, Pod Valy 4, 720 00 Přerov
Usnesení č.991 18 kB
62 kB
1069/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost MAKRO CASH & CARRY ČR, s.r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP, vedoucí k vybraným turistickým objektům za účelem jejich zásobování
Usnesení č.992 18 kB
62 kB
1070/09 Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro realizaci výzkumného projektu Horská Odonata: Prostorová struktura populací a její důsledky pro metapopulační dynamiku a biogeografii
Usnesení č.993 17 kB
62 kB
1071/09 Žádost TJ Maratonstav Úpice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné sportovní akce „Běh do vrchu Janské Lázně – Černá hora“ na území KRNAP
Usnesení č.994 18 kB
32 kB
1078/09 CHKO Jeseníky, NPR Praděd - vstup mimo cesty a sběr rostlin v rámci diplomové práce týmu studentů a asistentů Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zabývajících se studiem vysokohorských druhů vrb v ČR, žadatel RNDr. Radim Vašut, Ph.D., vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Usnesení č.995 19 kB
32 kB
1079/09 Žádost Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltavice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro vjezd dvou motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.996 18 kB
32 kB
1088/09 Žádost Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek národních parků a chráněných krajinných oblastí podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona a to pro vjezd 2 motorových vozidel, za účelem provádění údržby a oprav základnových stanic Integrovaného záchranného systému PEGAS - MATRA
Usnesení č.997 18 kB
32 kB
1089/09 Žádost pana Michala Vymětala o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervace Vrapač, a to pro snížení hladiny vody v toku Malé Vody za účelem provedení oprav MVE Víska
Usnesení č.998 18 kB
32 kB
1090/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) zákona pro firmu Ing. Jaromír Rušar MOSTY, za účelem stavby mostu č. 4982 -1 před obcí Korytná v CHKO Bílé Karpaty
Usnesení č.999 21 kB
33 kB
1091/09 Žádost podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na LHC Nové Město na Moravě
Usnesení č.1 000 18 kB
32 kB
1092/09 Žádost pana Petra Šebka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup a vjezd za účelem fotografování na území Národního parku Šumava, Chráněné krajinné oblasti Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero
Usnesení č.1 001 17 kB
31 kB
1094/09 Žádost Ing. J. Hejny o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd dvou motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – kaplička v Obřím dole na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.1 002 17 kB
31 kB
1095/09 Žádost paní Kateřiny Přidalové, Olomouc, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví pro vjezd a setrvávání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace za účelem malby obrazu
Usnesení č.1 003 18 kB
31 kB
1096/09 Žádost pana Jiřího Pavlíka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 27. ročníku dálkového turistického pochodu Skalními hrádky Labských pískovců na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.1 004 19 kB
35 kB
1098/09 Návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Usnesení č.1 005 26 kB
36 kB
1108/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009 v rámci rozpočtové kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění finančních prostředků na krytí zvýšených sociálních výdajů
Usnesení č.1 006 19 kB
32 kB
1111/09 Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů v I. a II. zóně ochrany přírody CHKO Třeboňsko
Usnesení č.1 007 17 kB
66 kB
1117/09 Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání
Usnesení č.1 008 25 kB
63 kB
1066/09 Analýza právních aspektů výběru monitorovacího systému, především s ohledem na platnost dosavadních a zamýšlených výběrových řízení (předložil ministr pro místní rozvoj)
ikonka - mění usnesení usn. 751/2009
Usnesení č.1 009 28 kB
71 kB
1116/09 Pozvání Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk