Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-07-20
Program jednání 49 kB
132 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 104 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.929 34 kB
70 kB
903/09 Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008
ikonka - bylo změněno usn. 276/2015 , usn. 822/2011
ikonka - ruší usnesení usn. 561/2006
Usnesení č.930 26 kB
54 kB
905/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.931 18 kB
52 kB
833/09 Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
Usnesení č.932 16 kB
52 kB
682/09 Návrh nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací
Usnesení č.933 17 kB
52 kB
772/09 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti týkající se uvádění výrobku obsahujícího dimethyl - fumarát na trh nebo do oběhu
Usnesení č.934 26 kB
67 kB
994/09 Analýza právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.935 38 kB
73 kB
1026/09 Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008 a Informace o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008
Příloha č.1 43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.935
ikonka - bylo změněno usn. 416/2016 , usn. 750/2011
ikonka - mění usnesení usn. 1573/2005 , usn. 607/2004 , usn. 90/2004 , usn. 599/2000 , usn. 279/1999 , usn. 686/1997
Usnesení č.936 26 kB
54 kB
1022/09 Národní akční plán realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období let 2009 a 2010
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.937 25 kB
50 kB
1008/09 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.938 17 kB
52 kB
1016/09 Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice
Usnesení č.939 17 kB
53 kB
1020/09 Hrob neznámého vojína v Národním památníku v Praze na Vítkově - statut, obnova a provoz válečného hrobu
Příloha č.1 26 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.939
Příloha č.2 29 kB
34 kB
Příloha č.2 k usnesení č.939
ikonka - bylo změněno Usnesení č.940 29 kB
60 kB
1007/09 Jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro třetí funkční období a informace o současném stavu a výhledu v College of Europe a jejich dopadu na Českou republiku
ikonka - bylo změněno usn. 12/2019
ikonka - mění usnesení usn. 607/2006
Usnesení č.941 18 kB
52 kB
1036/09 Vytvoření styčného místa pro plnění nařízení Evropské komise č. 1302/2008 o databázi pro vyloučení
Usnesení č.942 25 kB
52 kB
1019/09 Informace o činnosti ústředních správních úřadů a dalších institucí v době pandemie chřipky
Usnesení č.943 70 kB
101 kB
1048/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2009
Usnesení č.944 23 kB
51 kB
1009/09 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví
Usnesení č.945 23 kB
50 kB
1025/09 Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2008
Usnesení č.946 28 kB
54 kB
1024/09 Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2008 včetně návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky v roce 2009 a indikativních návrhů na léta 2010, 2011 a 2012
Usnesení č.947 17 kB
52 kB
1037/09 Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 26. a 27. července 2009 v Bruselu
Usnesení č.948 25 kB
52 kB
1040/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Bruselu dne 30. června 2009
Usnesení č.949 25 kB
52 kB
1038/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti ve Švédském království dne 1. července 2009
Usnesení č.950 25 kB
52 kB
1039/09 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 29. a 30. června 2009
Usnesení č.951 18 kB
52 kB
1011/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost ČEZ Měření, s.r.o., Hradec Králové za účelem zajišťování elektroměrové a odečtové služby u odběratelů elektrické energie na území KRNAP
Usnesení č.952 17 kB
51 kB
1012/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale pro stavbu kanalizace v obci Budislav
Usnesení č.953 17 kB
51 kB
1013/09 Národní přírodní rezervace Trčkov v CHKO Orlické hory - povolení průchodu po vyznačené trase za účelem ornitologického výzkumu, žadatel Kamil Hromádka, Halasova 824, 500 09 Hradec Králové
Usnesení č.954 18 kB
52 kB
1014/09 NPR Křivé jezero a NPR Lednické rybníky - povolení vstupu pracovníků Entomologického ústavu Akademie věd České republiky, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, z důvodu řešení projektu MŠMT 2B08003 - Změny biodiversity komárů, žadatel doc. RNDr. Jan Šula, CSc., ředitel ústavu
Usnesení č.955 17 kB
51 kB
1015/09 Žádost Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Hořovice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko, pro použití chemických prostředků při likvidaci buřeně v lesních porostech
Usnesení č.956 19 kB
52 kB
1027/09 Povolení výjimky pro Tomáše Přívětivého ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Kněhyně – Čertův mlýn, Pulčín – Hradisko, Radhošť a Razula v CHKO Beskydy za účelem zpracování bakalářské práce
Usnesení č.957 17 kB
51 kB
1028/09 Žádost Znojemského hudebního festivalu, občanského sdružení, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání koncertu "Matiné v přírodě a la Jazz" na území Národního parku Podyjí
Usnesení č.958 17 kB
50 kB
1029/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristického závodu „Valašský klobúk 2009“
Usnesení č.959 17 kB
51 kB
1030/09 Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero
Usnesení č.960 17 kB
51 kB
1031/09 Žádost Obce Stožec o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu na kolečkových bruslích s názvem „Stožecká brusle“ na trase Nová Pec – Stožec
Usnesení č.961 18 kB
52 kB
1046/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro povolení táboření a ohniště skautského oddílu Vimperk v lokalitě Mergart v k.ú. Zahrádky u Borových Lad
Usnesení č.962 17 kB
51 kB
1047/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou za účelem pořádání tradiční sportovní akce " Běh do vrchu Rokytnice n. J. - Dvoračky"
Usnesení č.963 18 kB
52 kB
931/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.964 25 kB
53 kB
790/09 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2008
Příloha č.1 138 kB
Příloha č.1 k usnesení č.964
ikonka - bylo změněno usn. 166/2010
Usnesení č.965 17 kB
52 kB
1051/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Jana Fischera ve Státě Izrael ve dnech 21. až 23. července 2009
Usnesení č.966 33 kB
49 kB
1077/09 Návrh opatření vyplývajících z Informace Ústřední povodňové komise o průběhu a důsledcích letních bleskových povodní
Usnesení č.967 26 kB
32 kB
1076/09 Materiál o postupu při aplikaci zákona č. 221/2009 Sb. v organizačních složkách státu (slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele)
Usnesení č.968 17 kB
31 kB
1081/09 Převod prostředků z prodeje majetkových účastí, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti s ukončením činnosti České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv
Usnesení č.969 18 kB
34 kB
1083/09 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk