Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-07-13
Program jednání 81 kB
223 kB
Záznam z jednání 154 kB
Usnesení č.870 26 kB
66 kB
820/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.871 26 kB
64 kB
827/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.872 26 kB
67 kB
647/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.873 17 kB
66 kB
649/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Usnesení č.874 19 kB
68 kB
650/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.875 25 kB
64 kB
1003/09 Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 873)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.875
Usnesení č.876 25 kB
63 kB
1004/09 Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 872)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.876
Usnesení č.877 25 kB
64 kB
1005/09 Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 871)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.877
Usnesení č.878 26 kB
68 kB
977/09 Dodatek ke smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací na území České republiky ze dne 20.5.2009 a Potvrzení o úplném dokončení dodávky Etapy 1 tohoto systému
Usnesení č.879 23 kB
62 kB
979/09 Informace o insolvenčním řízení úpadce Sklo Bohemia, a.s. Světlá nad Sázavou
Usnesení č.880 18 kB
66 kB
938/09 Návrh Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Usnesení č.881 26 kB
64 kB
982/09 Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky
Usnesení č.882 28 kB
68 kB
959/09 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
Usnesení č.883 28 kB
72 kB
989/09 Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011
Usnesení č.884 25 kB
66 kB
1002/09 Rozhodování o personálních změnách v orgánech právnických osob v působnosti moci výkonné
Usnesení č.885 28 kB
70 kB
939/09 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010
Příloha č.1 850 kB
Příloha č.1 k usnesení č.885
Příloha č.2 201 kB
Příloha č.2 k usnesení č.885
Usnesení č.886 25 kB
66 kB
981/09 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008
Usnesení č.887 24 kB
62 kB
932/09 Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2008
Usnesení č.888 27 kB
69 kB
964/09 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.889 17 kB
66 kB
998/09 Pracovní návštěva předsedy vlády ve Štrasburku dne 15. července 2009
Usnesení č.890 25 kB
66 kB
996/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Republice Srbsko ve dnech 19. - 20. června 2009
Usnesení č.891 25 kB
34 kB
970/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu ve dnech 8. – 9. června 2009
Usnesení č.892 25 kB
32 kB
971/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 15. června 2009
Usnesení č.893 25 kB
32 kB
1000/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Maďarské republice dne 27. června 2009
Usnesení č.894 25 kB
33 kB
1001/09 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael a na Palestinských autonomních územích ve dnech 23. – 25. června 2009 a o ministerských zasedáních G8 v Terstu a OBSE na Korfu ve dnech 25. – 28. června 2009
Usnesení č.895 25 kB
32 kB
969/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 9. června 2009
Usnesení č.896 25 kB
33 kB
968/09 Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 14. – 15. června 2009 v Lucemburku
Usnesení č.897 27 kB
36 kB
999/09 Zpráva o uskutečnění pracovních cest bývalého místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství, Francouzské republice a Polské republice v období od února do dubna 2009
Usnesení č.898 26 kB
32 kB
997/09 Státní návštěva prezidenta Rumunska Traiana Băsesca v České republice ve dnech 15. – 16. července 2009
Usnesení č.899 26 kB
34 kB
937/09 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.900 21 kB
40 kB
987/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci "Praha-Beroun nové železniční spojení"
Usnesení č.901 18 kB
31 kB
933/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem zpracování odborné studie „Prostorová hydrologická a hydrogeologická studie Novozámeckého rybníku a Jestřebských slatin“ dle objednávky Ministerstva životního prostředí
Usnesení č.902 18 kB
32 kB
934/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Nadační fond Gymnázia Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 91 v k.ú. Pec p.Sněžkou, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP
Usnesení č.903 18 kB
31 kB
935/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. SOLE pekařství, s.r.o., Hostinné, Sejfská fortna 325, PSČ 534 71, za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP
Usnesení č.904 17 kB
31 kB
943/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří uvedených v ustanovení § 26 odst.1 písm.c) zákona pro vjezd 4 motorových vozidel pro MS Racek Pustějov za účelem výkonu práva myslivosti
Usnesení č.905 21 kB
33 kB
945/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. d), § 29 písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, Blanský les, České středohoří, Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací na území těchto CHKO a dále z ochranných podmínek Národního Parku Podyjí
Usnesení č.906 17 kB
31 kB
946/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm.d), e) zákona pro Z&S APACHE Team, o.s. za účelem pořádání cyklistického závodu "HAVEX - MTB MARATHON" dne 9.8.2009 na části území KRNAP
Usnesení č.907 18 kB
30 kB
947/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to za účelem pořádání cyklistické části závodu Kytlice X – duatlon a umožnění vjezdu doprovodného vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, v letech 2009-2011
Usnesení č.908 18 kB
31 kB
948/09 Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití biocidů na částech železniční trati na území CHKO Beskydy za účelem likvidace plevelů
Usnesení č.909 21 kB
36 kB
949/09 Vybrané národní přírodní rezervace (NPR) ČR - povolení vstupu a vjezdu motorových vozidel do CHKO Český les, CHKO Třeboňsko, CHKO Moravský kras, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Jizerské hory, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Žďárské vrchy za účelem zpracování disertační práce, žadatelka Ing. Kateřina Rebrošová, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Usnesení č.910 18 kB
32 kB
950/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova, v souvislosti se stavbou „Oprava hrází rybníka Ženich v k.ú. Holičky u Staré Hlíny“
Usnesení č.911 18 kB
31 kB
951/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.2 písm.a) a b) zákona pro Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, za účelem umístění nové stavby a vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody pro umístění monitorovacího zařízení včetně související přípojky u chaty Výrovka
Usnesení č.912 17 kB
31 kB
952/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základní ochranné podmínky CHKO Beskydy, konkrétně ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže, a to za účelem konání motokrosových závodů a souvisejících tréninků „Zděchovská grapa“
Usnesení č.913 17 kB
31 kB
953/09 Žádost Povodí Moravy, s.p., závodu Olomouc o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro vjezd motorového vozidla (autobagru) mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s akcí „Rekonstrukce jezu Chomoutov“
Usnesení č.914 17 kB
62 kB
954/09 Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero
Usnesení č.915 17 kB
62 kB
955/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro Ing. Stanislava Zajíčka, člena výboru Klubu vojenské historie Náchod pro vstup na území I. zóny KRNAP za účelem prohlídky vojenského opevnění v dotčeném území
Usnesení č.916 17 kB
62 kB
956/09 Žádost Mysliveckého sdružení Bartošovice, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 5 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem výkonu práva myslivosti
Usnesení č.917 18 kB
63 kB
957/09 Žádost Města Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti se stavbou "Odbahnění a opravy rybníků rybniční soustavy Michova v Novém Městě na Moravě“
Usnesení č.918 19 kB
63 kB
958/09 Žádost Ing. Jaromíra Čaška o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro stavbu rybníka Chlumětín
Usnesení č.919 18 kB
62 kB
972/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v ustanovení § 26 odst.2 písm.a) a b) zákona pro Lesy České republiky, s.p, lesní správa Kladská, za účelem realizace stavby "2. etapa Naučné stezky Kladská"
Usnesení č.920 18 kB
64 kB
973/09 Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidů na částech železničních tratí na území CHKO Bílé Karpaty
Usnesení č.921 17 kB
62 kB
974/09 CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vjezd motorového vláčku po trase Ovčárna - vrchol Pradědu na zkušební dobu do září 2009 pro zásobování a dopravu osob k hotelu Praděd vysílač, žadatel Ing. Jiří Pospíšil, NIKA, Farského 357/13, 772 00 Olomouc
Usnesení č.922 16 kB
62 kB
975/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro TJ Maratonstav Úpice za účelem pořádání tradiční sportovní akce "Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora"
Usnesení č.923 17 kB
62 kB
976/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí Zuzanu Pavelcovou, Raisova 1350, 288 02 Nymburk za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Severka z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 71 v k.ú. Pec p.S., a nacházejícího se na území II. zóny KRNAP
Usnesení č.924 25 kB
64 kB
1043/09 Informace Ústřední povodňové komise o průběhu a důsledcích povodní, ke kterým došlo v období od 24.6. do 3.7.2009 a Usnesení Ústřední povodňové komise ze zasedání dne 3. července 2009
Usnesení č.925 25 kB
64 kB
Návrh usnesení vlády o souhlasu s navázáním diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko a s podpisem Memoranda o budoucí spolupráci u příležitosti navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko
Usnesení č.926 24 kB
62 kB
O změně usnesení vlády z 5. ledna 2009 č. 36, o jmenování zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací
ikonka - mění usnesení usn. 36/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk