Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-06-29
Program jednání 44 kB
123 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.834 25 kB
63 kB
929/09 Návrh poslanců Petra Nečase a Michaely Šojdrové na vydání zákona o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 863)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.834
Usnesení č.835 25 kB
50 kB
894/09 Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 865)
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.835
Usnesení č.836 25 kB
64 kB
930/09 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Petra Tluchoře, Mirka Topolánka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 870)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.836
Usnesení č.837 18 kB
52 kB
526/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.838 33 kB
66 kB
904/09 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012
Příloha č.1 48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.838
Příloha č.2 40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.838
Příloha č.3 40 kB
Příloha č.3 k usnesení č.838
Příloha č.4 46 kB
Příloha č.4 k usnesení č.838
ikonka - mění usnesení usn. 1305/2008
Usnesení č.839 24 kB
52 kB
327/09 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/27 "Prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
Usnesení č.840 25 kB
52 kB
728/09 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/23 "Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstvo kultury"
Usnesení č.841 25 kB
52 kB
722/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/20 „Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem“
Usnesení č.842 25 kB
51 kB
919/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/24 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Energetický regulační úřad a hospodaření v rámci této kapitoly"
Usnesení č.843 25 kB
52 kB
687/09 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/12 „Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republiky“
Usnesení č.844 17 kB
62 kB
484/09 Aktualizace nástrojů bytové politiky
Usnesení č.845 29 kB
57 kB
812/09 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008
Usnesení č.846 25 kB
52 kB
928/09 Projekt Pokračování informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů
Usnesení č.847 17 kB
51 kB
907/09 Řešení složité personální situace České správy sociálního zabezpečení v oblasti provádění nemocenského pojištění
Usnesení č.848 25 kB
52 kB
914/09 Zpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniku DIAMO, státní podnik, a podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Usnesení č.849 24 kB
63 kB
922/09 Návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Usnesení č.850 16 kB
50 kB
920/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.851 18 kB
53 kB
910/09 Zabezpečení funkcí auditního orgánu vyplývajícího z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotlivých fondů v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
Usnesení č.852 27 kB
53 kB
902/09 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit podnik DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 231 kB
Příloha č.1 k usnesení č.852
Usnesení č.853 18 kB
53 kB
921/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci (7. celek)
Příloha č.1 886 kB
Příloha č.1 k usnesení č.853
Usnesení č.854 28 kB
57 kB
897/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o leteckých službách
Usnesení č.855 27 kB
56 kB
909/09 Návrh na obeslání 9. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.855
Usnesení č.856 25 kB
52 kB
927/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause na 56. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Západoevropské unie dne 2. června 2009 v Paříži
Usnesení č.857 25 kB
52 kB
916/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády J. Fischera ve Švédském království dne 10. června 2009
Usnesení č.858 25 kB
50 kB
918/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Francouzské republice dne 12. června 2009
Usnesení č.859 25 kB
52 kB
915/09 Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 17. a 18. května 2009 v Bruselu
Usnesení č.860 25 kB
52 kB
917/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Portugalské republice a ve Španělském království ve dnech 11. a 12. června 2009
Usnesení č.861 18 kB
50 kB
898/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP, uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a v § 16 odst. 2 písm. a) zákona pro Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Vrchlabí, za účelem stavby čistírny odpadních vod v lokalitě Bufet na Rozcestí na území I. zóny KRNAP a vjezdu vozidel k této stavbě
Usnesení č.862 17 kB
50 kB
899/09 Žádost pana Mgr. Stanislava Dvořana, Hrádek nad Nisou, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, pro konání cyklistického závodu „Hrádecký triatlon“
Usnesení č.863 19 kB
50 kB
900/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Labské pískovce podle § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, Praha 3, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a umístění stavby v I. zóně CHKO Labské pískovce
Usnesení č.864 17 kB
50 kB
901/09 Žádost pana Michala Kulíška o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, pro povolení vjezdu a setrvávání sněžného skútru v úseku Kořenov – Polubný
Usnesení č.865 19 kB
68 kB
963/09 Návrh na prodloužení platnosti Koordinačních mechanismů evropských agend v rámci české státní správy v upraveném znění po skončení českého předsednictví v Radě Evropské unie
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.866 18 kB
50 kB
944/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro konání cyklistického závodu "Jizerskohorský muž - žena 2009“
Usnesení č.867 19 kB
64 kB
Informace o aktuální povodňové situaci na území České republiky a o stavu odstraňování následků vzniklých škod
Usnesení č.868 25 kB
64 kB
Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky č.j. V544/2009
Usnesení č.869 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk