Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-06-22
Program jednání 61 kB
164 kB
Záznam z jednání 126 kB
Usnesení č.790 25 kB
52 kB
1984/08 Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.791 19 kB
52 kB
735/09 Návrh nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Usnesení č.792 25 kB
53 kB
842/09 Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2008
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.792
Usnesení č.793 25 kB
64 kB
870/09 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.794 42 kB
68 kB
892/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2009
Usnesení č.795 17 kB
64 kB
893/09 Odvolání členů orgánu zdravotní pojišťovny
Usnesení č.796 17 kB
49 kB
885/09 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2008
Usnesení č.797 26 kB
52 kB
846/09 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2009
Usnesení č.798 28 kB
56 kB
887/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
Usnesení č.799 25 kB
52 kB
882/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice ve dnech 3. a 4. června 2009
Usnesení č.800 25 kB
52 kB
883/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti v Rumunsku a Maďarské republice dne 5. června 2009
Usnesení č.801 25 kB
52 kB
849/09 Zpráva o účasti prezidenta republiky Václava Klause na summitech Evropská unie – Ruská federace v Chabarovsku a Evropská unie – Korejská republika v Soulu ve dnech 20. – 24. 5. 2009
Usnesení č.802 25 kB
51 kB
851/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 15. května 2009
Usnesení č.803 25 kB
52 kB
880/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Štrasburku dne 5. května 2009
Usnesení č.804 25 kB
52 kB
847/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Itálii dne 19. května 2009
Usnesení č.805 25 kB
52 kB
848/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Lotyšské republice, Finsku, Litevské republice a Estonské republice ve dnech 28. - 29. května 2009
Usnesení č.806 25 kB
52 kB
884/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 29. května 2009
Usnesení č.807 25 kB
52 kB
881/09 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera ve dnech 1. - 2. června 2009 v ČR
Usnesení č.808 19 kB
52 kB
889/09 Převod příslušnosti hospodaření k nemovitostem v ulici Dr. Milady Horákové č.p. 361 v Liberci z České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce v Liberci na Krajské ředitelství policie Severočeského kraje
Usnesení č.809 18 kB
50 kB
852/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem pořádání soutěže na jízdních kolech na území I. a II. zón v oblasti masivu Lysé hory v rámci 13. ročníku sportovní akce pod názvem „Adrenalin Cup“ – extrémní závod štafet, která se má konat dne 27.6.2009 a dále za účelem vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro technické zajištění této akce
Usnesení č.810 17 kB
50 kB
853/09 Žádost Domova pro seniory Frýdek-Místek o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro výjezd motorového vozidla na vrchol Lysé hory
Usnesení č.811 16 kB
50 kB
854/09 Žádost TJ Sokol Dolní Kalná o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 33. ročníku „Nočního výstupu na Sněžku“ na území KRNAP
Usnesení č.812 17 kB
50 kB
855/09 Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „ÚSVIT“ Děčín, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v letech 2009 až 2013 v lokalitě u Dolského mlýna na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.813 18 kB
50 kB
856/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, Tabulová-Růžový vrch a Kočičí kámen, Pouzdřanská step-Kolby a Lednické rybníky za účelem výzkumu diverzity a rozšíření druhů dvoukřídlého hmyzu z čeledi dlouhososkovitých
Usnesení č.814 18 kB
51 kB
857/09 Žádost firmy Martin Spišák a firmy Jiří Fiala o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provozování přepravního servisu k objektům na území KRNAP
Usnesení č.815 26 kB
50 kB
858/09 Změna usnesení vlády č. 1050 ze dne 20.8.2008, kterým byla povolena výjimka podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesním hospodářském celku LDO Přibyslav
ikonka - mění usnesení usn. 1050/2008
Usnesení č.816 17 kB
50 kB
859/09 Žádost subjektu Krkonoše – svazek měst a obcí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajišťování kontroly a údržby značení cyklotras a zimních běžeckých tras na území KRNAP
Usnesení č.817 18 kB
50 kB
860/09 Žádost Ateliéru i69 s.r.o., Mělník o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl pro stavbu rodinného domu, čistírny odpadních vod a studny na poz.p.č. 490/6 v k.ú. Kokořín investorů Tomáše Grepla, Pod Nouzovem 970/11, 197 00 Praha 9 a Ing. Radky Zuskové, Jižní 51, 270 01 Kněževes
Usnesení č.818 18 kB
50 kB
861/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Josefa Láška, bytem Na Konečné 1024, 50009 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.819 18 kB
50 kB
862/09 Žádost Ing. Jana Čížka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem malování obrazů na území Národního parku Šumava
Usnesení č.820 18 kB
50 kB
863/09 Přírodní rezervace (PR) V bahnách - akce "Revitalizace Loděnice", žadatel Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rakovník, Vojtěšská 303, 269 01 Rakovník
Usnesení č.821 18 kB
50 kB
864/09 CHKO Lužické hory a NPR Jezevčí vrch - vstup za účelem odchytu živočichů v rámci výzkumu ekoetologie výra velkého, žadatelka RNDr. Zdeňka Mrlíková, Sídliště pod Ralskem 563, 471 24 Mimoň
Usnesení č.822 17 kB
50 kB
871/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to pro vjezd na Smrk k chatě Hubertka v souvislosti s účastí žadatele na mezinárodních radioamatérských závodech
Usnesení č.823 17 kB
50 kB
872/09 Žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 2 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace k sádkám ČRS v Polance nad Odrou a k Polanecké tůni 3
Usnesení č.824 18 kB
50 kB
873/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Ing. Michaela Jarocha, Sokolská 258, 257 22 Čerčany za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 103 v k.ú. Pec p. Sněžkou nacházejícího se na území II. zóny KRNAP
Usnesení č.825 19 kB
50 kB
875/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Polabská černava, Hrabanovská černava, Libický luh, Žehuňský rybník a Kněžičky ke sběru brouků pro přípravu publikace „Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří“
Usnesení č.826 18 kB
50 kB
876/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje v CHKO Bílé Karpaty pro prof. RNDr. Jana Lepše, CSc, řešitele projektu Grantové agentury Akademie věd ČR č. IAA 601410805 zaměřeného na studium poloparazitických druhů rostlin
Usnesení č.827 18 kB
50 kB
877/09 CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl - výjimka pro akci "Mšeno - Romanov, vedení VN, TS, NN", z níž část stavby v k.ú. Mšeno je umístěna na pozemcích v PR, žadatel RP Technik, Rainer Pink, Máchova 1, 410 02 Lovosice v zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s. Děčín
Usnesení č.828 18 kB
50 kB
878/09 Žádost ČRS, MO Jistebník, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, za účelem výkonu rybářské stráže a rybářského práva
Usnesení č.829 27 kB
68 kB
890/09 Změna usnesení ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271
ikonka - mění usnesení usn. 1271/2006
Usnesení č.830 18 kB
66 kB
911/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.831 18 kB
67 kB
912/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.832 17 kB
50 kB
896/09 Zamítnutí žádosti Miroslava Cudlína o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) za účelem uspořádání sochařského sympozia na lučních pozemcích na území III. zóny KRNAP

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk