Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-06-15
Program jednání 54 kB
130 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 103 kB
Usnesení č.755 25 kB
64 kB
843/09 Návrh poslanců Libora Ježka a Jaroslava Plachého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 850)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.755
Usnesení č.756 26 kB
52 kB
844/09 Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jinřicha Valoucha, Pavola Kubuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 851)
Příloha č.1 33 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.756
Usnesení č.757 18 kB
51 kB
588/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.758 25 kB
52 kB
830/09 Závěry studie Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
Usnesení č.759 23 kB
48 kB
822/09 Výroční zpráva Komise pro rozvoj Brdska za rok 2008
Usnesení č.760 26 kB
51 kB
834/09 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008
Usnesení č.761 24 kB
48 kB
829/09 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2008
Usnesení č.762 25 kB
51 kB
837/09 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2008
Usnesení č.763 27 kB
56 kB
841/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
Usnesení č.764 25 kB
52 kB
839/09 Zpráva ze zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Kubánskou republikou v Bruselu dne 11. května 2009
ikonka - mění usnesení usn. 577/2009
Usnesení č.765 21 kB
56 kB
828/09 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Obce Liběšice, Města Štíty a Obce Skřípov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.766 26 kB
51 kB
823/09 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví města Lom podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 100 kB
Příloha č.1 k usnesení č.766
Usnesení č.767 19 kB
50 kB
801/09 Nepovolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Lepus ČR s.r.o., a to pro pěstování geograficky nepůvodního druhu Miscanthus x gigantheus v k.ú. Řisuty
Usnesení č.768 19 kB
50 kB
802/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miloslava Doležala
Usnesení č.769 19 kB
50 kB
803/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vortová
Usnesení č.770 19 kB
50 kB
804/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Třeboňsko podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Pavla Břešťáka, Petra Voka 482, Veselí nad Lužnicí, pro vjezd a setrvávání s motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace v CHKO Třeboňsko
Usnesení č.771 19 kB
50 kB
805/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vladislava Kunce v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou
Usnesení č.772 19 kB
50 kB
806/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Martiny Málkové, k.ú. Budeč, Žďár nad Sázavou
Usnesení č.773 18 kB
50 kB
807/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro Obec Stožec, za účelem pořádání 4. ročníku přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2009"
Usnesení č.774 18 kB
50 kB
808/09 Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem zařízení ve vlastnictví žadatele
Usnesení č.775 18 kB
50 kB
809/09 Žádost Zeměměřického úřadu, zeměměřického oddělení v Liberci, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory v souvislosti s prováděním topografických prací pro ZABAGED (základní báze geografických dat)
Usnesení č.776 18 kB
50 kB
810/09 CHKO Poodří, NPR Polanská niva – vstup osob a vjezd vozidel za účelem opravy a nátěrů vedení VVN 2 x 110 kV č. 614/647 Třebovice - Lískovec v katastrálním území Polanka nad Odrou, Stará Bělá a Svinov, žadatel Elektrovod Holding, a.s., Traťová 1, 612 00 Brno
Usnesení č.777 20 kB
64 kB
811/09 Vybrané přírodní rezervace a přírodní památky Středočeského kraje - povolení odchytu hmyzu pro pracovníka Oblastního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, RNDr. Vladimíra Nováka v rámci přípravy knihy "Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří", žadatelka Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea
Usnesení č.778 19 kB
62 kB
814/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vlastimila Šilhána, k.ú. Veselíčko
Usnesení č.779 17 kB
62 kB
815/09 Žádost JIKO Čácha Sušice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, za účelem pořádání dvou cyklistických závodů na území Národního parku Šumava
Usnesení č.780 17 kB
62 kB
816/09 Žádost Domu dětí a mládeže Pelíšek o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 43. ročníku dálkového pochodu „Krakonošova stovka“ ve dnech 19. a 20. června 2009 na území KRNAP
Usnesení č.781 17 kB
62 kB
817/09 Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „Modrý kruh“ Slaný, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v termínu od 1. do 22. srpna 2009 v lokalitě u Dolského mlýna
Usnesení č.782 18 kB
62 kB
818/09 Žádost MERIDA BIKE TEAM s.r.o., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro konání závodu horských kol „MERIDA BIKE VYSOČINA 09“
Usnesení č.783 19 kB
50 kB
835/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Krucemburk v k.ú. Krucemburk
Usnesení č.784 17 kB
50 kB
840/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na Lysé hoře, a to v souvislosti s účastí žadatele na radioamatérských závodech pořádaných dne 20. a 21. června 2009
Usnesení č.785 18 kB
64 kB
845/09 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
Usnesení č.786 17 kB
52 kB
867/09 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 17. – 19. června 2009 v Bruselu
Usnesení č.787 25 kB
63 kB
891/09 Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)
Příloha č.1 22 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.787
Usnesení č.788 24 kB
62 kB
Změna usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 319, o opatřeních v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finační a ekonomické krize
ikonka - mění usnesení usn. 319/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk