Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-06-08
Program jednání 63 kB
161 kB
Dodatek č.1 32 kB
Dodatek č.2 30 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.714 33 kB
64 kB
787/09 Návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010
Usnesení č.715 46 kB
84 kB
644/09 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012
Příloha č.1 44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.715
Usnesení č.716 16 kB
50 kB
646/09 Návrh nařízení vlády o stanovení úhrad za zkoušky
Usnesení č.717 24 kB
63 kB
791/09 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 844)
Příloha č.1 35 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.717
Usnesení č.718 24 kB
63 kB
792/09 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 845)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.718
Usnesení č.719 24 kB
62 kB
793/09 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č.846)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.719
Usnesení č.720 24 kB
63 kB
794/09 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č. 847)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.720
Usnesení č.721 25 kB
64 kB
795/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) (sněmovní tisk č. 832)
Příloha č.1 34 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.721
Usnesení č.722 25 kB
64 kB
796/09 Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)
Příloha č.1 30 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.722
Usnesení č.723 26 kB
66 kB
797/09 Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 843)
Příloha č.1 29 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.723
Usnesení č.724 25 kB
64 kB
798/09 Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) (sněmovní tisk č. 849)
Příloha č.1 47 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.724
Usnesení č.725 25 kB
64 kB
799/09 Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 831)
Příloha č.1 32 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.725
Usnesení č.726 26 kB
52 kB
773/09 Analýza možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů
Usnesení č.727 26 kB
32 kB
783/09 Zpráva o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6)
Usnesení č.728 16 kB
32 kB
789/09 Návrh aktualizovaného Plánu nelegislativních úkolů pro činnost vlády České republiky v jejím funkčním období
Příloha č.1 363 kB
Příloha č.1 k usnesení č.728
Usnesení č.729 23 kB
60 kB
770/09 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015
Usnesení č.730 24 kB
50 kB
690/09 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky v roce 2008
Usnesení č.731 24 kB
49 kB
767/09 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008
Usnesení č.732 24 kB
50 kB
660/09 Informace o průběhu a stavu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru na vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem a vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených osob
Usnesení č.733 25 kB
52 kB
769/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.734 18 kB
50 kB
662/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově
Usnesení č.735 18 kB
50 kB
664/09 CHKO Moravský kras - povolení vstupu do propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy za účelem podrobného strukturního měření všech stěn propasti v rámci geologického mapování brněnské aglomerace, žadatel Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Usnesení č.736 21 kB
52 kB
667/09 Žádost firmy Kinský, a.s., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a NPR Žákova hora, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesních porostech ve správě žadatele, tj. v LHC Kinský, Žďár nad Sázavou a LHC Městské lesy Hlinsko
Usnesení č.737 18 kB
50 kB
668/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešno
Usnesení č.738 17 kB
49 kB
671/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro rozšíření stávající rekreační chaty v k.ú. Nedamov
Usnesení č.739 17 kB
50 kB
672/09 Přírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. Vladimír Lemberk, Zámek č. 3, 530 02 Pardubice
Usnesení č.740 18 kB
50 kB
673/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Javorina a Národní přírodní rezervace Libický luh pro vstup a vjezd za účelem monitoringu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr. Ing. Tomáše Vršky podle mandátní smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na „Vedení databanky přirozených lesů a monitoring území ponechaných samovolnému vývoji“
Usnesení č.741 18 kB
50 kB
743/09 Žádost Ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkování
Usnesení č.742 17 kB
50 kB
766/09 Žádost o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Největší počet vozíčkářů u Pramene Labe“ v roce 2009
Usnesení č.743 19 kB
50 kB
775/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a b) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem povolení stavby lyžařského vleku "B", ležícího na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/2, st. 512 a st. 513 v k. ú. Malá Morávka a dále za účelem vymezení a užívání přilehlé sjezdové tratě ležící na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/1 a 1364/2 v k. ú. Malá Morávka
Usnesení č.744 18 kB
50 kB
776/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady - Chomoutov, u jezu Chomoutov
Usnesení č.745 19 kB
50 kB
777/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Studnice
Usnesení č.746 18 kB
50 kB
778/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří pro povolení vjezdu motorových vozidel RWE Transgas Net
Usnesení č.747 18 kB
50 kB
779/09 CHKO Bílé Karpaty - výjimka pro vstup a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí za účelem studia druhů Gymnadenia densiflora a Gymnadenia conopsea, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Usnesení č.748 18 kB
50 kB
780/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Emilie Haškové, paní Stanislavy Vaníčkové a paní Ivy Fialové
Usnesení č.749 17 kB
49 kB
781/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav za účelem pořádání 27. ročníku dvouetapové cyklorallye Mladá Boleslav - Krkonoše - Mladá Boleslav
Usnesení č.750 19 kB
50 kB
782/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Janošťákové v k.ú. Budeč
ikonka - bylo změněno Usnesení č.751 28 kB
70 kB
831/09 Informace o stavu centrální úrovně monitorovacího systému strukturálních fondů pro období let 2007 až 2013
Příloha č.1 43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.751
ikonka - bylo změněno usn. 1008/2009
Usnesení č.752 17 kB
50 kB
819/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla, a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Pradědu
Usnesení č.753 18 kB
64 kB
836/09 Ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení
Usnesení č.754 26 kB
54 kB
826/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk