Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-06-01
Program jednání 52 kB
135 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.680 17 kB
52 kB
504/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Usnesení č.681 25 kB
51 kB
762/09 Návrh poslance Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 820)
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.681
Usnesení č.682 27 kB
53 kB
761/09 Návrh poslance Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 819)
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.682
Usnesení č.683 24 kB
50 kB
760/09 Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Petra Rafaje, Hany Šedivé a dalších na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví statutárního města Ostravy (sněmovní tisk č. 818)
Příloha č.1 23 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.683
Usnesení č.684 25 kB
50 kB
732/09 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008
Usnesení č.685 18 kB
52 kB
720/09 Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
Usnesení č.686 29 kB
58 kB
651/09 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2009 v kapitole 327 – Ministerstvo dopravy a o změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 504, k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009, a o realizaci usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 204, k Národnímu protikrizovému plánu vlády
ikonka - mění usnesení usn. 504/2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.687 29 kB
63 kB
723/09 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - bylo změněno usn. 578/2010
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 195/2009
Usnesení č.688 25 kB
52 kB
749/09 II. fáze poskytnutí dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným institucím v zahraničí v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.689 25 kB
50 kB
758/09 Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 4. a 5. června 2009
Usnesení č.690 17 kB
50 kB
756/09 Oficiální návštěva předsedy vlády Jana Fischera ve Spolkové republice Německo dne 9. června 2009
Usnesení č.691 17 kB
51 kB
759/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice a v Lucemburském velkovévodství dne 3. června 2009
Usnesení č.692 17 kB
50 kB
750/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Rakouské republice dne 5. června 2009
Usnesení č.693 18 kB
50 kB
752/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Švédském království dne 10. června 2009
Usnesení č.694 25 kB
50 kB
753/09 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 10. května 2009
Usnesení č.695 25 kB
51 kB
751/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti ve Švédském království dne 11. května 2009
Usnesení č.696 24 kB
51 kB
755/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 12. května 2009
Usnesení č.697 25 kB
51 kB
754/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Irské republice dne 14. května 2009
Usnesení č.698 25 kB
52 kB
757/09 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraniční Státu Izrael Avigdora Libermana v České republice ve dnech 6. a 7. května 2009
Usnesení č.699 24 kB
49 kB
729/09 Informace o průběhu a výsledcích Summitu k východnímu partnerství, uskutečněného dne 7. května 2009 v Praze
Usnesení č.700 24 kB
50 kB
730/09 Informace o průběhu a výsledcích summitu: Southern Corridor – New Silk Road, uskutečněného dne 8. května 2009 v Praze
Usnesení č.701 16 kB
49 kB
663/09 CHKO Šumava, Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, odchyt plcha zahradního v rámci magisterské práce, žadatel Bc. Jiří Hedrich, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Usnesení č.702 18 kB
50 kB
669/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově
Usnesení č.703 18 kB
50 kB
670/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Divišové, Mlékosrby
Usnesení č.704 17 kB
50 kB
736/09 Žádost Pavla Špinara, Moskevská 2719, Tábor, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales k provedení mykologické exkurze dne 22. září 2009
Usnesení č.705 18 kB
50 kB
737/09 Žádost České společnosti entomologické o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Praděd, Rejvíz a Šerák – Keprník v CHKO Jeseníky za účelem provedení entomologického průzkumu v rámci Entomologických dnů v období 12. až 14. června 2009
Usnesení č.706 18 kB
50 kB
738/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost Kinský Žďár a.s., za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny - modřínu opadavého v rámci realizace lesního hospodářského plánu pro LHC Kinský Žďár s platností v letech 2009 až 2018
Usnesení č.707 17 kB
50 kB
739/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro firmu PROFI-ELRO s.r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.708 18 kB
50 kB
740/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro SK Janské Lázně, o.s., organizátora cyklistického závodu "Krkonošská 70 MTB", za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí na území KRNAP
Usnesení č.709 18 kB
50 kB
741/09 Žádost prof. Ing. Stanislava Bureše, CSc., vedoucího katedry zoologie a ornitologické laboratoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd ke vstupu do NPR a provádění výzkumu reprodukce, přežívání a možností ochrany lindušky horské a lindušky lesní
Usnesení č.710 18 kB
50 kB
742/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pana Ivana Dvořáka, 503 21 Stěžery 149, za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec pod Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP
Usnesení č.711 18 kB
49 kB
744/09 Žádost Svazu zdravotně postižených Šumava – Klatovy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem vjezdu autobusu na přístupovou účelovou komunikaci k rozhledně na Poledníku na území Národního parku Šumava
Usnesení č.712 17 kB
50 kB
745/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a provádět chemizaci, a to za účelem přikrmování rybí obsádky a vápnění Bohdanečského rybníku
Usnesení č.713 17 kB
50 kB
764/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem pořádání hromadné veřejné akce "Setkání na Rokytě" na území NP Šumava

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk