Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-05-25
Program jednání 47 kB
113 kB
Dodatek č.1 43 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.645 26 kB
66 kB
198/09 Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Usnesení č.646 26 kB
66 kB
392/09 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Usnesení č.647 25 kB
64 kB
718/09 Návrh poslanců Davida Šeicha, Evy Dundáčkové a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)
Příloha č.1 36 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.647
Usnesení č.648 25 kB
62 kB
719/09 Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 815)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.648
Usnesení č.649 27 kB
66 kB
677/09 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2009
Usnesení č.650 35 kB
54 kB
707/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2009
Usnesení č.651 15 kB
61 kB
701/09 Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení č.652 18 kB
64 kB
697/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nigerijské federativní republiky Ojo Maduekwe v České republice spojené se zasedáním ministerské trojky EU Nigérie v Praze ve dnech 7. – 9. června 2009
Usnesení č.653 25 kB
64 kB
698/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa v České republice ve dnech 21. – 22. dubna 2009
Usnesení č.654 25 kB
64 kB
706/09 Státní návštěva prezidenta republiky ve Vatikánu a u Suverénního řádu maltézských rytířů dne 30. května 2009
Usnesení č.655 25 kB
63 kB
705/09 Zpráva o uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Tuniské republice ve dnech 15. – 17. dubna 2009
Usnesení č.656 18 kB
64 kB
704/09 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí ASEM v Hanoji ve dnech 25. – 26. května, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Phnom Penhu ve dnech 27. – 28. května 2009 a na Regionální politický dialog Trojky EU se zeměmi Střední Asie v Dušanbe ve dnech 29. – 30. května 2009
Usnesení č.657 25 kB
64 kB
703/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Moldavské republice a oficiální návštěvě ve Státě Izrael a na Palestinských autonomních územích ve dnech 22. – 24. 4. 2009
Usnesení č.658 51 kB
127 kB
688/09 Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky v otevřeném řízení na akce: 1. Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba 2. Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov 3. Optimalizace tratě Ostrava Kunčice – Frýdek Místek – Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 1. část 4. ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 5. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 6. Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. 7. Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část úsek Horusice – Veselí n. L. 8. Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Praha Libeň 2. stavba 9. Optimalizace tratě Praha Holešovice – Praha Bubeneč 10.Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice 11.Revitalizace tratě České Budějovice - Volary
Usnesení č.659 18 kB
51 kB
665/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 29 písm. b) a d) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mazák, Přírodní rezervace Malenovický kotel a I. zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, a to za účelem povolení a umístění stavby „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech, II. etapa – nakládání s vodami“, spočívající ve výstavbě potrubí přívodu vody a potrubí k odvedení vyčištěné vody z čistírny odpadních vod
Usnesení č.660 17 kB
50 kB
666/09 Žádost TJ Sokol Kruh u Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 33. ročníku turistického dálkového pochodu Hanče a Vrbaty
Usnesení č.661 18 kB
50 kB
674/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula pro vstup a vjezd za účelem výzkumu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr.Ing. Tomáše Vršky podle projektu VaV SP/2d2/138/08 „Koloběh dendromasy v přirozených lesích České republiky v závislosti na čase a stanovištních podmínkách“ a v souladu s výzkumným záměrem MSM 6293359101 „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace“
Usnesení č.662 17 kB
62 kB
710/09 Žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání silničního cyklistického závodu a časovky MTB na území KRNAP
Usnesení č.663 16 kB
64 kB
711/09 Žádost Obce Lánov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání turistické akce „Výstup lánovských na Sněžku přes tři vrcholy“ dne 7. 6. 2009 na území KRNAP
Usnesení č.664 17 kB
62 kB
712/09 Žádost FARMY HUCUL, s. r. o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce k vzniku hospodářství s koňmi na Janově hoře v termínu od 5.6. do 7.6.2009 na území KRNAP
Usnesení č.665 17 kB
63 kB
713/09 Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání poznávacích akcí v doprovodu a s odborným výkladem tzv. „Průvodců přírodou a krajinou Šumavy“
Usnesení č.666 17 kB
62 kB
714/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro Klub českých turistů Červený Kostelec za účelem pořádání 39. ročníku dálkového turistického pochodu "Cestou Jakuba Haliny"
Usnesení č.667 17 kB
62 kB
715/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český Ráj uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Kinský Dal Borgo, a.s., Chlumec nad Cidlinou za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Český Ráj
Usnesení č.668 18 kB
63 kB
716/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí. Danu Knejpovou, J. Janáčka 962, 53012 Pardubice za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP
Usnesení č.669 17 kB
62 kB
717/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1) písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem provádění výzkumu dynamiky horských smrkových lesů
Usnesení č.670 25 kB
64 kB
499/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.671 26 kB
66 kB
675/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.672 25 kB
64 kB
725/09 Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)
Příloha č.1 21 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.672
Usnesení č.673 17 kB
63 kB
724/09 Žádost PragInt, spol. s r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem dopravy účastníků konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech (Konference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas)
Usnesení č.674 17 kB
62 kB
727/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro KČT Lokomotiva Trutnov, za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí
Usnesení č.675 25 kB
62 kB
746/09 Návrh poslanců Petra Krilla, Zuzany Domesové a Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu (sněmovní tisk č. 830)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.675
Usnesení č.676 18 kB
64 kB
731/09 Žádost společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provozování veřejné linkové přepravy osob v rámci projektu „Zelené autobusy“
Usnesení č.677 17 kB
62 kB
734/09 Žádost Triatlon klubu Klatovy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanoveních § 16 odst. 1 písm. e), § 26 odst. 3 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, za účelem pořádání cyklistických závodů JAVOR 1456 a Autor Král Šumavy 2009
Usnesení č.678 35 kB
86 kB
748/09 Návrh na obeslání 98. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 3.-19.6.2009)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.678
Usnesení č.679 25 kB
64 kB
Programové prohlášení vlády České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk