Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-05-18
Program jednání 24 kB
44 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 44 kB
Usnesení č.638 25 kB
64 kB
691/09 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 808)
Příloha č.1 33 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.638
Usnesení č.639 25 kB
64 kB
693/09 Návrh poslanců Pavla Severy a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 810)
Příloha č.1 32 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.639
Usnesení č.640 25 kB
62 kB
692/09 Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 (sněmovní tisk č. 809)
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.640
Usnesení č.641 25 kB
63 kB
694/09 Návrh poslanců Vladimíra Šoltyse a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 811)
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.641
Usnesení č.642 23 kB
61 kB
695/09 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2008
Usnesení č.643 28 kB
75 kB
699/09 Návrh na obeslání 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28.5. - 26.6.2009)
Příloha č.1 31 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.643
Usnesení č.644 17 kB
62 kB
700/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu dne 22. května 2009 na Lysou horu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk