Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-05-04
Program jednání 37 kB
95 kB
Dodatek č.1 122 kB
Záznam z jednání 116 kB
Usnesení č.562 26 kB
54 kB
283/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.563 20 kB
68 kB
529/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
Usnesení č.564 18 kB
66 kB
528/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.565 18 kB
66 kB
527/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
Usnesení č.566 18 kB
66 kB
511/09 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Usnesení č.567 17 kB
52 kB
449/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Usnesení č.568 26 kB
50 kB
586/09 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika, Josefa Vondrušky, Milana Bičíka, Soni Markové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 795)
Příloha č.1 31 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.568
Usnesení č.569 25 kB
50 kB
605/09 Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798)
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.569
Usnesení č.570 25 kB
62 kB
606/09 Návrh poslance Přemysla Rabase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
Usnesení č.571 24 kB
50 kB
607/09 Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 803)
Příloha č.1 25 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.571
Usnesení č.572 17 kB
51 kB
581/09 Strategie boje proti extremismu
Usnesení č.573 16 kB
48 kB
539/09 Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení č.574 26 kB
52 kB
579/09 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2008
Usnesení č.575 24 kB
50 kB
601/09 Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádního generála
Usnesení č.576 18 kB
50 kB
590/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy premiéra Kanady Stephena Harpera v České republice za účelem summitu Evropská unie - Kanada a bilaterálního jednání Česká republika - Kanada ve dnech 5. a 6. května 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.577 17 kB
51 kB
575/09 Zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Kubánskou republikou v Bruselu dne 11. května 2009
ikonka - bylo změněno usn. 764/2009
Usnesení č.578 25 kB
51 kB
589/09 Zpráva o slyšení v plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku k dohodám o hospodářském partnerství dne 23. března 2009
Usnesení č.579 18 kB
50 kB
580/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro pana Jiřího Duška, zástupce Klubu vojenské historie Praha, za účelem pořádání hromadných veřejných akcí na území KRNAP
Usnesení č.580 17 kB
50 kB
592/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka
Usnesení č.581 17 kB
50 kB
593/09 Přírodní rezervace Hluboký a Přírodní rezervace Žernov - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. František Bárta, bytem Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice
Usnesení č.582 17 kB
50 kB
594/09 Žádost pana Karla Petráše o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to pro vjezd motorového vozidla na účelové komunikace na území Národního parku Šumava za účelem malování obrazů
Usnesení č.583 17 kB
50 kB
595/09 Přírodní rezervace Choltická obora - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel Mgr. Jiří Rejl, bytem U Vodárny 46, 533 52 Srch
Usnesení č.584 17 kB
50 kB
596/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d), h) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubínský prales a Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to za účelem výzkumu lesních porostů
Usnesení č.585 26 kB
52 kB
554/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.586 18 kB
51 kB
640/09 Jmenovitý výčet strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2009
ikonka - bylo změněno usn. 1372/2009
Usnesení č.587 17 kB
50 kB
626/09 Dobrovolné návraty nelegálně pobývajících cizinců
Usnesení č.588 20 kB
55 kB
627/09 Dobrovolné návraty - II. fáze
ikonka - bylo změněno Usnesení č.589 32 kB
66 kB
624/09 Návrh úpravy pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu
ikonka - bylo změněno usn. 665/2017 , usn. 158/2011
Usnesení č.590 19 kB
54 kB
619/09 Úprava pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré Pole a Nový Přerov, připomínajících násilné vysídlení příslušníků chorvatské menšiny z jihomoravských obcí Dobré Pole, Jevišovka a Nový Přerov po únoru 1948
ikonka - bylo změněno Usnesení č.591 145 kB
52 kB
635/09 Problematika zajištění financování dislokace nově vznikajících krajských ředitelství Policie České republiky
Příloha č.1 227 kB
Příloha č.1 k usnesení č.591
Příloha č.2 94 kB
Příloha č.2 k usnesení č.591
Příloha č.3 42 kB
Příloha č.3 k usnesení č.591
Příloha č.4 20 kB
Příloha č.4 k usnesení č.591
Příloha č.5 19 kB
Příloha č.5 k usnesení č.591
ikonka - bylo změněno usn. 206/2016
Usnesení č.592 25 kB
52 kB
625/09 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
Usnesení č.593 24 kB
50 kB
638/09 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2008 (ve srovnání s rokem 2007)
Usnesení č.594 29 kB
58 kB
620/09 Zpráva o plnění Radonového programu České republiky za období let 2000 až 2008 a Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 - Akční plán
Usnesení č.595 16 kB
49 kB
633/09 Návrh ustanovení Národního antibiotického programu
Usnesení č.596 27 kB
54 kB
621/09 Řešení vypořádání staré ekologické zátěže Českých aerolinií a.s., podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.597 28 kB
54 kB
636/09 Zajištění implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES
Usnesení č.598 31 kB
59 kB
623/09 Návrh na ratifikaci příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Pcheng-chu, Kinmen a Matsu (čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čínou), Indií, Japonskem, Korejskou republikou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a návrh na ratifikaci konsolidované listiny specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást
Usnesení č.599 25 kB
50 kB
631/09 Návrh na změnu některých usnesení vlády v souvislosti s hodnocením čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie
ikonka - mění usnesení usn. 571/2007 , usn. 430/2006
Usnesení č.600 29 kB
58 kB
637/09 Změna usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500 a změna příslušnosti hospodařit s objektem Hybernská č.p. 1000/8, Praha 1
ikonka - mění usnesení usn. 500/2008
Usnesení č.601 17 kB
49 kB
634/09 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.602 17 kB
50 kB
608/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP, uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro pana Aleše Vaníčka, zástupce organizátorů cyklistického závodu "Žacléřský Střízlivák", za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí na území KRNAP
Usnesení č.603 19 kB
50 kB
609/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou
Usnesení č.604 17 kB
50 kB
610/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu motorových vozidel na Lysou horu
Usnesení č.605 18 kB
50 kB
611/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to za účelem zajištění provozu bufetu u Punkevních jeskyní
Usnesení č.606 18 kB
50 kB
612/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem realizace vyhledávacího a inventarizačního speleologického průzkumu
Usnesení č.607 18 kB
50 kB
613/09 Žádost pana Zdeňka Pejši o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem vjezdu motorového vozidla na účelové komunikace na území Národního parku Šumava
Usnesení č.608 19 kB
50 kB
614/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Jiřího Švece
Usnesení č.609 19 kB
50 kB
615/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesním pozemku ve vlastnictví pana Františka Lázničky
Usnesení č.610 19 kB
50 kB
616/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Jiřího Rudolfa
Usnesení č.611 17 kB
50 kB
617/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost Mega centrum s. r.o., za účelem realizace projektu „Lyžařský areál Lesní hřeben na Pomezních Boudách v obci Malá Úpa, pro potřeby zasněžovacího systému sjezdové trati“
Usnesení č.612 18 kB
49 kB
628/09 Přírodní rezervace Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel Ing. Michal Pešata, Tyršova 537, 538 24 Slatiňany
Usnesení č.613 18 kB
50 kB
629/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český kras a NPR Karlštejn uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) a v § 29 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Nižbor, za účelem použití biocidů proti kůrovci v určených lokalitách na území II. zóny CHKO Český kras a NPR Karlštejn
Usnesení č.614 18 kB
50 kB
630/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem vykácení maximálně 10 kusů dřevin v bezprostředním okolí sjezdové tratě B2 na pozemcích parc. č. 1360/9 a 1364/1 v k.ú. Malá Morávka
Usnesení č.615 26 kB
53 kB
643/09 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2009 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.616 25 kB
66 kB
645/09 Zpráva o pracovních návštěvách místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Belgickém království, Francouzské republice a v Lucemburském velkovévodství v období od září 2008 do ledna 2009
Usnesení č.617 18 kB
62 kB
652/09 Návrh usnesení vlády o nabytí cenných papírů státem společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. a společnosti Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.
Usnesení č.618 17 kB
62 kB
653/09 Návrh na odvolání a jmenování předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví
Usnesení č.619 37 kB
Informace o dalších možnostech řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 a návrh dalšího postupu č.j. V437/2009
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.620 Změna usnesení vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271, o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru č.j. V455/2009
ikonka - bylo zrušeno usn. 633/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk