Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-04-27
Program jednání 57 kB
156 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 134 kB
Usnesení č.510 25 kB
50 kB
66/09 Návrh občanského zákoníku
Usnesení č.511 27 kB
53 kB
68/09 Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Usnesení č.512 25 kB
50 kB
67/09 Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
Usnesení č.513 26 kB
64 kB
530/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.514 26 kB
52 kB
366/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.515 18 kB
52 kB
522/09 Návrh nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
Usnesení č.516 25 kB
50 kB
567/09 Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 788)
Příloha č.1 27 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.516
Usnesení č.517 25 kB
63 kB
568/09 Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)
Příloha č.1 27 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.517
Usnesení č.518 25 kB
62 kB
569/09 Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Vladimíry Lesenské, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 792)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.518
Usnesení č.519 24 kB
62 kB
570/09 Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 791)
Příloha č.1 26 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.519
Usnesení č.520 17 kB
50 kB
542/09 Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti s ukončením činnosti České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv
ikonka - bylo změněno Usnesení č.521 30 kB
58 kB
548/09 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 232)
Příloha č.1 1672 kB
Příloha č.1 k usnesení č.521
ikonka - bylo změněno usn. 651/2010 , usn. 314/2010
ikonka - mění usnesení usn. 958/2006 , usn. 1074/2004
Usnesení č.522 24 kB
51 kB
540/09 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2008
Usnesení č.523 16 kB
48 kB
549/09 Návrh na jmenování generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Romana Šiguta
Usnesení č.524 17 kB
50 kB
520/09 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.525 28 kB
55 kB
531/09 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.526 29 kB
64 kB
532/09 Návrh na obeslání 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
Příloha č.1 26 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.526
Usnesení č.527 25 kB
50 kB
546/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Štrasburku dne 25. března 2009
Usnesení č.528 25 kB
50 kB
545/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry ve Spojených státech amerických ve dnech 22.-24. března 2009
Usnesení č.529 25 kB
50 kB
543/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta Bulharské republiky Georgi Parvanova v České republice dne 18. března 2009
Usnesení č.530 17 kB
50 kB
533/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobních motorových vozidel po účelové komunikaci na Lysou horu dne 30. května 2009 v rámci konání závodu Českého poháru v běhu do vrchu – „Horský běh na Lysou horu“
Usnesení č.531 18 kB
50 kB
534/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona pro společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. za účelem vjezdu jednoho autobusu na vybrané účelové komunikace v NP a CHKO Šumava v rámci realizace programu Dostupná Šumava
Usnesení č.532 17 kB
50 kB
535/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 31 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro konání 3. ročníku cykloturistické soutěže Sixnumbers 2009
Usnesení č.533 19 kB
50 kB
536/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem táboření, vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to na kótě Radhošť v souvislosti s účastí na národních a mezinárodních radioamatérských závodech
Usnesení č.534 16 kB
50 kB
551/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm. e) zákona pro Městský úřad Chrudim, za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí
Usnesení č.535 16 kB
50 kB
552/09 Žádost TJ Sokol Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Výstup na Žalý“ dne 8. 5. 2009 na území KRNAP
Usnesení č.536 17 kB
50 kB
553/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava
Usnesení č.537 18 kB
50 kB
566/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory pro povolení vjezdu dvou motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace do lokality Ústupky, k.ú. Proseč u Seče
Usnesení č.538 19 kB
50 kB
565/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Zbyňka Jonáka
Usnesení č.539 19 kB
50 kB
564/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Ivo Jonáka Bc.
Usnesení č.540 19 kB
50 kB
563/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Petra Milfajta
Usnesení č.541 17 kB
50 kB
562/09 Přírodní rezervace (PR) Havranka a PR Niva Doubravy - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. František Bárta, bytem Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice
Usnesení č.542 17 kB
50 kB
561/09 Žádost RNDr. Beatrice Patzeltové, Ph.D. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci z Jetřichovic podél vodního toku Jetřichovická Bělá, za účelem monitorování podzemních vod
Usnesení č.543 18 kB
50 kB
560/09 Žádost Římskokatolické farnosti Hůrka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd na účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (kaple Povýšení sv. Kříže) a pořádání hromadných veřejných akcí na území Národního parku Šumava
Usnesení č.544 16 kB
50 kB
559/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. e) zákona pro Obec Kvilda, za účelem pořádání hromadné veřejné akce "Květnové oslavy osvobození na Kvildě 2009" na území NP Šumava
Usnesení č.545 18 kB
50 kB
558/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. e) zákona pro o.s. Prostor pro rodinu za účelem pořádání akce pro rodiny a nastávající rodiny
Usnesení č.546 19 kB
50 kB
557/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti s realizací stavby „Tůň Rožecké Paseky“ v k.ú. Rožecké Paseky
Usnesení č.547 18 kB
50 kB
556/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání soutěže na jízdních kolech ABB MTB CUP 2009 a v této souvislosti pro povolení vjezdu a setrvávání motorového vozidla
Usnesení č.548 17 kB
50 kB
555/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na Lysé hoře, a to v souvislosti s účastí Radioklubu Frýdek – Místek na mezinárodních radioamatérských závodech
Usnesení č.549 26 kB
66 kB
584/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.550 18 kB
66 kB
550/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace domů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.551 17 kB
63 kB
582/09 Navýšení rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2009
Usnesení č.552 17 kB
64 kB
583/09 Poskytnutí peněžního daru Polské republice na záchranu Památníku Osvětim - Březinka
Usnesení č.553 25 kB
64 kB
574/09 Dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím v zahraničí, poskytované v roce 2009 v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.554 18 kB
64 kB
599/09 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Odry, státní podnik, do vlastnictví obce Nové Heřminovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.555 24 kB
62 kB
597/09 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.556 17 kB
62 kB
591/09 Návrh na uskutečnění summitu EU-Japonsko a bilaterálního jednání ČR-Japonsko v Praze ve dnech 3.- 4. května 2009
Usnesení č.557 27 kB
66 kB
602/09 Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
Usnesení č.558 16 kB
63 kB
603/09 Návrh na jmenování předsedy a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.559 24 kB
62 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 232, k zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Tureckou republikou ve dnech 9. a 10. března 2009 v Praze
ikonka - mění usnesení usn. 232/2009
Usnesení č.560 15 kB
62 kB
Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.561 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V431/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk