Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-04-20
Program jednání 64 kB
198 kB
Dodatek č.1 42 kB
Dodatek č.2 32 kB
Záznam z jednání 158 kB
Usnesení č.445 29 kB
72 kB
516/09 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008
Usnesení č.446 24 kB
63 kB
515/09 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2009
Usnesení č.447 25 kB
63 kB
525/09 Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 777)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.447
Usnesení č.448 25 kB
63 kB
541/09 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Milana Bičíka, Zdeňka Maršíčka, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 782)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.448
Usnesení č.449 28 kB
70 kB
463/09 Návrh na zpětvzetí některých vládních návrhů zákonů z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Usnesení č.450 27 kB
67 kB
452/09 Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek
Usnesení č.451 22 kB
70 kB
455/09 Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
Příloha č.1 44 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.451
Usnesení č.452 27 kB
64 kB
454/09 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2008
Usnesení č.453 29 kB
72 kB
448/09 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2008 a úkoly na rok 2009
Usnesení č.454 28 kB
69 kB
462/09 Návrh Akčního plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
Usnesení č.455 16 kB
61 kB
461/09 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 a jeho urychlení
Usnesení č.456 32 kB
72 kB
444/09 Změna usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1211, o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1029, k Současnému stavu a plnění úkolů z usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému
ikonka - mění usnesení usn. 1211/2007
Usnesení č.457 28 kB
69 kB
497/09 Informace o plnění usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1077, o plnění usnesení vlády ze dne 6. prosince 2006 č. 1401, ke Zprávě o potřebě zamezovat nedovolené mobilní komunikaci vězněných osob
Usnesení č.458 24 kB
62 kB
441/09 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k vězeňství
Usnesení č.459 24 kB
62 kB
509/09 Třetí periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
Usnesení č.460 24 kB
64 kB
450/09 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.461 24 kB
64 kB
446/09 Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora a brigádního generála
Usnesení č.462 40 kB
64 kB
518/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2009
Usnesení č.463 28 kB
66 kB
483/09 Návrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2009
Usnesení č.464 23 kB
62 kB
476/09 Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Praha - město dne 30. dubna 2009
Usnesení č.465 25 kB
64 kB
459/09 Zpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
Usnesení č.466 23 kB
62 kB
468/09 Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. března do 31. prosince 2008
Usnesení č.467 23 kB
61 kB
486/09 Jmenování soudců
Příloha č.1 28 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.467
Usnesení č.468 21 kB
71 kB
474/09 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.469 18 kB
62 kB
517/09 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
ikonka - bylo změněno Usnesení č.470 30 kB
72 kB
470/09 Využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc
Příloha č.1 61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.470
ikonka - bylo změněno usn. 967/2014
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.471 18 kB
64 kB
505/09 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2010 a následující léta
Usnesení č.472 28 kB
67 kB
503/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
Usnesení č.473 25 kB
64 kB
498/09 Návrh na změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Usnesení č.474 28 kB
68 kB
519/09 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
Usnesení č.475 32 kB
82 kB
500/09 Návrh na obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Příloha č.1 31 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.475
ikonka - bylo změněno Usnesení č.476 25 kB
64 kB
456/09 Zpráva o účasti delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 1. března 2009 v Bruselu
ikonka - bylo změněno usn. 1040/2009
Usnesení č.477 25 kB
63 kB
514/09 Zpráva o zasedání Trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Pákistánskou islámskou republikou dne 13. března 2009 v Praze
Usnesení č.478 25 kB
64 kB
507/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Bruselu a v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve dnech 10. a 11. března 2009
Usnesení č.479 25 kB
63 kB
508/09 Pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 1. a 2. dubna 2009
Usnesení č.480 25 kB
64 kB
481/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Jaap de Hoop Scheffera v České republice dne 12. března 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.481 18 kB
64 kB
479/09 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky v Belgickém království a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 22. až 25. dubna 2009
ikonka - bylo změněno usn. 1108/2009
Usnesení č.482 18 kB
64 kB
478/09 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí České republiky na 19. zasedání Společného výboru a zasedání ministrů zahraničních věcí států Evropské Unie a Rady pro spolupráci v Zálivu dne 29. dubna 2009 v Muskatu, Sultanát Omán
Usnesení č.483 25 kB
63 kB
512/09 Oficiální návštěva prezidenta Turecké republiky Abdullaha Güla v České republice ve dnech 29. a 30. dubna 2009
Usnesení č.484 18 kB
64 kB
477/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Korejské republiky Han Seung - soo v České republice ve dnech 20. až 22. dubna 2009
Usnesení č.485 18 kB
64 kB
506/09 Pracovní návštěva předsedy vlády Albánské republiky Saliho Berishi v České republice ve dnech 27. a 28. dubna 2009
Usnesení č.486 18 kB
64 kB
480/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Komise Africké unie Jeana Pinga v České republice ve dnech 20. až 22. dubna 2009
Usnesení č.487 18 kB
62 kB
487/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vůznice a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách
Usnesení č.488 18 kB
64 kB
488/09 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d), 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národního parku Šumava, Národního parku České Švýcarsko, Krkokonošského národního parku a chráněných krajinných oblastí, pro vjezd a setrvávání motorových vozidel, a z ochranných podmínek národních přírodních rezervací pro vjezd motorových vozidel a vstup, vše za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby energetických zařízení provozovaných společností ČEZ
ikonka - ruší usnesení usn. 1414/2005 , usn. 1373/2008
Usnesení č.489 18 kB
61 kB
489/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro Ústřední školu České obce sokolské, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, za účelem splouvání řeky Otavy v úseku Čeňkova Pila - Rejštejn
Usnesení č.490 18 kB
62 kB
490/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem provádění opatření proti kůrovcům v lesních porostech oblasti Břehyňského rybníku
Usnesení č.491 18 kB
62 kB
491/09 Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro firmu LAZA Reisen, Pampelišková 541 02 Trutnov, za účelem vjezdu na účelové komunikace a pořádání hromadných akcí na území KRNAP
Usnesení č.492 18 kB
62 kB
492/09 Žádost firmy S+K Rumburský stavební servis spol. s r. o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání za účelem realizace stavebních prací na objektu na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.493 17 kB
62 kB
493/09 Žádost pana Miroslava Urbánka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.494 17 kB
62 kB
494/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Kleneč, pro odstranění ornice
Usnesení č.495 17 kB
62 kB
495/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Nižbor, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Křivoklátsko
Usnesení č.496 18 kB
62 kB
496/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Slavkovský les
Usnesení č.497 29 kB
72 kB
523/09 Návrh na sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
Usnesení č.498 20 kB
69 kB
524/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na stavební práce v rámci akce ISPROFIN ev. č. 23511I-0401 „FN u sv. Anny v Brně - ICRC“
Usnesení č.499 25 kB
64 kB
225/09 Návrh zákona o penzijním spoření
Usnesení č.500 27 kB
66 kB
547/09 Návrh na bilaterální půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu
Usnesení č.501 17 kB
63 kB
538/09 Pracovní návštěva místopředsedy vlády České republiky pro evropské záležitosti v Turkmenistánu, Turecké republice a v Bulharské republice ve dnech 22. až 25. dubna 2009
Usnesení č.502 17 kB
62 kB
573/09 Informace o průběhu veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s., a návrh seznamu jeho účastníků
Usnesení č.503 18 kB
62 kB
578/09 Uvolnění finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech ve výši 300 mil. Kč na řešení krizové situace ve státním podniku DIAMO
ikonka - bylo změněno Usnesení č.504 17 kB
64 kB
571/09 Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 a potřeba úpravy směrných čísel Ministerstva financí v letech 2010 až 2012 pro Státní fond dopravní infrastruktury s cílem dodržet harmonogram výstavby v oblasti investic do dopravní infrastruktury podle cílů vlády
ikonka - bylo změněno usn. 686/2009
Usnesení č.505 25 kB
66 kB
572/09 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.506 44 kB
Informace o současném stavu projektu Taktický transportní letoun - nákup a schválení dalšího postupu realizace č.j. V411/2009
Usnesení č.507 15 kB
60 kB
Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D279/2009
Usnesení č.508 15 kB
60 kB
Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D280/2009
Usnesení č.509 Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T51/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk