Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-04-06
Program jednání 44 kB
116 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.410 29 kB
44 kB
1407/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.411 29 kB
44 kB
370/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.412 26 kB
40 kB
1863/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.413 18 kB
42 kB
254/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.414 25 kB
40 kB
445/09 Návrh poslanců Libora Ambrozka, Vladimíra Dlouhého a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 771)
Příloha č.1 24 kB
81 kB
Příloha č.1 k usnesení č.414
Usnesení č.415 24 kB
40 kB
458/09 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje (sněmovním tisk č. 775)
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.415
Usnesení č.416 18 kB
42 kB
425/09 Návrh postupu při rušení obecně závazných nařízení okresních národních výborů, vyhlášek a nařízení okresních úřadů
Příloha č.1 82 kB
100 kB
Příloha č.1 k usnesení č.416
Usnesení č.417 24 kB
40 kB
430/09 Informace o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce boje proti organizovanému zločinu
Usnesení č.418 30 kB
46 kB
406/09 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2008
Usnesení č.419 26 kB
42 kB
420/09 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2008
Usnesení č.420 18 kB
40 kB
434/09 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.421 28 kB
48 kB
440/09 Návrh na obeslání Diplomatické konference k Úmluvě o náhradě škod způsobených třetím osobám v důsledku protiprávních činů týkajících se letadel a k Úmluvě o náhradě škod způsobených letadlem třetím osobám
Usnesení č.422 18 kB
40 kB
438/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Bosně a Hercegovině ve dnech 8.- 9. dubna 2009
Usnesení č.423 18 kB
40 kB
439/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga ve Vatikánu ve dnech 14.-15. dubna 2009
Usnesení č.424 25 kB
42 kB
437/09 Zpráva o průběhu zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy dne 5. března 2009 a ministerské Trojky EU - USA dne 6. března 2009 v Bruselu za účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí
Usnesení č.425 25 kB
40 kB
436/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Litevské republiky v České republice ve dnech 9. – 10. dubna 2009
Usnesení č.426 18 kB
40 kB
435/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Monackého knížectví Franka Biancheriho v České republice dne 16. dubna 2009
Usnesení č.427 24 kB
39 kB
433/09 Návrh na změnu Statutu Rady vlády České republiky pro lidská práva
Příloha č.1 20 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.427
ikonka - mění usnesení usn. 1082/2001
Usnesení č.428 18 kB
40 kB
408/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.429 19 kB
42 kB
427/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 4
Příloha č.1 580 kB
Příloha č.1 k usnesení č.429
Usnesení č.430 18 kB
42 kB
428/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 5
Příloha č.1 688 kB
Příloha č.1 k usnesení č.430
Usnesení č.431 19 kB
42 kB
429/09 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 6
Příloha č.1 730 kB
Příloha č.1 k usnesení č.431
Usnesení č.432 25 kB
41 kB
416/09 Informace o plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/22 „Výstavba Justičního areálu v Brně“
Usnesení č.433 19 kB
38 kB
412/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miroslava Knapa
Usnesení č.434 18 kB
39 kB
413/09 Žádost České vědecké společnosti pro mykologii o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.435 19 kB
38 kB
414/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Josefa Musílka
Usnesení č.436 19 kB
40 kB
415/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Jana Palečka, bytem Brněnská 13, 323 00 Plzeň za účelem vjezdu a stání na účelové komunikaci Zhůří - Huťská hora nacházející se na území NP Šumava
Usnesení č.437 26 kB
42 kB
443/09 Zpráva o plánu realizace Projektu Kampus Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha č.1 20 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.437
Usnesení č.438 18 kB
40 kB
453/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách
Usnesení č.439 26 kB
43 kB
464/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 2. července 2008 č. 812, k návrhu na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů
ikonka - mění usnesení usn. 812/2008
Usnesení č.440 21 kB
50 kB
466/09 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky imunobiologických přípravků (očkovacích látek) pro Ministerstvo zdravotnictví na III. až IV. čtvrtletí roku 2009 a roky 2010 a 2011“
Usnesení č.441 24 kB
39 kB
Změna usnesení vlády ze dne 30. března 2009 č. 383, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Etiopské federativní demokratické republiky Mesfina Seyouma v České republice ve dnech 1. a 2. dubna 2009
ikonka - mění usnesení usn. 383/2009
Usnesení č.442 26 kB
42 kB
Návrh na zrušení stupně utajení Vyhrazené u usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 370/V, k návrhu finančního zajištění organizace a bezpečnosti summitu EU 27 - USA dne 5. dubna 2009 v Praze a bezpečnosti pobytu prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy na území České republiky ve dnech 4. a 5. dubna 2009 a u usnesení vlády ze dne 30. března 2009 č. 409/V, o přesunu finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009
Usnesení č.443 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V369/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk