Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-03-30
Program jednání 52 kB
124 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 108 kB
Usnesení č.372 26 kB
64 kB
79/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Usnesení č.373 17 kB
63 kB
249/09 Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
Usnesení č.374 17 kB
63 kB
255/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Usnesení č.375 25 kB
62 kB
418/09 Návrh poslanců Miroslava Krajíčka, Dagmar Molendové, Josefa Ježka, Pavla Svobody, Vladimíra Hinka, Lubomíra Suka, Tomáše Hasila, Jozefa Kochana, Miroslavy Němcové, Lucie Talmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 764)
Příloha č.1 22 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.375
Usnesení č.376 25 kB
64 kB
421/09 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 760)
Příloha č.1 24 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.376
Usnesení č.377 25 kB
64 kB
419/09 Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 762)
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.377
Usnesení č.378 25 kB
63 kB
403/09 Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 763)
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.378
Usnesení č.379 25 kB
62 kB
404/09 Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)
Příloha č.1 27 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.379
Usnesení č.380 24 kB
62 kB
364/09 Informace o problémech přípravy věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy
Usnesení č.381 19 kB
63 kB
363/09 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
Usnesení č.382 19 kB
66 kB
389/09 Návrh programu výzkumu a vývoje "Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010 a 2011"
ikonka - bylo změněno Usnesení č.383 18 kB
63 kB
394/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Etiopské federativní demokratické republiky Mesfina Seyouma v České republice ve dnech 1. a 2. dubna 2009
ikonka - bylo změněno usn. 441/2009
Usnesení č.384 25 kB
62 kB
395/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy krále Jordánského hášimovského království Abdulláha II. v České republice ve dnech 6. a 7. dubna 2009
Usnesení č.385 25 kB
64 kB
393/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa v České republice ve dnech 5. a 6. března 2009
Usnesení č.386 29 kB
72 kB
396/09 Pozvání Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k vyslání pozorovatelů voleb do Evropského parlamentu v České republice ve dnech 5. a 6. června 2009
Usnesení č.387 22 kB
68 kB
371/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), b), d), h), i) a j) a § 34 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, a to za účelem provádění managementových opatření a výzkumu podle platných plánů péče a monitoringu předmětů ochrany zvláště chráněných území a soustavy NATURA 2000. Zrušení usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 28. června 2006, kterým byla povolena výjimka za účelem provádění managementových opatření.
ikonka - ruší usnesení usn. 814/2006
Usnesení č.388 19 kB
62 kB
372/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec
Usnesení č.389 17 kB
61 kB
373/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Rudické propadání, pro vystrojení horolezeckých cest 
Usnesení č.390 17 kB
62 kB
374/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Stránská skála, pro vystrojení horolezeckých cest
Usnesení č.391 19 kB
62 kB
375/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou "Tůň Velká Losenice parc. č. PK 774/1" ve II. zóně odstupňované ochrany přírody
Usnesení č.392 17 kB
62 kB
376/09 Žádost firmy AEZZ a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce Lavinový workshop a Mezinárodní mistrovství ČR v lavinové záchraně ve dnech 12. až 14. dubna 2009
Usnesení č.393 18 kB
62 kB
377/09 Žádost pana Zdeňka Malého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.394 17 kB
62 kB
378/09 Žádost pana Ing. Petra Piskače o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.395 18 kB
62 kB
379/09 Žádost KČT Slavoj Praha o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání majetku ve vlastnictví žadatele na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.396 18 kB
62 kB
380/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s. p., LS Jindřichův Hradec, za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Třeboňsko
Usnesení č.397 17 kB
62 kB
381/09 CHKO Broumovsko, NPR Adršpašsko - teplické skály - lukostřelecký závod dne 7. listopadu nebo 14. listopadu 2009 na lokalitě Adršpach - Pískovna pro 50 - 60 závodníků, žadatel Občanské sdružení - lukostřelecký klub Bows club "Chimera" se sídlem Voborníkova ul. 122, 503 01 Hradec Králové
Usnesení č.398 18 kB
62 kB
382/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO České středohoří
Usnesení č.399 19 kB
62 kB
383/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Milady Prchalové
Usnesení č.400 18 kB
62 kB
384/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít za účelem provádění výchovných hospodářských opatření ve vybraných lesních porostech
Usnesení č.401 19 kB
62 kB
385/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví žadatele
Usnesení č.402 26 kB
64 kB
417/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.403 25 kB
64 kB
398/09 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice
Usnesení č.404 25 kB
66 kB
399/09 Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice
Usnesení č.405 25 kB
102 kB
407/09 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008
Usnesení č.406 29 kB
72 kB
409/09 Zapojení České republiky do Aliance civilizací
Usnesení č.407 18 kB
62 kB
410/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Moto Klub Bezinka Kamýk pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a pořádání motocyklových soutěží na území CHKO
Usnesení č.408 18 kB
64 kB
432/09 Návrh nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Usnesení č.409 52 kB
Návrh přesunu finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 č.j. V335/2009
Příloha č.1 163 kB
Příloha č.1 k usnesení č.409

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk