Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-03-16
Program jednání 48 kB
118 kB
Záznam z jednání 97 kB
Usnesení č.289 17 kB
64 kB
246/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
Usnesení č.290 18 kB
66 kB
169/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.291 25 kB
64 kB
291/09 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 739)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.291
Usnesení č.292 25 kB
62 kB
320/09 Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk č. 743)
Příloha č.1 45 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.292
Usnesení č.293 25 kB
62 kB
322/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 737)
Příloha č.1 37 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.293
Usnesení č.294 25 kB
63 kB
319/09 Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 748)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.294
Usnesení č.295 24 kB
62 kB
321/09 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně (sněmovní tisk č. 738)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.295
Usnesení č.296 25 kB
63 kB
318/09 Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.296
Usnesení č.297 25 kB
64 kB
287/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/04 „Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení – jejich vznik, vymáhání a odpis“
Usnesení č.298 24 kB
62 kB
245/09 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/19 „Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů“
Usnesení č.299 25 kB
64 kB
285/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/17 "Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany"
Usnesení č.300 25 kB
64 kB
284/09 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/21 "Hospodaření státních podniků, u nichž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví"
Usnesení č.301 25 kB
66 kB
200/09 Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/18 „Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem“
Usnesení č.302 20 kB
66 kB
282/09 Koncepce snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže
Usnesení č.303 28 kB
68 kB
286/09 Zpráva vlády České republiky pro Výbor ministrů Rady Evropy o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice
Usnesení č.304 25 kB
62 kB
299/09 Zpráva o vývoji Evropské unie za rok 2008 pro Senát Parlamentu České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.305 23 kB
61 kB
303/09 Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.305
ikonka - bylo změněno usn. 267/2018
ikonka - mění usnesení usn. 770/2002
Usnesení č.306 26 kB
67 kB
310/09 Aktualizace dokumentace programu č. 236 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice
Příloha č.1 46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.306
Příloha č.2 78 kB
Příloha č.2 k usnesení č.306
Příloha č.3 92 kB
Příloha č.3 k usnesení č.306
ikonka - mění usnesení usn. 719/2006
Usnesení č.307 24 kB
63 kB
307/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 17. února 2009
Usnesení č.308 24 kB
63 kB
309/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Berlíně dne 22. února 2009
Usnesení č.309 25 kB
63 kB
308/09 Zpráva o průběhu oficiální návštěvy prezidenta Palestinské národní správy pana Mahmúda Abbáse v České republice ve dnech 22. a 23. února 2009
Usnesení č.310 17 kB
62 kB
294/09 Žádost SKI-ALP-CLUBU SLOVAN Špindlerův Mlýn o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání XVIII. ročníku mezinárodního skialpinistického závodu „Krkonoše 2009“ dne 21. března 2009 na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.311 18 kB
62 kB
295/09 Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem realizace stavební akce "Úprava tukové kanalizace a lapače tuků VZ Ovčárna pod Pradědem" na pozemku p. č. 1364/23 v k. ú. Malá Morávka
Usnesení č.312 18 kB
62 kB
296/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem vymezení a užívání přejezdů mezi sjezdovkami včetně možnosti jejich úpravy sněžnými mechanismy
Příloha č.1 19 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.312
Usnesení č.313 19 kB
64 kB
297/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a v § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Velká Pleš, Národní přírodní rezervace Týřov a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, za účelem těžby kalamitního dříví a provádění opatření proti kůrovcům ve vybraných lesních porostech
Usnesení č.314 18 kB
62 kB
298/09 Žádost Ing. Mgr. Vítězslava Holého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem převozu osob, nářadí a stavebního materiálu potřebného pro dokončení úpravy okolí kaple Povýšení svatého Kříže
Usnesení č.315 18 kB
62 kB
312/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování ryb na Břehyňském rybníku
Usnesení č.316 18 kB
62 kB
313/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, a to pro stavbu lesní cesty Kultury v k.ú. Štítná nad Vláří, v I. zóně CHKO
Usnesení č.317 18 kB
62 kB
314/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění rodinného domu, firemní kanceláře a hospodářského objektu v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO
Usnesení č.318 18 kB
62 kB
315/09 Žádost společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění provozu a údržby staveb a zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro likvidaci odpadních vod
ikonka - bylo změněno Usnesení č.319 19 kB
63 kB
305/09 Opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize
ikonka - bylo změněno usn. 788/2009
Usnesení č.320 18 kB
66 kB
333/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Usnesení č.321 30 kB
75 kB
334/09 Návrh na obeslání 22. zasedání Řídícího výboru Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-HABITAT), které se koná ve dnech 30. března až 3. dubna 2009 v Nairobi v Keňské republice

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk