Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-03-09
Program jednání 42 kB
106 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.264 26 kB
40 kB
155/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Usnesení č.265 17 kB
42 kB
159/09 Návrh nařízení vlády o mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
Usnesení č.266 25 kB
40 kB
288/09 Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 734)
Příloha č.1 25 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.266
Usnesení č.267 25 kB
38 kB
289/09 Návrh poslankyň a poslanců Soni Markové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milana Bičíka, Jiřiny Fialové, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 735)
Příloha č.1 25 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.267
Usnesení č.268 25 kB
40 kB
251/09 Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové- Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 730)
Příloha č.1 30 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.268
Usnesení č.269 25 kB
39 kB
290/09 Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 732)
Příloha č.1 26 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.269
Usnesení č.270 25 kB
38 kB
253/09 Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 729)
Příloha č.1 25 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.270
Usnesení č.271 24 kB
38 kB
293/09 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 733)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.271
Usnesení č.272 28 kB
44 kB
1824/08 Aktualizace Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření - druhá etapa aktualizace
ikonka - ruší usnesení usn. 1401/2005
Usnesení č.273 28 kB
43 kB
270/09 Zpráva o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007 - 2008
Usnesení č.274 30 kB
47 kB
281/09 Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.33/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností SPOLANA, a.s., č.230/01 se společností DEPRAG CZ a.s. č.85/95/02 se společností BENET GROUP, a.s. a č.68/94 se společností Harfa s.r.o.
Usnesení č.275 26 kB
42 kB
280/09 Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen
Usnesení č.276 26 kB
42 kB
268/09 Návrh na podpis Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijaté v Haagu dne 13. ledna 2000
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.277 29 kB
46 kB
278/09 Návrh na sjednání Dohody, kterou se vytváří rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi partnerskými státy Východoafrického společenství na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
ikonka - bylo zrušeno usn. 491/2016
Usnesení č.278 28 kB
46 kB
269/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti
Usnesení č.279 18 kB
40 kB
274/09 Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 20. března 2009 v Bruselu
Usnesení č.280 18 kB
39 kB
277/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Makedonii/FYROM a Černé Hoře ve dnech 10.-11. března 2009
Usnesení č.281 18 kB
40 kB
275/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džudeha v České republice 11.-12. března 2009
Usnesení č.282 18 kB
40 kB
273/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Lucemburského velkovévodství Jean-Claude Junckera v České republice dne 12. března 2009
Usnesení č.283 25 kB
40 kB
272/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Spojených státech amerických ve dnech 8.-10. února 2009 a o průběhu ministerské trojky EU-Rusko v Moskvě dne 11. února 2009
Usnesení č.284 25 kB
40 kB
279/09 Zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Lisabonu ve dnech 10.-12. února 2009
Usnesení č.285 18 kB
38 kB
264/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm.d) zákona pro pana Karla Víta, bytem Zachrášťany 17, 504 01 Nový Bydžov, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.286 19 kB
38 kB
265/09 CHKO Železné hory, Národní přírodní rezervace (NPR) Lichnice - Kaňkovy hory, Přírodní rezervace (PR) Oheb, PR Strádovské peklo a PR Údolí Doubravy - studium závornatky Balea perversa a mapování měkkýšů v rámci diplomové práce Bc. Kláry Štěpánové, žadatel Doc. Jan Vítek, vedoucí katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského č.p. 62
Usnesení č.287 18 kB
38 kB
266/09 CHKO Beskydy, Národní přírodní rezervace (NPR) Razula - povolení vstupu mimo cesty a sběru entomofauny se zaměřením na epigeické druhy brouků pomocí zemních pastí v rámci diplomové práce na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, žadatel Bc. Michal Plátek, bytem 756 03 Halenkov 665
Usnesení č.288 18 kB
34 kB
300/09 Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru a zajištění úvěru – Programy „Provoz“, „Zpracovatel – Provoz“, „Podpora krátkodobého financování“ a změna schváleného investičního programu „Zemědělec“

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk