Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-03-02
Program jednání 57 kB
139 kB
Dodatek č.1 38 kB
Dodatek č.2 36 kB
Záznam z jednání 119 kB
Usnesení č.219 28 kB
54 kB
95/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.220 25 kB
40 kB
Návrh poslanců Marka Bendy, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče, Jana Kasala, Kateřiny Jacques, Evy Dundáčkové, Jana Hamáčka a Václava Exnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)
Příloha č.1 24 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.220
Usnesení č.221 25 kB
39 kB
261/09 Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 727)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.221
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.222 26 kB
54 kB
220/09 Aktualizace přílohy usnesení ze dne 25. února 2008 č. 170 - řešení problematiky kritické infrastruktury
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.222
ikonka - bylo zrušeno usn. 74/2013
ikonka - bylo změněno usn. 140/2010
ikonka - mění usnesení usn. 170/2008
Usnesení č.223 25 kB
40 kB
250/09 Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k zařazení kolektivních zařízení denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky do působnosti jednoho ministerstva
Usnesení č.224 26 kB
40 kB
233/09 Rozhodnutí o privatizaci 98,85 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod
Příloha č.1 33 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.224
ikonka - bylo změněno Usnesení č.225 31 kB
60 kB
234/09 Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687
ikonka - bylo změněno usn. 754/2010
ikonka - mění usnesení usn. 687/2006 , usn. 663/2002
Usnesení č.226 25 kB
51 kB
217/09 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2008
Usnesení č.227 19 kB
40 kB
96/09 Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.228 21 kB
61 kB
210/09 Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavbu silnice "R6 Lubenec - Bošov" a "I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa" v otevřeném nebo užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Usnesení č.229 28 kB
55 kB
218/09 Zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
Usnesení č.230 27 kB
54 kB
228/09 Zpráva o průběhu a výsledcích 9. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a návrh na přijetí změny Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Usnesení č.231 26 kB
40 kB
235/09 Účast delegace ČR, vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve Štrasburku a Kehlu ve dnech 3. a 4. dubna 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.232 18 kB
39 kB
238/09 Zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Tureckou republikou ve dnech 9. a 10. března 2009 v Praze
ikonka - bylo změněno usn. 559/2009
Usnesení č.233 25 kB
40 kB
237/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 11. února 2009
Usnesení č.234 25 kB
39 kB
236/09 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Irské republice dne 15. února 2009
Usnesení č.235 25 kB
39 kB
247/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 6. února 2009
Usnesení č.236 17 kB
49 kB
211/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristické akce MEZ Mistrovství České republiky „Valašská rally 2009“
Usnesení č.237 17 kB
49 kB
212/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání Mistrovství Evropy resp. Mistrovství světa v trialu
Usnesení č.238 18 kB
50 kB
213/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, a to pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s prováděním správy, údržby a kontroly vodních zdrojů a souvisejících objektů
Usnesení č.239 18 kB
50 kB
214/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.240 18 kB
50 kB
215/09 Žádost pana Ivana Novotného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy z důvodu trvalého užívání objektu
Usnesení č.241 18 kB
50 kB
216/09 Přírodní rezervace Údolí Brtnice - stavba vrtané studny u rodinného domu na p.č. 62/2 v k.ú. Panská Lhota, okres: Jihlava, žadatel Ing. Jan Coufal, Panská Lhota - Rokštýn 58, 588 32 Brtnice
Usnesení č.242 18 kB
50 kB
221/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, za účelem vjezdu motorových vozidel a vstupu osob při realizaci rekonstrukce vedení VN 310 Teplice nad Metují - Adršpach
Usnesení č.243 18 kB
50 kB
222/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem výstavby oplocení lesních kultur na pozemku p.č. 835/4 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
Usnesení č.244 18 kB
50 kB
223/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem srážky vody v toku Střední Moravy potřebné k realizaci stavební akce "Rekonstrukce jezu Chomoutov, č.a. 61019"
Usnesení č.245 17 kB
50 kB
224/09 CHKO Bílé Karpaty, vybrané přírodní rezervace a přírodní památky - odchyt hmyzu a sběr rostlin pro výzkumné účely, žadatel Petr Záruba, Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice
Usnesení č.246 18 kB
38 kB
230/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, a to za účelem provádění výcviku členů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Hranické propasti v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic
Usnesení č.247 18 kB
50 kB
231/09 Žádost společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování svozu a distribuce prádla na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.248 18 kB
50 kB
232/09 Žádost pana Jiřího Šolce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.249 18 kB
38 kB
239/09 Žádost pana Romana Otty o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Špindlerův Mlýn – Vrbatova bouda za účelem zajištění zásobování a údržby rekreačního objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.250 18 kB
38 kB
240/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění dvou rodinných domů na p.p.č. 107/4, 107/6 a v k.ú. 108/5, v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO
Usnesení č.251 18 kB
38 kB
241/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to za účelem provedení botanického výzkumu v rámci diplomové práce
Usnesení č.252 18 kB
38 kB
242/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Beskydy, a to pro stavbu „Janíkovy mandlovny“ v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.253 18 kB
38 kB
243/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální, na vysílači Děvín
ikonka - bylo zrušeno usn. 1092/2009
Usnesení č.254 18 kB
38 kB
244/09 Přírodní rezervace Choryňský mokřad - odchyt denních motýlů za účelem jejich mapování, žadatel Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody, PS 49, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí
Usnesení č.255 27 kB
42 kB
36/09 Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.256 29 kB
46 kB
139/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Usnesení č.257 28 kB
45 kB
252/09 Návrh na sjednání Úmluvy o centralizovaném celním řízení, týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie
Usnesení č.258 26 kB
40 kB
258/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.259 27 kB
42 kB
257/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.260 18 kB
40 kB
256/09 Návrh nařízení vlády o stanovení okruhu prací, které může agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
ikonka - bylo zrušeno usn. 263/2009
Usnesení č.261 28 kB
42 kB
Informace o současném stavu realizace projektu Přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry a schválení jejího dalšího postupu č.j. V251/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk