Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-02-16
Program jednání 43 kB
106 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.181 25 kB
42 kB
75/09 Podkladový materiál o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění
Usnesení č.182 25 kB
38 kB
185/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 707)
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.182
Usnesení č.183 34 kB
54 kB
163/09 Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 a návrh dalšího postupu
Usnesení č.184 25 kB
41 kB
183/09 Projekt Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku - fáze 4: Podpora vytvoření národní databáze cestovních dokladů
Usnesení č.185 25 kB
42 kB
180/09 Zpráva o vyhodnocení pilotních projektů pro ověření funkčnosti metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Usnesení č.186 18 kB
41 kB
187/09 Prominutí dluhu statutárnímu městu Mladá Boleslav
Usnesení č.187 25 kB
38 kB
160/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/14 "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny"
Usnesení č.188 24 kB
38 kB
189/09 Cíl vlády 07.07. "Dokončení převodu vybraných kompetencí z centrální úrovně na územní samosprávné celky a územní reformu ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními úřady"
Usnesení č.189 29 kB
46 kB
172/09 Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce
Usnesení č.190 30 kB
44 kB
179/09 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2008
Usnesení č.191 27 kB
42 kB
174/09 Návrh na ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením
ikonka - bylo změněno Usnesení č.192 31 kB
46 kB
173/09 Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a jeho přílohy
ikonka - bylo změněno usn. 613/2010
Usnesení č.193 25 kB
40 kB
190/09 Pracovní návštěva prezidenta republiky v Belgii a v Německu ve dnech 19. – 20. února 2009
Usnesení č.194 16 kB
38 kB
161/09 Návrh na jmenování předsedy poradních orgánů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.195 28 kB
46 kB
168/09 Změna složení Bezpečnostní rady státu
ikonka - bylo změněno usn. 687/2009
ikonka - mění usnesení usn. 54/2007 , usn. 813/2001
Usnesení č.196 17 kB
38 kB
164/09 Přírodní rezervace (PR) Postřekovské rybníky - umístění stavby kůlny na nářadí na hrázi rybníka na p.č. 779/2 v k.ú. Postřekov, žadatel Jiří Vavřík, Postřekov 326, 345 35 Postřekov
Usnesení č.197 18 kB
38 kB
165/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory uvedených v ustanovení § 26 odst. 2 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p, lesní správa Frýdlant, za účelem výstavby Monitorizační obůrky Sedmitrámová
Usnesení č.198 18 kB
38 kB
166/09 Přírodní rezervace (PR) Velký a Malý Kamýk - stavba základnové stanice BTS GSM T - Mobile č. 32097 Vysoký Kamýk, žadatel společnost REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice, v zastoupení investora T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Usnesení č.199 18 kB
38 kB
167/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost Labská spol. s r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.200 17 kB
37 kB
175/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro pořádání 4. ročníku soutěže „Cena Nasavrk MTB"
Usnesení č.201 18 kB
37 kB
176/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC Statek Doubravka (část), v LHC Nová Ves u Chotěboře (část) a v LHC Chotěboř (část)
Usnesení č.202 18 kB
37 kB
178/09 Žádost TJ SVS Krkonoše o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování tréninku běžkařů
Usnesení č.203 27 kB
42 kB
201/09 Vzetí zpět vládního návrhu zákona o základním registru obyvatel – sněmovní tisk č. 711, vládního návrhu zákona o základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (zákon o základním registru osob) – sněmovní tisk č. 712, vládního návrhu zákona o základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (zákon o základním registru práv a povinností) – sněmovní tisk č. 713, a vládního návrhu zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí – sněmovní tisk č. 719, z Poslanecké sněmovny Parlamentu
Usnesení č.204 32 kB
50 kB
Návrh "Národního protikrizového plánu vlády"
Příloha č.1 379 kB
Příloha č.1 k usnesení č.204
Usnesení č.205 19 kB
40 kB
K problematice hrazení regulačních poplatků v krajích

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk