Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-02-09
Program jednání 37 kB
104 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.163 28 kB
68 kB
1938/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.164 26 kB
66 kB
1983/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.165 26 kB
64 kB
24/09 Návrh zákonů upravujících varianty změn volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Usnesení č.166 26 kB
63 kB
171/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)
Příloha č.1 35 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.166
Usnesení č.167 16 kB
62 kB
1962/08 Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko - environmentální opatření
Usnesení č.168 26 kB
66 kB
154/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2007"
Usnesení č.169 27 kB
68 kB
135/09 Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/05 „Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhu“ - zpřesnění
Usnesení č.170 25 kB
64 kB
116/09 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.08/09 "Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis"
Usnesení č.171 35 kB
78 kB
147/09 Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize
Usnesení č.172 24 kB
62 kB
144/09 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007
Usnesení č.173 28 kB
68 kB
136/09 Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu
Usnesení č.174 25 kB
64 kB
156/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok, ve znění usnesení vlády ze dne 31. května 2000 č. 534, usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2001 č. 1187, usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 725 a usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 903
ikonka - mění usnesení usn. 334/1999
Usnesení č.175 23 kB
62 kB
145/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1582, o Plánu legislativních prací vlády na rok 2009
Příloha č.1 36 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.175
ikonka - mění usnesení usn. 1582/2008
Usnesení č.176 17 kB
61 kB
151/09 Změna Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 až 2013
Usnesení č.177 25 kB
64 kB
97/09 Aktualizace dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 340 "Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol"
Usnesení č.178 17 kB
63 kB
131/09 Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
Usnesení č.179 25 kB
64 kB
149/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky na Ukrajině a v Ruské federaci ve dnech 9. až 11. ledna 2009
Usnesení č.180 23 kB
62 kB
162/09 Návrh na odvolání rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk