Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-02-02
Program jednání 52 kB
131 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.126 26 kB
40 kB
1873/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.127 17 kB
39 kB
1936/08 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Usnesení č.128 18 kB
40 kB
1939/08 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.129 31 kB
62 kB
30/09 Odkup a sanace skládky v Pozďátkách
Usnesení č.130 26 kB
41 kB
118/09 Informace o dalším průběhu příprav bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě EU a návrh některých konkrétních opatření
ikonka - mění usnesení usn. 1454/2008
Usnesení č.131 23 kB
37 kB
93/09 Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice za rok 2008
Usnesení č.132 34 kB
52 kB
129/09 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a na přístup k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
Usnesení č.133 29 kB
46 kB
130/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Usnesení č.134 25 kB
40 kB
109/09 Zpráva o průběhu a výsledcích 4. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ve dnech 30.-31. října 2008
Usnesení č.135 18 kB
39 kB
126/09 Trojka ministrů zahraničních věcí EU – Ukrajina dne 5. února 2009 v Praze
Usnesení č.136 25 kB
39 kB
128/09 Pracovní návštěva prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice dne 9. února 2009
Usnesení č.137 25 kB
40 kB
119/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Mirka Topolánka ve Slovenské republice dne 17. prosince 2008
Usnesení č.138 25 kB
40 kB
127/09 Zpráva o průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Albánské republice ve dnech 30.- 31. října 2008
Usnesení č.139 25 kB
40 kB
121/09 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Belgickém království a v Nizozemském království dne 20. ledna 2009
Usnesení č.140 26 kB
39 kB
123/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice dne 8. ledna 2009
Usnesení č.141 25 kB
38 kB
120/09 Zpráva o oficiální návštěvě spolkového ministra zahraničních věcí Rakouské republiky Michaela Spindeleggera dne 9. ledna 2009 v ČR
Usnesení č.142 25 kB
39 kB
125/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 16. ledna 2009
Usnesení č.143 18 kB
38 kB
99/09 Žádost společnosti Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění zásobování odběratelů v obcích Stožec, Nová Pec a v lokalitách Černý Kříž, Jelení Vrchy
Usnesení č.144 18 kB
38 kB
100/09 Žádost firmy Nápoje u Lukáše s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání, za účelem pravidelného zásobování nápoji rekreačních objektů na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.145 18 kB
38 kB
101/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Třeboň, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Třeboňsko
Usnesení č.146 18 kB
38 kB
102/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech na území NP Šumava
Usnesení č.147 18 kB
38 kB
103/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro povolení vjezdu sněžného skútru mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.148 19 kB
38 kB
104/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC Obecní lesy Havlíčkova Borová
Usnesení č.149 18 kB
38 kB
105/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to v souvislosti se stavbou malé vodní elektrárny na Sloupském potoce (Černém Štolpichu), ř.km 6,00 v I. zóně CHKO
Usnesení č.150 18 kB
38 kB
106/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro akci "Rekonstrukce a odbahnění rybníka Januš v k.ú. Stružinec a Všeradov"
Usnesení č.151 17 kB
37 kB
107/09 Žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných akcí na území KRNAP. Konkrétně se jedná o „Lyžařský přejezd Rýchor a Pomezních Bud“ ve dne 7.2.2009, „Jarní provětrání“ ve dne 25.4.2009 a „Vandr přes Vraní hory a Rýchory“ ve dne 12.9.2009
Usnesení č.152 17 kB
38 kB
110/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko, a to za účelem možnosti rozdělávat oheň na trvale stanoveném ohništi ležícím na pozemku p.č. 1120/3 v k. ú. Pulčín
Usnesení č.153 17 kB
38 kB
111/09 Žádost Ski klubu Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích na území Národního parku Šumava
Usnesení č.154 18 kB
38 kB
112/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří a NPR Polanská niva pro společnost Ostravské komunikace, a.s., v souvislosti s opravou mostu přes potok Polančice
Usnesení č.155 18 kB
38 kB
113/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko za účelem asanace dříví napadeného kůrovci
Usnesení č.156 18 kB
38 kB
114/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro LČR, s.p. LS Luhačovice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny - modřínu opadavého v rámci realizace lesního hospodářského plánu pro LHC Brumov s platností let 2008 - 2017
Usnesení č.157 29 kB
46 kB
132/09 Návrh na sjednání Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
Usnesení č.158 23 kB
38 kB
137/09 Návrhy na jmenování profesorů dne 2. března 2009
Usnesení č.159 32 kB
50 kB
146/09 Návrh na obeslání 8. Evropského regionálního zasedání Mezinárodní organizace práce (Lisabon, 9. - 13. února 2009)
Usnesení č.160 28 kB
44 kB
153/09 Zabezpečení finančních prostředků pro případné zrušení základní stupnice platových tarifů v roce 2009
Usnesení č.161 26 kB
39 kB
158/09 Změny ve složení členů Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.162 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V103/09

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk