Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-01-26
Program jednání 28 kB
94 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.104 27 kB
41 kB
1402/08 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení č.105 28 kB
68 kB
1810/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 1208/2008 , usn. 445/2008
Usnesení č.106 26 kB
64 kB
1830/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.107 17 kB
64 kB
54/09 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
Usnesení č.108 17 kB
62 kB
1963/08 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
Usnesení č.109 23 kB
62 kB
81/09 Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
Usnesení č.110 23 kB
62 kB
80/09 Oponentní posudek ke Zprávě Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.111 25 kB
52 kB
61/09 Bílá kniha terciárního vzdělávání
ikonka - bylo změněno usn. 420/2010
Usnesení č.112 31 kB
60 kB
27/09 Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Usnesení č.113 20 kB
68 kB
1839/08 Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
Usnesení č.114 26 kB
64 kB
85/09 Rozhodnutí o privatizaci 99,22 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s.
Příloha č.1 35 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.114
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.115 17 kB
62 kB
84/09 Návrh změn v nominaci zástupců za Asociaci krajů České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions)
ikonka - bylo zrušeno usn. 1025/2009
Usnesení č.116 52 kB
92 kB
91/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2008
Usnesení č.117 24 kB
62 kB
92/09 Návrh na jmenování předsedy Akademie věd České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.118 37 kB
90 kB
73/09 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. (materiál č. 231)
Příloha č.1 104 kB
236 kB
Příloha č.1 k usnesení č.118
ikonka - bylo změněno usn. 9/2012 , usn. 1528/2009 , usn. 314/2010 , usn. 820/2010
ikonka - mění usnesení usn. 870/2008 , usn. 205/2008 , usn. 1245/2007
ikonka - bylo změněno Usnesení č.119 26 kB
64 kB
77/09 Žádost o navýšení finančních prostředků schválených usnesením vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje
ikonka - bylo změněno usn. 777/2019
ikonka - mění usnesení usn. 592/2002
Usnesení č.120 17 kB
62 kB
89/09 Pracovní návštěva předsedy vlády Mirka Topolánka v Budapešti v rámci summitu k projektu Nabucco ve dnech 26. a 27. ledna 2009
Usnesení č.121 17 kB
64 kB
90/09 Zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Afghánistánem dne 28. ledna 2009 v Praze
Usnesení č.122 38 kB
88 kB
115/09 Zpráva o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu hrubého domácího produktu na 3 %, 2 % a 1 %
Příloha č.1 67 kB
Příloha č.1 k usnesení č.122
Příloha č.2 84 kB
Příloha č.2 k usnesení č.122
ikonka - ruší usnesení usn. 38/2009
Usnesení č.123 17 kB
62 kB
98/09 Žádost pana Egona Wiesnera, jednatele Klubu českých turistů Loko Teplice, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné turistické akce „Brtnické ledopády“ v roce 2009 na území Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.124 26 kB
66 kB
117/09 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
Usnesení č.125 15 kB
62 kB
O odvolání a jmenování předsedy Legislativní rady vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk