Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-01-19
Program jednání 60 kB
162 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 31 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.67 25 kB
50 kB
71/09 Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 695)
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.67
Usnesení č.68 27 kB
54 kB
1817/08 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/08 „Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktiv“
Usnesení č.69 25 kB
52 kB
1923/08 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení
Usnesení č.70 25 kB
52 kB
1866/08 Stanovisko MMR ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly č. 08/15 „Státní program podpory cestovního ruchu“
Usnesení č.71 25 kB
52 kB
37/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem
Usnesení č.72 24 kB
53 kB
1868/08 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/10 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007
Usnesení č.73 26 kB
52 kB
1987/08 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/11 „Finanční prostředky vybírané na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnou"
Usnesení č.74 26 kB
54 kB
31/09 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb
Usnesení č.75 18 kB
52 kB
55/09 Návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.75
Usnesení č.76 18 kB
55 kB
15/09 Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy
Usnesení č.77 18 kB
50 kB
26/09 Návrh usnesení vlády k bezpečnostnímu zajištění Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci ve dnech 13. února až 3. března 2009
Usnesení č.78 25 kB
52 kB
17/09 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008
Usnesení č.79 18 kB
52 kB
51/09 Členství Nejvyššího soudu ČR v Evropské asociaci soudců pracovně-právních soudů (EALCJ)
Usnesení č.80 25 kB
50 kB
48/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 10. prosince 2008
Usnesení č.81 18 kB
52 kB
28/09 Žádost o vydání souhlasu vlády České republiky s Dokumentací programu 215 210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
Usnesení č.82 18 kB
51 kB
18/09 Prodej objektů v Karlových Varech, ul. Petra Velikého 2/862 a 6/829
Usnesení č.83 26 kB
54 kB
19/09 Změna příslušnosti hospodařit s objektem Na Valech č. p. 525, Litoměřice
Příloha č.1 60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.83
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.84 28 kB
57 kB
56/09 Využití vybraných objektů na území města Kutná Hora
Příloha č.1 48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.84
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.85 17 kB
50 kB
33/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro změnu využití území pozemku p.č. 2930/1 v k.ú. Pasečná
Usnesení č.86 17 kB
50 kB
34/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Skalická Morávka, pro realizaci stavby „Lávka pro pěší přes Morávku v katastrálním území Nižní Lhoty"
Usnesení č.87 17 kB
49 kB
35/09 Žádost pana Ing. Ivana Dudáčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava
Usnesení č.88 17 kB
50 kB
38/09 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro lesnickou a zemědělskou projekční kancelář A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, Brno – Mokrá Hora, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Bílé Karpaty za účelem rekonstrukce lesní cesty na pozemku p.č. 6294/1 v k.ú. Strání
Usnesení č.89 18 kB
50 kB
39/09 CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - přístavba hotelu Vyhlídka a terénní úpravy v areálu hotelu podle předložené dokumentace, žadatelka Ing. arch. Petra Zajíčková, Soukenná 1/712, 466 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení firmy Emeran 1791 s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most
Usnesení č.90 17 kB
50 kB
40/09 Žádost paní Heleny Křížkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.91 16 kB
50 kB
41/09 Žádost O-KČT Rumburk o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 30. ročníku turistické akce „Stezka odvahy“ na území Národního parku České Švýcarsko dne 2. května 2009
Usnesení č.92 17 kB
50 kB
42/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pana Ing. Antonína Vacka, Provaznická 173, 550 01 Broumov, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.93 17 kB
50 kB
43/09 Žádost paní Kláry Veverkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.94 18 kB
50 kB
44/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pana Ing. Jaroslava Dvořáka, U Větrolamu 5, 568 02 Svitavy, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.95 17 kB
50 kB
45/09 Přírodní rezervace (PR) Louky v Oboře Libeň - dooplocení zbylé plochy rezervace pro zvětšení pastevní plochy v Oboře Libeň, žadatel Lubor Červa, Šermířská 2384/1a, 169 00 Praha 6
Usnesení č.96 18 kB
50 kB
46/09 CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - povolení vstupu mimo cesty za účelem zpracování magisterské práce Bc. Petry Steffanové na téma analýzy geomorfologických tvarů a procesů v údolním závěru Moravice v rámci výzkumného záměru MŠMT (MSM0021620831), žadatel Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Usnesení č.97 24 kB
50 kB
63/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina na území NP Šumava
ikonka - mění usnesení usn. 1145/2006
Usnesení č.98 19 kB
50 kB
64/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.99 18 kB
50 kB
65/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm.d) zákona pro paní Marii Blažkovou, bytem Pospíšilova 1162/47, 500 03 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.100 36 kB
82 kB
1990/08 Návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009
Usnesení č.101 26 kB
52 kB
74/09 Zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice
Usnesení č.102 28 kB
58 kB
88/09 Zpráva o průběhu a výsledcích Přípravné konference k založení Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) a návrh na další postup
Příloha č.1 18 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.102
Usnesení č.103 24 kB
50 kB
Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky č.j. V48/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk