Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-01-12
Program jednání 42 kB
114 kB
Dodatek č.1 30 kB
Upozornění 30 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.39 25 kB
63 kB
1585/08 Návrh zákona o základním registru obyvatel
Usnesení č.40 26 kB
64 kB
1586/08 Návrh zákona o základním registru osob
Usnesení č.41 25 kB
64 kB
1587/08 Návrh zákona o základním registru práv a povinností
Usnesení č.42 26 kB
63 kB
1588/08 Zákon o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Usnesení č.43 26 kB
66 kB
1819/08 Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Usnesení č.44 26 kB
64 kB
1975/08 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
Usnesení č.45 26 kB
63 kB
16/09 Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk č. 675/1)
Příloha č.1 29 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.45
Usnesení č.46 25 kB
63 kB
25/09 Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakoubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 684)
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.46
Usnesení č.47 18 kB
64 kB
1982/08 Akční plán pro biomasu pro ČR na období let 2009 až 2011
Usnesení č.48 28 kB
68 kB
1911/08 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013
Usnesení č.49 19 kB
66 kB
8/09 Návrh průřezového programu "Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015" (BV II/1-VZ)
Usnesení č.50 18 kB
66 kB
9/09 Návrh "Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015" (BV II/2-VS)
Usnesení č.51 26 kB
66 kB
4/09 Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2009
Příloha č.1 23 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.51
Usnesení č.52 26 kB
68 kB
1988/08 Informace o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 1194/2007 , usn. 1604/2005
Usnesení č.53 24 kB
61 kB
1978/08 Informace o prodloužení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahájených v roce 2004 a poskytnutí institucionální podpory na jejich řešení v letech 2009 a 2010
Usnesení č.54 23 kB
61 kB
2/09 Návrh na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze
Usnesení č.55 24 kB
64 kB
1991/08 Odvolání a následné jmenování zástupce České republiky v radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky
Usnesení č.56 28 kB
68 kB
1980/08 Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy III Rotterdamské úmluvy
Usnesení č.57 17 kB
64 kB
6/09 Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Štrasburku ve dnech 13. a 14. ledna 2009
Usnesení č.58 18 kB
64 kB
7/09 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga v Jihoafrické republice ve dnech 14. až 17. ledna 2009 z důvodu účasti na jednání ministerské trojky Evropská unie - Jihoafrická republika
Usnesení č.59 17 kB
64 kB
1986/08 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka
Usnesení č.60 17 kB
62 kB
1994/08 Žádost Českého krkonošského spolku SKI Jilemnice o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu Jilemnická 50 v běhu na lyžích dne 25. ledna 2009 na území KRNAP
Usnesení č.61 18 kB
62 kB
1995/08 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem čištění profilu Robečského potoku v k.ú. Jestřebí
Usnesení č.62 25 kB
62 kB
23/09 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 85, k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, o rozšíření pilotního projektu Agentury o vybranou lokalitu Litvínov
ikonka - mění usnesení usn. 85/2008
Usnesení č.63 30 kB
70 kB
52/09 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností
ikonka - mění usnesení usn. 740/2005
Usnesení č.64 26 kB
66 kB
29/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
Usnesení č.65 29 kB
69 kB
Objekty navrhované k určení za objekty důležité pro obranu státu D509/2008
Usnesení č.66 27 kB
67 kB
Plán operační přípravy státního území České republiky v letech 2009 až 2012 č.j. V840/2008

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk