Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-01-05
Program jednání 62 kB
183 kB
Dodatek č.1 37 kB
Záznam z jednání 124 kB
Usnesení č.1 26 kB
64 kB
1470/08 Návrh zákona o volném pohybu služeb
Usnesení č.2 26 kB
40 kB
1676/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.3 18 kB
40 kB
1906/08 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.4 26 kB
39 kB
1974/08 Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 679)
Příloha č.1 32 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.4
Usnesení č.5 25 kB
38 kB
1970/08 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 678)
Příloha č.1 22 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.5
Usnesení č.6 26 kB
40 kB
1973/08 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony (sněmovní tisk č. 677)
Příloha č.1 27 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.6
Usnesení č.7 26 kB
38 kB
1981/08 Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk č. 675)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.7
Usnesení č.8 29 kB
48 kB
1945/08 Implementační plán Strategie celoživotního učení
Usnesení č.9 19 kB
40 kB
1946/08 Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru – PCV 09.01.
Usnesení č.10 28 kB
43 kB
1941/08 Zpráva o návrzích řešení možného jednotného systému nakládání s rizikovými komoditami
Usnesení č.11 24 kB
38 kB
1930/08 Vyčlenění příjmů a výdajů na důchodové pojištění do samostatné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu
Usnesení č.12 26 kB
41 kB
1929/08 Strategie inovačních technologií v dopravě - INOTECH
Usnesení č.13 18 kB
39 kB
1917/08 Program poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s.
Usnesení č.14 25 kB
38 kB
1947/08 Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“
Usnesení č.15 24 kB
38 kB
1940/08 Členství Českého telekomunikačního úřadu ve Skupině nezávislých regulátorů (IRG)
Usnesení č.16 18 kB
40 kB
1977/08 Stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2009
Usnesení č.17 25 kB
40 kB
1964/08 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009
Usnesení č.18 28 kB
44 kB
1924/08 Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
Usnesení č.19 28 kB
44 kB
1965/08 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.20 24 kB
38 kB
1971/08 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2008 č. 1017 k návrhu na sjednání Úmluvy o kazetové munici přijaté v Dublinu dne 30. května 2008
ikonka - mění usnesení usn. 1017/2008
Usnesení č.21 17 kB
39 kB
1948/08 Pracovní návštěva předsedy vlády Mirka Topolánka ve Slovenské republice dne 8. ledna 2009
Usnesení č.22 25 kB
40 kB
1949/08 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové v zastoupení předsedy vlády v Kanadě ve dnech 17. – 22. listopadu 2008
Usnesení č.23 25 kB
40 kB
1916/08 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Černé Hory Milana Roćně v České republice dne 25. listopadu 2008
Usnesení č.24 26 kB
39 kB
1915/08 Zpráva o účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v zastoupení předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád Visegrádské skupiny, zemí Pobaltí, Bulharska a Rumunska s prezidentem Francouzské republiky N. Sarkozym v Gdaňsku dne 6. prosince 2008
Usnesení č.25 18 kB
39 kB
1912/08 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky ke zrušení organizace Jihomoravské pekárny, státní podnik podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.26 30 kB
46 kB
1966/08 Využití objektu Karla Čapka č. p. 1147, Jeseník
Příloha č.1 57 kB
Příloha č.1 k usnesení č.26
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.27 30 kB
46 kB
1967/08 Konečná dislokace v objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava, a změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, ve znění usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 70
Příloha č.1 50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.27
ikonka - mění usnesení usn. 687/2006 , usn. 663/2002
Usnesení č.28 24 kB
38 kB
1937/08 Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
Usnesení č.29 18 kB
38 kB
1954/08 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český les uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro LČR, s.p. LS Přimda za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Planá s platností let 2009 - 2018
Usnesení č.30 18 kB
38 kB
1955/08 Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku
Usnesení č.31 18 kB
38 kB
1956/08 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, pro realizaci stavby „parkovací stání"
Usnesení č.32 17 kB
38 kB
1960/08 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Bc. Václava Sklenáře pro vjezd na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem fotografování
Usnesení č.33 18 kB
38 kB
1961/08 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Horolezecký oddíl "Hore Zdar" se sídlem Wonkova 799, 500 02 Hradec Králové za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p.Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 231, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP
Usnesení č.34 17 kB
38 kB
1992/08 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro konání I. ročníku závodu v běhu „Kvildský pašerák“ a „Krajských přeborů v běhu na lyžích“
Usnesení č.35 17 kB
38 kB
1993/08 Žádost TJ Spartak Alpin clubu Rokytnice nad Jizerou o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 8. ročníku skialpinistického závodu „O dřevěného Krakonoše 2009“ dne 17.1.2009 na území KRNAP.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.36 19 kB
54 kB
5/09 Návrh na jmenování zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací
ikonka - bylo změněno usn. 926/2009
Usnesení č.37 18 kB
52 kB
3/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Egyptské arabské republice, Státě Izrael, na Palestinských autonomních územích a v Jordánském hášimovském království ve dnech 4. až 6. ledna 2009
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.38 25 kB
51 kB
Zamezení čerpání rezervních fondů organizačních složek státu v roce 2009
ikonka - bylo zrušeno usn. 122/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk