Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-12-19
Program jednání 53 kB
155 kB
Dodatek č.1 41 kB
Záznam z jednání 130 kB
Usnesení č.1 413 26 kB
58 kB
1499/07 Návrh rekodifikace trestního práva hmotného
Usnesení č.1 414 25 kB
58 kB
1548/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 415 26 kB
101 kB
1580/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 416 25 kB
58 kB
1381/07 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Usnesení č.1 417 18 kB
59 kB
1609/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
Usnesení č.1 418 18 kB
59 kB
1718/07 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.1 419 18 kB
60 kB
1753/07 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.1 420 17 kB
58 kB
828/07 Návrh nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Usnesení č.1 421 17 kB
59 kB
1696/07 Návrh nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.1 422 17 kB
58 kB
1688/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
Usnesení č.1 423 18 kB
58 kB
1756/07 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Usnesení č.1 424 26 kB
60 kB
1824/07 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 367)
Příloha č.1 29 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1424
Usnesení č.1 425 26 kB
58 kB
1821/07 Návrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petr Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 370)
Příloha č.1 32 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1425
Usnesení č.1 426 25 kB
58 kB
1814/07 Návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 371)
Příloha č.1 22 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1426
Usnesení č.1 427 25 kB
56 kB
1822/07 Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví (sněmovní tisk č. 372)
Příloha č.1 25 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1427
Usnesení č.1 428 27 kB
60 kB
1823/07 Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 373)
Příloha č.1 31 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1428
Usnesení č.1 429 26 kB
59 kB
1778/07 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Usnesení č.1 430 26 kB
60 kB
1798/07 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.1 431 25 kB
58 kB
1799/07 Návrh stanoviska vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností č. 38817/04, č. 11179/06, č. 11163/06 a č. 1458/07 podaných k Evropskému soudu pro lidská práva
Usnesení č.1 432 17 kB
58 kB
1800/07 Návrh na podání žádosti o postoupení věci č. 18642/04 Pavol Smatana proti České republice velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva
Usnesení č.1 433 17 kB
58 kB
1809/07 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2008 a výhled na 2. pololetí 2008
Příloha č.1 682 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1433
Příloha č.2 397 kB
Příloha č.2 k usnesení č.1433
Usnesení č.1 434 24 kB
58 kB
1788/07 Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007)
Usnesení č.1 435 25 kB
100 kB
1743/07 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008
Příloha č.1 21 kB
76 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1435
Usnesení č.1 436 26 kB
58 kB
1791/07 Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
Usnesení č.1 437 27 kB
60 kB
1789/07 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008
Usnesení č.1 438 27 kB
61 kB
1792/07 Návrh změn Statutu Legislativní rady vlády a personálního složení Legislativní rady vlády
Usnesení č.1 439 24 kB
58 kB
1810/07 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Příloha č.1 50 kB
73 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1439
Usnesení č.1 440 17 kB
58 kB
1803/07 Návrh usnesení vlády České republiky o digitalizaci Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 441 43 kB
70 kB
1807/07 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2007
ikonka - bylo změněno usn. 1013/2008
Usnesení č.1 442 25 kB
58 kB
1795/07 O změně usnesení vlády č. 1224/2007 k účelovému příspěvku na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT
Usnesení č.1 443 27 kB
62 kB
1768/07 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
Usnesení č.1 444 17 kB
58 kB
1806/07 Návrh na úhradu dobrovolného příspěvku z kapitoly 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a její výdajové položky neinvestiční transfery mezinárodním organizacím na činnost v rámci přezkoumání soutěžního práva a politiky v České republice Soutěžním výborem pro hospodářskou soutěž Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) formou tzv. peer review
Usnesení č.1 445 17 kB
57 kB
1771/07 Úhrada členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství v roce 2008 a 2009
Usnesení č.1 446 18 kB
56 kB
1773/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích Města Hronov
Usnesení č.1 447 25 kB
58 kB
1380/07 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
Usnesení č.1 448 24 kB
58 kB
1813/07 Návrh na sjednání resortní smlouvy týkající se „Ujednání mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj o zřízení ODA fondu technické spolupráce ČR“
Usnesení č.1 449 25 kB
60 kB
1816/07 Smírné řešení hrozícího arbitrážního sporu Monarch Machinery LLC versus Česká republika
Usnesení č.1 450 25 kB
59 kB
1819/07 Zpráva o provedených vnitřních auditech v rámci svěřené působnosti resortů a ostatních ústředních orgánů státní správy s návrhy protikorupčních nástrojů
Usnesení č.1 451 25 kB
58 kB
1826/07 Návrh na změnu usnesení vlády č. 81 ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu - zrušení vázání finančních prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj
Usnesení č.1 452 18 kB
56 kB
1825/07 Povolení výjimky na žádost Alpinistického klubu lyžařů Východních Krkonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání skialpinistického závodu „Noc tuleních pásů“ na území KRNAP
Usnesení č.1 453 16 kB
58 kB
1838/07 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Usnesení č.1 454 28 kB
62 kB
Revokace usnesení vlády ze dne 22. října 2007 č. 1203
Usnesení č.1 455 25 kB
57 kB
Návrh druhé změny usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 č. 1272, k návrhu na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
Usnesení č.1 456 18 kB
56 kB
Povolení výjimky na žádost Klubu českých turistů Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání sportovních akcí „Novoroční hvězdicový výstup na Rýchory“ a „Lyžařský přejezd Rýchory a Pomezních Bud“ na území KRNAP
Usnesení č.1 457 26 kB
60 kB
Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny č.j. V450/2007

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk