Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-12-12
Program jednání 51 kB
140 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 118 kB
Usnesení č.1 372 26 kB
100 kB
1190/07 Návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkáních a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
Usnesení č.1 373 26 kB
101 kB
1501/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 374 16 kB
100 kB
1452/07 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Usnesení č.1 375 16 kB
100 kB
1436/07 Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Usnesení č.1 376 17 kB
100 kB
1698/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
Usnesení č.1 377 18 kB
100 kB
1670/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
Usnesení č.1 378 17 kB
100 kB
1700/07 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
Usnesení č.1 379 17 kB
100 kB
1724/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
Usnesení č.1 380 17 kB
100 kB
1699/07 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
Usnesení č.1 381 21 kB
104 kB
1737/07 Legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republice
Příloha č.1 21 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1381
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 382 29 kB
104 kB
1740/07 Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
ikonka - bylo zrušeno usn. 671/2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.1 383 25 kB
100 kB
1739/07 Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013
ikonka - bylo zrušeno usn. 671/2012
Usnesení č.1 384 23 kB
99 kB
1722/07 Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2007
Usnesení č.1 385 29 kB
108 kB
1757/07 Převod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlín
Příloha č.1 22 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1385
Usnesení č.1 386 16 kB
97 kB
1761/07 Změny Statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Příloha č.1 42 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1386
Usnesení č.1 387 18 kB
100 kB
1762/07 Návrh na změnu ve směrování některých dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 poskytovaných z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.1 388 17 kB
100 kB
1758/07 Návrh Resortního programu výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011
Usnesení č.1 389 24 kB
98 kB
1760/07 Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Usnesení č.1 390 18 kB
101 kB
1751/07 Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na slavnostním podpisu Lisabonské smlouvy v Lisabonu dne 13. prosince 2007 a na zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007 v Bruselu
Usnesení č.1 391 25 kB
99 kB
1750/07 Zpráva o účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na 1. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 26. listopadu 2007
Usnesení č.1 392 25 kB
100 kB
1754/07 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Francii dne 17/11/2007
Usnesení č.1 393 25 kB
100 kB
1728/07 Potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Iráckou republikou
Usnesení č.1 394 21 kB
108 kB
1732/07 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o nadlimitní veřejnou zakázku pro Ministerstvo obrany "Služby elektronických komunikací resortu Ministerstva obrany - rámcová smlouva"
Usnesení č.1 395 18 kB
100 kB
1719/07 Povolení výjimky podle § 28, odst. 3 z ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti s.r.o. K3 SPORT o odlesnění v CHOPAV Jeseníky pro záměr výstavby "Lyžařského areálu Kouty nad Desnou"
Usnesení č.1 396 18 kB
99 kB
1721/07 Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - vstup za účelem studia změn flóry a vegetace v důsledku spontánní a řízené sukcese, žadatelka RNDr. Romana Prausová, Ph.D., bytem Býšť 44, vyučující Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
Usnesení č.1 397 18 kB
98 kB
1734/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
Usnesení č.1 398 18 kB
98 kB
1735/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Petra Hronovského, provozovatele Vosecké boudy za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Harrachov - Vosecká bouda na území KRNAP
Usnesení č.1 399 18 kB
98 kB
1736/07 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO České republiky dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana Martina Hyťhu, a to za účelem táboření ve volné přírodě ve všech velkoplošných chráněných územích České republiky
Usnesení č.1 400 17 kB
98 kB
1763/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava, a to za účelem vstupu potřebného k umístění a provozu základnové stanice veřejné komunikační sítě CDMA spol. MobilKom, a.s. na věž spol. Radiokomunikace a.s. na vrcholu kopce Děvín
Usnesení č.1 401 17 kB
98 kB
1764/07 Povolení výjimky na žádost SK Krakonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání závodů psích spřežení „Ledová jízda“ a „Vetamix trail“na území KRNAP
Usnesení č.1 402 18 kB
98 kB
1765/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty v souvislosti se stavbami, které budou součástí relaxačního objektu v k.ú. Komňa
Usnesení č.1 403 17 kB
98 kB
1766/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Ostravice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 404 26 kB
53 kB
1781/07 Doplněk č.1 dokumentace programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR
ikonka - bylo změněno usn. 571/2011
Usnesení č.1 405 26 kB
52 kB
1782/07 Doplněk č.2 dokumentace programu 214910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitra
Usnesení č.1 406 17 kB
51 kB
1775/07 Žádost o udělení souhlasu vlády k ukončení činnosti státního podniku Karosa s.p. sloučené podniky Vysoké Mýto sloučením do státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY
Usnesení č.1 407 17 kB
51 kB
1783/07 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 o zvýšení příspěvku České republiky do Programu evropského spolupracujícího státu v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře
Usnesení č.1 408 17 kB
50 kB
1774/07 Návrh na poskytnutí jednorázového dobrovolného finančního příspěvku ČR Nadaci Anny Lindh pro dialog kultur
Usnesení č.1 409 17 kB
50 kB
1794/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem odběru podzemní vody z vrtu VZ 2 na pozemku p. č. 1509/4 v k. ú. Rejhotice, potřebné k zajištění provozu horské chaty Barborka
Usnesení č.1 410 29 kB
58 kB
Návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 až 2013
Usnesení č.1 411 29 kB
58 kB
Uzavření dohody o narovnání mezi společností GALILEO REAL, k.s. a švýcarskou bankou UBS A.G.
Usnesení č.1 412 Proces postupu nabytí pozemků potřebných pro novou paralelní vzletovou a přistávací dráhu OR6/24L Letiště Praha - Ruzyně - státu č.j. V453/2007

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk