Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-12-03
Program jednání 41 kB
94 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.1 346 26 kB
60 kB
1424/07 Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Usnesení č.1 347 26 kB
60 kB
1428/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 348 27 kB
60 kB
1656/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Usnesení č.1 349 26 kB
60 kB
1446/07 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.1 350 26 kB
59 kB
1716/07 Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Michala Haška, Přemysla Rabase, Zdeňka Macha, Pavla Bohatce, Jaroslava Kleina, Josefa Čerňanského a Petra Zgarby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 342)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1350
Usnesení č.1 351 25 kB
58 kB
1714/07 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 344)
Příloha č.1 27 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1351
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 352 21 kB
66 kB
1704/07 Převod funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu a převod výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, včetně odpovídajících materiálních, technologických a personálních kapacit ze společnosti České dráhy, a.s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ikonka - bylo změněno usn. 795/2008
Usnesení č.1 353 28 kB
63 kB
1631/07 Komise pro rozvoj Brdska - statut, jednací řád a zabezpečení finančních zdrojů
Příloha č.1 40 kB
54 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1353
Usnesení č.1 354 23 kB
56 kB
1663/07 Jmenování soudců
Příloha č.1 26 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1354
Usnesení č.1 355 18 kB
56 kB
1705/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) a § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem pořádání cyklistického závodu v rámci 35. ročníku vodohospodářského pochodu
Usnesení č.1 356 17 kB
57 kB
1706/07 CHKO Český kras, Národní přírodní rezervace Karlštejn a Národní přírodní rezervace Koda - povolení vstupu a odchytu motýlů (Lepidoptera) v rámci jejich výzkumu, žadatelé Ing. Miloslav Petrů, Revoluční 25, Praha 1 a Ing. Jan Liška, Strnady 138, Praha 5
Usnesení č.1 357 18 kB
57 kB
1707/07 Přírodní rezervace Borkovická blata - odběr větví borovice blatky v rámci projektu VaV-SP/2d4/83/07, žadatelka RNDr. Hana Vejsadová, CSc., koordinátor projektu, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
Usnesení č.1 358 18 kB
56 kB
1708/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseník a to za účelem zpracování botanického výzkumu rozšíření vrby šípovité (Salix hastata)
Usnesení č.1 359 18 kB
56 kB
1709/07 CHKO Bílé Karpaty, Národní přírodní rezervace Javořina, NPR Čertoryje, NPR Jazevčí, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Porážky - povolení vstupu a odchytu brouků za účelem jejich inventarizačního průzkumu pro Správu CHKO Bílé Karpaty, badatel Ing. Jiří Vávra, Zauliční 145, 725 26 Ostrava 26
Usnesení č.1 360 18 kB
57 kB
1710/07 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro společnost České Švýcarsko o.p.s., za účelem organizování hromadných turistických akcí na území NP
Usnesení č.1 361 18 kB
56 kB
1711/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku uvedených v ustanovení § 16 odst. 2, písm. b) zákona pro Českou speleologickou společnost ZO 5-02 Albeřice za účelem zpřístupnění důlního díla Kovárna v Obřím dole nacházejícího se na území I. zóny KRNAP
Usnesení č.1 362 17 kB
56 kB
1712/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Modřanská rokle pro realizaci stavby "Oprava stezky do Modřanské rokle"
Usnesení č.1 363 18 kB
56 kB
1713/07 Přírodní rezervace Pod Trlinou - povolení stavby drátěného plotu s betonovými sloupky a elektrického ohradníku za účelem pastvy na části PR, žadatel Ing. Jan Berka, Zálavčí 44, 789 71 Leština
Usnesení č.1 364 18 kB
56 kB
1717/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Usnesení č.1 365 19 kB
60 kB
1730/07 Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.1 366 18 kB
58 kB
1726/07 Setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a Republiky Slovinsko v Ostravě ve dnech 9. - 10. prosince 2007
Usnesení č.1 367 28 kB
60 kB
Návrh na sjednání Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
Usnesení č.1 368 24 kB
58 kB
Požadavek náhrady za restituovaný objekt v areálu SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU v Pardubicích, Do Nového 1131
Usnesení č.1 369 26 kB
58 kB
Pracovní návštěva prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského v České republice ve dnech 11.-12. prosince 2007
Usnesení č.1 370 25 kB
57 kB
Změna usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 č. 1272, k návrhu na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk